TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Türkiye'de sağlık konulu yayıncılık ilkelerinin belirlenmesi: Kaynak, ileti ve hedef kitle bağlamında sağlık konulu yayınların analizi
Proje Yürütücüsü: Erkan YÜKSEL
Araştırmacı: Ahmet KAYA YALÇIN , Abdullah KOÇAK , Sinan AYDIN
Proje Bitiş Tarihi: 02.2013
Veri Tabanı: Proje
2. Televizyon kanallarındaki gündüz programlarında kadın sağlığı ve toplumsal cinsiyete bakışın değerlendirilmesi
Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 137 - 146
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: Televizyonların gündüz kuşağı programları genellikle kadınlara yöneliktir ve sağlık alanı dahil olmak üzere kadınların ilgi alanına giren çeşitli konular işlenmektedir. Bu çalışmada, gündüz kuşağında yayınlanan televizyon programlarının kadın sağlığı konularına ve toplumsal cinsiyet sorunlarına yaklaşımın saptanması, aktarılan bilgilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Mayıs-Haziran 2013 tarihlerinde televizyonlarda gündüz kuşağı programlarının nitel değerlendirme ile incelendiği tanımlayıcı bir çalışmadır. Gündüz kuşağında kadın ve sağlık programı olan 11 kanalda, sağlık programları arasında 18 bölüm, genel kadın programları arasında dördü olmak üzere toplamda 22 bölüm incelenmiştir. Bulgular: Programlarda en fazla ele alınan konular zayıflama / sağlıklı beslenme ve estetik sorunlardır. Daha ender olarak kadınların üreme sağlığı sorunları (doğum, menopoz vb), kas-iskelet sistemi hastalıkları ele alınmıştır. Program boyunca geçen konuşmalarda satır aralarında verilen mesajlarla kadınların toplumsal cinsiyet rolleri yeniden üretildiği görülmektedir. Ayrıca programlarda kadınların hizmetin tüketicisi olarak ele alındığı ve sağlık bakımından ayakkabı tabanı ve tencere gibi çeşitli malzemelere kadar reklam öğelerine rastlanmıştır. Sonuç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derin olduğu ülkemizde söz konusu programlar, mevcut toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir işlev görmektedir. Ele alınan sağlık konuları ise toplumuzda kadın sağlığı sorunları ile örtüşmemekte, sağlık sorunları güzellik ve estetik yoğunluklu sunulmaktadır. Oysa söz konusu programlar, kadın sağlığını geliştirmenin bir aracı olmanın yanında giderek derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde bir müdahale aracı olabilecek niteliktedir. Bu konularda devletin ilgili kuruluşlarının yol göstericiliği ve denetimine gereksinim vardır

3. Erişkinlerin erişkinlik dönemi aşıları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları
Yıl: 2013 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 113 - 118
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Erişkin bağışıklaması tüm dünyada güncel bir konudur. Bu çalışmadaki amaç erişkinlerin erişkin aşıları konusundaki bilgi, tu- tum ve davranışlarının belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamızda, Antalya merkez beş ilçesinden en çok nüfusa sahip üç ilçesinde bulunan beş ASMye başvuran hastalara 18 soru içeren bir anket yüzyüze görüşme tekni- ği ile uygulanarak demografik bilgiler ile birlikte halkın erişkin dö- nem aşılarıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışları araştırılmıştır. Elde edi- len veriler SPSS 19 programına girilerek, tanımlayıcı analizlerde or- talama ve standart sapma, karşılaştırmalarda ise ki-kare, Kruskal- Wallis testleri ile Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan 50 kadın ve 50 erkek olmak üzere top- lam 100 yaşları 19-63 arasında değişmekte olup, ortalama eğitim süresi 9.9±4.3 yıl idi. Katılımcıların %41i hayatının herhangi bir dö- neminde hiç erişkin aşısı yaptırmamışken, %59u en az bir kez yap- tırmıştı. En fazla yapılan aşı tetanozdu (43 kişi). Erişkin aşıları ile ilgi- li bilgileri araştırıldığında, katılımcıların %37si yalnızca bazı hastalık- ları bulunan erişkinlerin aşılanması gerektiğini ve tüm toplumu aşı- lamanın gerekli olmadığını; %36sı erişkin aşılarının varlığından bil- gisi olduğunu, ancak bu aşıların neler olduğunu iyi bilmediğini be- lirtmekteydi. Katılımcılar tarafından en fazla bilinen erişkin aşısı inf- luenza %32 idi; bunu sırasıyla tetanoz %30 (17), hepatit-B aşısı %12 (7), HPV %9 (5), pnömokok %5 (3), KKK %3 (2), zona %1 (1), kuduz %1 (1), menenjit %1 (1) izlemekteydi. Katılımcıların eriş- kin aşıları konusundaki düşünceleri değerlendirildiğinde, aşı yaptıran ve yaptırmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) saptandı. Sonuç: Çalışmamız sonunda halkın erişkin dönem aşıları hakkın- da yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı, buna bağlı olarak erişkin- lik döneminde istenen ölçüde aşı yaptırmadığı görülmüştür.

4. Gıda Tüketim Trendlerinin Şekillenmesinde Kanaat Önderlerinin Rolü: Canan Karatay Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 143 - 176
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, sağlık ve beslenmeyle ilgili söylemleri vasıtasıyla toplum üzerinde etkide bulunan ve toplumun gıda tüketimiyle ilgili tutum ve davranışlarını değiştirdiği düşünülen kanaat önderlerinin, tüketicilerin gıda maddesi seçimlerini ve gıda tüketim eğilimlerini ne şekilde, ne yönde ve nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında gıda tüketimiyle ilgili kanaat önderi olarak Prof. Dr. Canan Karatay belirlenmiş ve medyada yer alan tavsiye ve söylemlerine yönelik, tüketicilerin yorum yapmasına müsaade edilen internet mecralarında yer alan tüketici yorumları incelenmiştir. İncelenen yorumlar, tema ve kodlar altında toplanarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Burada ortaya çıkan ana temalar “Algı”, “Kanaat önderliği” ve “Kafası karışıklar” olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Algı temasının alt kategorileri Canan Karatay’a yönelik olumlu ve olumsuz yönde algıları olan bireylerden oluşmaktadır. Kanaat önderliği temasının alt kategorileri ise bir kanaat önderi olarak Canan Karatay’ın hangi zeminde meşrulaştırıldığına yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Son olarak kafası karışıklar temasının alt kategorileri, aşırı düzeyde gıda tavsiyesine maruz kalmış ve neyin doğru olduğunu ayırt edemeyen bireylerden oluşmaktadır. Ortaya çıkan tüm bu kategoriler sonucunda, çalışma kapsamında belirlenen kanaat önderinin, tüketicilerin beslenme alışkanlıkları ve belirli gıda ürünlerini tüketme/tüketmeme konularında dramatik bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

5. Sağlık Programlarında Gerçeklik Sorunu: Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Programlara İlişkin Görüşleri
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1165 - 1190
Veri Tabanı: Sosyal

Medya aracılığıyla dolayımlanarak yeniden inşa edilen pek çok sağlık bilgisi, günümüzüngerçeklikleri olarak sunulmaktadır. Geleneksel bir iletişim aracı olan televizyondaözellikle kadınlara yönelik olarak yayınlanan programlara, sağlığı doğrudan ya da dolaylıolarak ele alış biçimleri ve program içerikleri ekseninde çeşitli eleştiriler getirilmektedir.Eleştirilerin başında, sağlık gibi komplike bir konunun ve tıp biliminde yer alan tedavi ileyöntemlerin, estetik kaygılar üzerinden beslenme ve güzellik fetişleştirmesi ile ideolojikbirer meta haline dönüştürülmesi gelmektedir. “Hastalık yoktur hasta vardır” anlayışındanyola çıkılarak yapılan bu eleştiriler sonucunda çalışma; kadın/sağlık programlarındaaktarılan bilgilere, hekimlerin medyada yer alış biçimine, sağlık bilgilerinin programiçeriklerindeki sunumuna, sunum sırasında kullanılan dile ve aktarılan önerilere ilişkinsağlık bilimleri öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu kapsamdaçalışmada, en çok izlenen kadın programlarından biri örneklem olarak seçilmiş vegörüşmeler yoluyla geleceğin uzmanları olarak değerlendirilen “Beslenme ve Diyetetik”ile “Hemşirelik” bölümü öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Derinlemesinegörüşmeler sonucunda, programlara yönelik bakış açılarının öğrenim alanlarına görefarklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde;öğrencilerin kadın/sağlık programlarını düzenli takip etmedikleri, bu tür programlarailişkin olumsuz bakış açılarının çoğunlukta olduğu, beslenme ve diyet gibi kişiye özgüolması gereken bilgilerin bireysellik gözetilmeden herkes için geçerli bilgilermiş gibisunulduğu, bu tür programların izleyiciler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği vebu bilgilerin izleyiciler tarafından uygulanma ihtimalinin yüksek olduğu sonuçlarınaerişilmiştir.

6. Hastanede Yatan Hastalarda Sağlık Anksiyetesi ile Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Arasındaki İlişki
Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 17
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Sağlık anksiyetesi yüksek olan bireylerin, sağlık personelinden yardım almak yerine internet, televizyon gibi kaynaklardan bilgi almayı daha çok tercih ettikleri belirtilmektedir. Bu bilgi kaynakları, hastanın anksiyetesini daha da artırarak işlevselliğini ciddi derecede bozabilmektedir. Bu çalışmada, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan hastalarda, sağlık anksiyetesi ve sağlık programlarını izleme motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören 199 hasta alındı. Verilerin toplanmasında, Demografik Bilgi Formu, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği (SAÖ) ve Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Ölçeği (SPİMÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra Pearson Korelasyon analizi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların SAÖ toplam puan ortalamalarını kadın olmanın, kronik bir hastalığa sahip olmanın ve bu nedenle ilaç kullanmanın, sağlık programlarını izliyor olmanın ve sosyoekonomik düzeyini kötü olarak algılamanın istatistiksel anlamlılık düzeyinde artırdığı saptanmıştır (p <0,05). Ayrıca, hastaların SPİMÖ puanları ile bedensel belirtilere aşırı duyarlık ve kaygı boyutu arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki saptanırken, hastalı-ğın olumsuz sonuçları boyutu arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla r =0,951, p <0,001; r =0,621, p <0,001). Sonuç: Bu çalışma, dahiliye ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda, sağlık anksiyetesi düzeyleri ile sağlık programlarını izleme motivasyonları ara-sında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Hastaların sağlık anksiyetesi düzeylerinin belirlenmesi ve ciddi düzeyde sağlık anksiyetesi yaşayan hastaların bilişsel davranışçı yaklaşımla psikolojik yardım almaları önerilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.