TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 53 - 68
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma orta çocukluk dönemindeki çocukların ebeveynlerine olan güvenli bağlanma tarzları ile mükemmeliyetçi özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılandırılmıştır. Araştırmada ayrıca ebeveyn güvenli bağlanma tarzının ve mükemmeliyetçilik özelliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Kağıthane ilçesine bağlı olan ilkokul 3. 4. sınıf ile ortaokul 5., 6. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 446 (271 kız, 175 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak "Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği" ve "Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği"n den faydalanılmıştır. Araştırmanın amaçlarını test etmek üzere Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, bağımsız gruplar t Testi, tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde güvenli bağlanma toplam puanı ile sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik ve benzer şekilde anneye güvenli bağlanma ile sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca güvenli bağlanma toplam puanı ile anneye güvenli bağlanma tarzının katılımcıların cinsiyet, okul öncesi eğitimi alıp almama ve kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır

2. Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Mükemmeliyetçilik
Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 375 - 386
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı; ergenlerin akademik erteleme davranışları, akademik öz yeterlik inançları ve mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Samsun ilinin İlkadım ilçesindeki liselerde öğrenim gören 383 kız ve 219 erkek olmak üzere toplamda 602 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Akademik Erteleme Ölçeği, Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Çocuklar İçin Öz Yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiş olup, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Çalışmada, ergenlerin akademik erteleme davranışı ile akademik öz yeterlik inançları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, ergenlerin akademik erteleme davranışı ile mükemmeliyetçilik düzeyi ölçeği alt boyutlarından Kendine Yönelik alt boyutu puanı arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ergenlerin akademik öz yeterlik inançları ve mükemmeliyetçilik düzeylerinin, akademik erteleme davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Ergenlerin akademik erteleme davranışları ile akademik öz yeterlik inançları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta, sınıf düzeyine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Ergenlerin Mükemmeliyetçilik Düzeyi Ölçeği alt boyutlarından Sosyal Kaynaklı alt boyutu sınıf düzeyi ve cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta, Kendine Yönelik alt boyutu anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.