TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Second life ortamında altı şapka düşünme tekniğinin dil öğretimi sürecine katkısı
Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 171 Sayfa Aralığı: 392 - 406
Veri Tabanı: Sosyal

Öğretimde üç boyutlu sanal dünyaların kullanılması eğitimcilere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan öğrenciler için eşzamanlı gerçekleşebilecek öğretim sunma olanağı sağlar. Bu ortamda öğrenciler sanal bir kimlik ve beden içerisine girerek gerçek hayatta sınıf ortamında gerçekleşmesi daha zor olan öğretimsel etkinlikleri başarıyla yürütebilirler. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak tasarlanan yabancı dilde öğretim etkinliğinde, öğrenci, öğretmen ve sosyal çevre açısından ortaya çıkan rolleri ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Araştırma grubu, 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde İzmir’de bulunan iki anadolu lisesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından belirlenmiştir. Her okuldan altışar öğrencinin katılımıyla toplam 12 öğrenci ile etkinlik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Görüşme, gözlem ve günlük tutma yoluyla veri toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin yabancı dil öğretimi için nasıl tasarlandığı ayrıntılı olarak sunulmuştur. Second Life ortamında kullanılan altı şapkalı düşünme tekniği sayesinde, öğrenciler kendilerine verilen şapka türüne göre aktif olarak düşünme süreci yaşamışlar ve bir düşünceyi savunmak için güçlü kanıtlar elde etmenin yollarını araştırmışlardır.

2. Students` perceptions of using google plus as a learning manage-ment system
Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 49A Sayfa Aralığı: 13 - 28
Veri Tabanı: Sosyal

Problem Durumu Son zamanlarda öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) eğitim faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek, sunmak ve değerlendirmek için kampüs ve kampüs dışında kullanımı önemli ölçüde genişleyerek artmaktadır. Aynı zamanda, sosyal ağ siteleri de eğitim faaliyetlerinde yaygınlaşarak kullanılmaya başlamıştır. Hiç kuşkusuz ÖYS’lerin eğitim ortamlarına sağladığı yararlar yadsınamayacak kadar fazladır, ancak öğretim amaçlı kullanılan bazı ÖYS’lerin az da olsa kullanıcılara getirdiği kısıtlamalar vardır. Oysa sosyal ağ sitelerinin rahat kullanma ve kolay ulaşılabilme gibi özellikleri, ÖYS’nin getirdiği dezavantajları ortadan kaldırmak için alternatif bir seçenek sunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada bir sosyal ağ sistesi olan Google Plus bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü 3. Sınıf lisans düzeyinde yer alan "Bilim Tarihi" dersi için bir öğrenme yönetim sistemi olarak kullanılmış ve bu konudaki öğrenci algıları araştırılmıştır. Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın temel amacı Bilim Tarihi dersini düzenlemek ve yönetmek için Google Plus adlı sosyal ağ sitesini kullanmak ve bu konuda gelişen öğrenci algılarını incelemektir. Google Plus eşsiz uygulamaları olan çember ve video görüşme özellikleri kullanılarak ders hakkındaki duyuru ve kaynakların dağıtımı sağlanmış ve çevrimiçi tartışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada aşağıdaki temel soru ve alt sorular üzerinde duruldu: Google + adlı sosyal ağ sitesinin öğretim faaliyetlerine entegrasyonu üzerine öğrencilerin algıları nelerdir? 1) Google+ bir ÖYS olarak kullanılmasının yararları üzerine öğrencilerin görüşleri nelerdir? 2) "Bilim Tarihi" dersinde Google+ kullanan öğrencilerin genel deneyimler nelerdir? 3) Bir ÖYS olarak Google+ kullanmanın olumlu ve olumsuz yönleri hakkında öğrencilerin görüşleri nelerdir? Araştırmanın Yöntemi Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi bir öğrenme yönetim aracı olan Google+ kullanılması ile ilgili öğrenci algılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışma, 2011-2012 akademik yılı güz döneminde "Bilim Tarihi" adlı lisans dersini alan 28 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3.sınıf düzeyindedirler. Bilim Tarihi dersi kapsamında derse kayıtlı her öğrenci sınıf ortamında haftada bir kez bir araya gelmekte ve dersi ders planında belirtilen konular kapsamında genellikle sunum yöntem ve teknikleri kullanarak takip etmektedirler. Öğrenciler dönemim başında gruplara ayrılmakta ve dönem içerisinde dersin içeriğine uygun konular seçilerek sunum yapılmaktadır. Sunum konularına örnek olarak "Bilimin Doğuşu", "İslami Dönem ve Bilim" veya "Orta Çağda Bilim" gösterilebilir. Bu çalışma için gerekli verileri toplamak amacı ile araştırmacı tarafından tasarlanmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin “BSCI303” çemberine göndermiş oldukları iletilerde incelenmiştir. Yüz-yüze görüşme seansları farklı zaman dilimleri içerisinde 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu çalışmada kullanılan görüşme formu, "Bilim Tarihi" dersinin Google+ üzerinden yürütülmesi hakkında gelişen öğrenci algıları, yaşadıkları deneyimler, bu uygulamanın kendilerine sağladığı yararlar ve sınırlıklar, avantaj ve dezavantajları ve son olarak da bu uygulamanın sınıf içerisindeki iletişime olan katkısı üzerine etkileri hakkında sorular içermektedir. Görüşme süreçleri sonunda tüm sorular üzerinden tekrar geçilip elde edilen verilerin teyit edilmesi, öğrencilerin “BSCI303” çemberinde yaptıkları gönderimler de incelenerek daha derin anlayış kazanılması amaçlanmıştır. Bağlam: "BSCI303" Çemberi Bu dersin sorumlu öğretim görevlisi dönem başında Google+ adlı sosyal ağ sitesinde bir "BSCI303" çemberi ("Bilim Tarihi" ders kodu) oluşturmuş ve dersi takip eden öğrencilerden Google üzerinde bir hesap kurarak, Google+ çember içine katılmaları için onlara gerekli yönlendirmelerde bulunmuştur. Bunun yanı sıra, dönem başında bu dersin Google+ üzerinden dersi desteklemek ve yönetmek için takip etmeleri gerektiğini ve gerekli katılım ve katkıları yapmaları gerektiğini bildirmiştir. Google+ Bilim Tarihi dersi içinde nasıl kullanılacağını ve dönem süresince neler yapmaları gerektiği açıklanarak öğrenciler bilgilendirilmiştir. Öğrenciler 13 hafta boyunca dersin konuları ile ilgili video, resim ve makalelere köprüler ekleyerek Google+ çemberinin içeriği inşa etmeleri sağlanmıştır. Her haftanın konusuna uygun içerik ders planında verilmiştir. Ders planı, proje taslağı, kaynak ve sunum raporları ise Google Doc kullanarak öğrencilere paylaşılmıştır. Öğrenciler ise her haftanın belirtilen konusuna uygun kaynakları aramak, bulmak ve bunları dersin Google+ çemberinde belge ve malzemeler şeklinde göndermek gibi sorumlukları vardır. Böylece bu paylaşımlardan hem kendileri ve hem de arkadaşları haberdar olmalarına fırsat verilmiştir. Son olarak, öğrenciler dönem sonunda sunum ve sunum raporu, proje ve final sınavı haricinde, Google+ temelli etkinliklerinin içeriği ve kapsamı alanlarında da değerlendirilmiştir. Araştırmanın Bulguları Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar, Google+ çemberinin “Bilim Tarihi” dersinin yürütülmesinde dersi yönetilmesi anlamında bir Öğrenme Yönetim Sistemi gibi kullanabileceğini göstermiştir. Bu uygulama sonunda Google+ tıbkı bir ÖYS olarak kullanabileceğini ve öğrencilere duyuru yapmak, kaynak paylaşmak, çevrimiçi tartışma ve katılım sağlamak amaçlı etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, Google+ çember özelliği ile dersi düzenli bir şekilde organize etmek amacına uygun olarak kullanılarak verimli bir ders yönetim sistemi gibi kullanılarak eğitmene de yardımcı olmuştur. Tüm öğrenciler Google+ kullanarak ders içeriklerini takip ettiklerini, paylaşımda bulunduklarını ve bu açısından kendilerine dersi anlama ve takip etme yönünden çok yararlı olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. Bir sosyal medya aracı olan Google+ ders yönetim sistemi olarak kullanılması ile elde edilen olumlu sonuçlar bu alandaki diğer çalışmalarla benzeşim göstermektedir. Buna ek olarak, öğrenciler birçok görsel kaynağa Google+ kullanarak ulaşmamın onlar için bir avantaj olduğunu, ancak sadece bazı gönderileri gerçekten takip ettiklerini, diğerlerine sadece göz atmak için vakit bulabildiklerini ifade etmişlerdir. Daha açıklayıcı ifade etmek gerekirse, çoğunlukla dersi yürüten öğretim üyesi tarafından paylaşılmış olan kaynaklar, videolar ve makaleler tercih edilmiş ve okunmuştur. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler Google+ adlı sosyal paylaşım sitesi bir ders yönetim sistemi olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir. Google+ dersle ilgili duyuruların yapaılabileceği, dersle ilgili kaynakların, videoların ve görsellerin paylaşılabileceği, çevrim içi görüntülü tartışmaların yapılabileceği pedagojik, sosyal ve teknolojik kapasiteye sahiptir. Google+ eğitim platformlarında diğer sosyal medya araçlarınından farklı ve önemli özellikleri ile hem öğrencilere ve hem de öğreticilere bir çok kullanım kolaylığı sağlayan yeni bir sosyal medya aracıdır. Bu çalışmada da elde edilen bulgular Google+’ın öğretmenler ve öğrenciler için etkili ve verimli bir ders yönetebilmek için birçok özelliği olduğunu göstermiştir. Diğer bir taraftan ise, diğer sosyal paylaşım sitelerinde olduğu gibi, Google+ kullanımında da bazı kısıtlamalar vardır. Örneğin farklı dosya formatlarının çember içerisine eklenmesi mümkün olmamakta ancak diğer sosyal paylaşım sitelerinden farklı olarak Google Doc ile kolayca ilşkilendirilerek, dosya paylaşımı sağlanabilmektedir. Google+ daha etkin olarak kullanılması için kullanıcılara farklı dosya formatlarının yüklenilebilmesi ve indirilebilmesi gibi yöntemlere doğrudan Google Doc uygulaması ile entegre edilmesi gerekmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, öğrenciler ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre teknik desteklerin sürekli güncellenmesi sosyal paylaşım sitelerinin eğitim amaçlı olarak kullanılması yolunda önemli bir yere sahiptir.

3. Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 180 - 205
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin topluluk hissine etki edenfaktörleri belirlemektir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bireylerin topluluk hissine etki edenfaktörlerin belirlenmesi bu ortamların paydaşları açısından önem taşımaktadır. Çalışmanınkatılımcılarını, bir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki (UZEM) 5 farklıbölümden 15 önlisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, nitel veri toplama araçlarındanyarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda eldeedilen veriler, bir bilgisayar programıyla içerik analiziyle incelenmiştir. Verilerin analizi sonundailgili alanyazın göz önünde bulundurularak çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin toplulukhissine etki eden yedi tema belirlenmiştir. Bu temalar (1) öğretim elemanı, (2) öğrenci özellikleri,(3) öğretim tasarımı, (4) öğretim yöntemi, (5) etkileşim, (6) işbirliği ve (7) oryantasyon şeklindedir.Bu bağlamda çevrimiçi ortamlar düzenlenirken öğretim elemanlarının süreçle ilgilibilgilendirilmesine, etkileşimin gerekleştiği arayüzlerin tasarlanmasına, sistemle ilgilioryantasyonların yapılmasına ve uygun yöntem ve stratejilerin belirlenmesine dikkat edilmesiönerilmiştir.

4. Needs Analysis of Science and Technology Teachers towards Alternative Assessment Methods
Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 936 - 948
Veri Tabanı: Sosyal

The purpose of this study is to find out science and technology teachers’ perceptions about their knowledge about constructivist approach and alternative assessment and evaluation, technology use in education and their preferences about delivery of in-service trainings. 21 science and technology teachers were selected purposefully in this study. To understand their perceptions, semi-structured interviews as a qualitative method were used (Merriam, 1998). Study findings showed that both experienced and inexperienced teachers had troubles in preparation and application of alternative assessment methods. Moreover, study revealed that science and technology teachers are familiar with computers and internet applications. Lastly, science and technology teachers emphasized advantages of online training over face-to-face training such as accessibility, flexibility, and being up-to-date. There was no expression about disadvantages of online training. Most of the participants giving feedback about faceto-face training marked disadvantages of it as incompetent trainers, shallow content and lectures without practice. It is concluded that teachers needs trainings about alternative assessment and evaluation methods and they see the online in-service training method be more beneficial compared to face-to-face training method.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.