TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 346 - 360
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden etkileşim kurma nedenlerinin ve öğrencisi ile sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin etkileşim kurmama gerekçelerinin örtük program açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırma kapsamında 2016–2017 eğitim öğretim yılında, Kahramanmaraş’ta yer alan 6 farklı ortaokuldan 32 öğretmen ve 29 öğrenci araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda örtük program kapsamında öğretmenlerin, öğrenciye tutum ve değer kazandırma ve rapport kurma gerekçeleri ile öğrencilerin ise öğretmenle yakınlık kurma, öğretmenin gözüne girme ve öğretmeni daha iyi tanıma gerekçeleri ile etkileşim kurdukları ortaya çıkmıştır. Öğrencileriyle sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin ise örtük program kapsamında otoritelerinin zarar görmesini engellemek ve öğrenciye olumsuz örnek olmaktan kaçınmak gerekçeleri ile etkileşim kurmadıkları anlaşılmıştır.

2. ÖRTÜK PROGRAM ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yıl: 2016 Cilt: 15 Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 169 - 176
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı Örtük program Ölçeği geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 648 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 50'ini açıklayan, 21 madde ve 3 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .88, İÇERİK alt boyutu için .84 , öğrenme-öğretim süreci alt boyutu için .87 ve değerlendirme alt boyutu için .61 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin madde-toplam puan korelasyonlarının .22 ile .72 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde üç boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (?2= 844.57, sd= 186, RMSEA= .074, NNFI=.94, NFI= .94, CFI= .95, IFI= .95, RFI= .93, SRMR= .063, , CN=188.04, IFI=0.95, GFI=0.89, AGFI= 0.86) olarak bulunmuştur). Bu bulgulara dayanarak örtük program ölçeğinin eğitim ve psikoloji alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir

3. Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1337 - 1345
Veri Tabanı: Sosyal

Bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fakültelerindeki örtük program ile ilgili görüşlerini incelenmek, farkındalık yaratmak amacı ile yapılan tanımlatıcı tipteki çalışma 304 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri sosyo-demografik veri formu ve “Örtük Program Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, SPSS 20.0 programı kullanılarak, yüzde dağılımları, t-testi, varyans ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Cronbach’s α katsayısı ölçeğin toplamında .90 olarak bulunmuştur. Çalışmanın yapıldığı fakültede örtük program algısının orta düzeyde olduğu saptanmış ve eğitim yapılan kurumu tanıma düzeyi, öğrenci algısı ve olgunluğu arttıkça örtük program uygulandığı algısı artmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.