TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1015 - 1034
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelikGerçek Yaşam Temelli Değerler Eğitimi Programı geliştirilmesi ve GerçekYaşam Temelli Değerler Eğitimi Programının çocukların sosyal yeterlik veokula uyum becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmanicel araştırma yöntemi üzerine modellenmiş ve ön test-son test kontrolgruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlıörnekleme yönteminin bir türü olan benzeşik örnekleme tekniği ileoluşturulmuş ve Sivas ili Hafik ilçe merkezinde bulunan bir ilkokulun ikişubeden oluşan birinci sınıfları olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 16öğrenci ve kontrol grubunda 16 öğrenci olmak üzere 32 öğrenciaraştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada ölçme aracıolarak “Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği (WMC-SYOUÖ)” kullanılmıştır. Gerçek Yaşam Temelli Değerler Eğitimi Programı24 oturumdan oluşmaktadır. Eğitim programı 12 hafta boyunca haftadaiki gün araştırmacı tarafından deney grubuna uygulanmıştır. GerçekYaşam Temelli Değerler Eğitimi Programının öğrencilerin sosyal yeterlikve okula uyum becerileri üzerindeki etkisini incelemek için deney vekontrol grubu ölçümlerin arasındaki farkın analizinde bağımsız örneklemt testi kullanılmıştır. Kontrol grubu ön test ve son test ölçüm değerleriarasındaki farkın analizinde bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır.Deney grubu ön test, son test ve kalıcılık testi ölçüm değerleri arasındakifarkın analizinde bağımlı örneklem tekrarlı varyans analizi (FaktöriyelANOVA) testi kullanılmıştır. Farklılık yaratan grupların belirlenmesi amacı ile Bonferroni ikili karşılaştırma testi uygulanmıştır. GerçekYaşam Temelli Değerler Eğitimi Programının, öğrencilerin sosyal yeterlikve okula uyum becerileri üzerinde etkili olduğu ve bu etkisinin kalıcıolduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitliönerilerde bulunulmuştur.

2. Arkadaşlık Becerisi Psiko-eğitiminin 9-12 Yaş Arası Öğrencilerin Arkadaşlık Niteliğine Etkisi
Yıl: 2017 Cilt: 42 Sayı: 191 Sayfa Aralığı: 397 - 413
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, arkadaşlık becerisi psiko-eğitiminin (ABE) 9-12 yaş arası öğrencilerinin arkadaşlık niteliğine etkisini incelemektir. Araştırmada 3x2'lik (deney, kontol ve plasebo grubu x ön test-son test) karışık desen kullanılmıştır. Bu amaçla 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde Arkadaşlık Becerisi psikoeğitim programına katılacakları belirlemek için Doğu Anadolu' daki bir il merkezindeki bir ortaokulun 5. ve 6. sınıflarına devam eden öğrencilere Arkadaşlık Niteliği Ölçeği uygulanmıştır. Ön test sonucunda psiko-eğitim programına katılım ölçütlerini karşılayan gönüllü 27 öğrenci (deney grubu=9, kontrol grubu=9, plasebo grubu=9) deney, kontrol ve plasebo gruplarına yansız olarak atanmıştır. Deney grubunda bulunan katılımcılara arkadaşlık niteliklerini yükseltmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 11 oturumluk arkadaşlık becerisi psiko-eğitim programı, plasebo grubu ile verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerine yönelik beş oturumluk bir grup rehberliği uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubu ile de herhangi bir uygulama yapılmamıştır. İki faktörlü ANOVA sonuçları arkadaşlık becerisi psiko-eğitim programının arkadaşlık niteliği üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, arkadaşlık becerisi psiko-eğitim programının 9-12 yaşları arasındaki öğrencilerin arkadaşlık niteliklerini artırmada etkili bir yaklaşım olarak kullanılabileceğini göstermektedir

3. Kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının görme engelli erinlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri üzerine etkisi
Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1461 - 1476
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, dokuz oturumdan oluşan bir Kişilerarası İletişim Becerileri Psiko-eğitim Programının, görme engeli olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilimleri ve iletişim becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubu Diyarbakırda bulunan Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulunda öğrenim gören 16 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma deseni olarak kontrol gruplu ön-test son-test model kullanılmıştır. Katılımcıların empatik eğilim düzeyleri KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeğinin Ergen Formu ile iletişim becerileri düzeyleri ise, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ile ölçülmüştür. Ön test ölçümünün ardından deney grubunda yer alan bireylere dokuz oturumdan oluşan kişilerarası iletişim becerileri eğitimi programı uygulanmıştır. Bu süre içerisinde kontrol grubundaki bireylerle hiçbir işlem yürütülmemiştir. Oturumların sona ermesinden bir hafta sonra son-test ölçümleri alınmış ve dört ay sonrasında ise izleme ölçümü yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde karışık desenler için iki faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının, görme engelli ergenlerin empatik eğilimlerini ve iletişim becerilerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Bulgular mevcut alan yazındaki araştırma sonuçları dikkate alınarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

4. 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 391 - 419
Veri Tabanı: Sosyal

Sorumluluk kavramı genel olarak, bireylerin aldığı kararlar ve üstlendiği görevlerin bilincinde hareket etmesi, dolayısıyla süreç içinde doğacak olumlu-olumsuz sonuçların mesuliyetini üstlenmesi olarak tanımlanır. Sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesinde fen bilimleri eğitiminin ve programda yer alan sorumluluk kazanımlarının önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünden, 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı sorumluluk kazanımlarına yer vermesi bakımından incelenmiştir. Sorumluluk kavramı bu çalışmada; bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarında ele alınmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, verilerin elde edilmesinde doküman analizi yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı oluşturmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 65 adet sorumluluk kazanımına ulaşılmıştır. Ulaşılan kazanımların program içeriğinde yer alan toplam 305 kazanımın %21,31’ini karşıladığı, bu nedenle yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde en fazla 8. sınıf, en az ise 5.sınıf düzeyinde yer aldığı tespit edilmiştir. Kazanımların konu alanları bazındaki dağılımları incelendiğinde ise en fazla Canlılar ve Yaşam, en az Dünya ve Evren konu alanında yer aldığı tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.