TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FeTeMM ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 327 - 340
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, İtme-Momentum konularına yönelik hazırlanan FeTeMM (Fen-Teknoloji-Matematik-Mühendislik) etkinliklerinin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ön test - son test kontrol gruplu yarı-deneysel model kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama basamağında İtme-Momentum konusu, deney grubunda FeTeMM eğitim yaklaşımına yönelik hazırlanmış etkinlikler ile kontrol grubunda ise geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. Uygulama 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleştirlmiştir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Fizik I dersi alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “İtme- Momentum Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma süresince elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek ve buna paralel olarak hangi istatistiksel analizin uygun olduğuna karar verebilmek için dağılımın basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakılmıştır. Daha sonra verilerin normal dağılım gösterdiğine karar verilerek, değişkenlere ilişkin ortalamalar arasındaki farkın önem düzeylerinin belirlenmesinde parametrik testler (ilişkili örneklemler için t testi, bağımsız örneklemler için t testi) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre uygulama öncesinde İtme- Momentum konularına yönelik akademik başarıları bakımından deney ve kontrol grupları arasında istastistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Uygulama sonrasında her iki grubunda uygulama öncesine göre gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Bununla beraber uygulama sonrasında deney ve kontrol grupları kıyaslandığında ise FeTeMM eğitimi etkinliklerinin yapıldığı deney grubunun kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla gelişim gösterdiği tespit edilmiştir.

2. Development of an Achievement Test about Solutions for 7th Graders: A Validity and Reliability Study
Yıl: 2016 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 237
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf çözeltiler konusunda bir başarı testi geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak kazanımlar belirlenmiş ve kazanımlara uygun 40 soru hazırlanmıştır. Uzman görüşlerine başvurularak soru sayısı 20'ye düşürülmüştür. Hazırlanan 20 soruluk test 2012-2013 eğitim öğretim yılında 100 kişilik 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Testin geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Testin kapsam geçerliği için belirtke tablosu hazırlanmıştır. Soruların madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri hesaplanmış ve bağımsız gruplar ttesti sonuçlarına bakılmıştır. Ölçüt geçerliği için benzer bir ölçme aracı ölçüt olarak kabul edilmiş ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 0.956 olarak bulunan bu katsayı, iki ölçme aracı arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Testin yapı geçerliği için ise açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Testin, çözünme ve çözelti kavramlarını içeren iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Testin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.738 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, 7. sınıf çözeltiler konusunda geçerli ve güvenilir, dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk bir test geliştirildiğini göstermiştir.

3. Momentum kavramına yönelik bilgiyi oluşturma süreci
Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1889 - 1901
Veri Tabanı: Sosyal

Deney ve gözlem yolu ile doğrudan elde edilemeyen, zihinsel süreçler ile kazanılan bilgilerin öğrenilmesini açıklayan bir yöntem olarak soyutlama, öğrencilerin önceden var olan bilgilerini yeni oluşturdukları zihinsel yapılar içersinde yeniden organize etmeleri olarak tanımlanır ve bir bilgi oluşturma sürecidir. Bu çalışmada 11. Sınıf Fizik dersi “Kuvvet ve Hareket Ünitesi” içersinde yer alan “momentum kavramının oluşumu”, soyutlama sürecini açıklama ile ilgili modellerden RBC modeli esas alınarak incelenmiştir. Çalışma iki lise birinci sınıf öğrencisi ile nitel veri toplama yöntemlerinden olan gözlem, doküman inceleme ve görüşme yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Soyut bilgilerin öğrenen tarafından nasıl kazanıldığına açıklık getiren zihinsel süreçler ile doğrudan ilişkili bir model olan RBC modeline uygun olarak, momentum kavramı ile ilgili iki uygulamalı problem hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin ilk problemin uygulanması sonunda momentum kavramına yönelik soyutlamayı gerçekleştirdikleri ve ikinci problemin sonucunda ise soyutlamış oldukları bu kavramı kullanabildikleri görülmüştür.

4. Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study
Yıl: 2019 Cilt: 48 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1202 - 1219
Veri Tabanı: Sosyal

In this study, it is aimed to develop a valid and reliable achievement test for the subject of “Cell” belonging to the 6th grade “Systems in our Body” unit within the scope of Science course. The achievement test was prepared as a 25-item multiple-choice test, considering the cell-related objectives in the 6th grade Science curriculum. The pilot study of the test was carried out with 62 students attending 6th grade in 2017-2018 academic year. The comprehensibility and the consistency with the scientific knowledge of the test items were prepared by the opinions of various experts in the field of science education. The item analysis was performed according to the answers of the students in the achievement test, and the discriminant and difficulty indexes were calculated for each item. After the item analysis, 3 items were excluded from the test and a Cell Achievement Test (CAT) consisting of 22 questions was obtained. The mean item difficulty of CAT was 0.652 and the mean discrimination index was 0.507.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.