TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARI: KONYA ÖRNEĞİ
Yıl: 2015 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 201 - 222
Veri Tabanı: Sosyal

Tarihsel akış içinde insanoğlu, devamlı surette merak güdüsüyle çevresinde olup biteni öğrenme ihtiyacında olmuştur. Böylesi bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkan yazılı basın bilgi ve kanaatlerin oluşmasında ve aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. İnsanların yakın ve uzak çevrelerine yönelik ilgilerine bağlı olarak, içerik ve dağıtım alanlarına göre farklılaşan basın; uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte faaliyet göstermektedir. Bu çalışmanın odaklandığı yerel gazeteler ise genel olarak basının görevlerini ve işlevlerini lokal düzeyde gerçekleştirmektedir. Bir yörede yayımlanan ve dağıtımı yapılan yerel gazeteler, yöre halkının sorunlarının yansıtılmasında ve taleplerinin aktarılmasında işlevsel bir misyona sahiptir. Diğer taraftan altı çizilmesi gereken bir husus olarak, yerel gazeteler, ekonomik, teknik, vb. sorunlarla karşı karşıyadır ve gazetecilik alanında yetişmiş nitelikli eleman bulmakta güçlük çekmektedir. Bu tür sorunlar, yaygın basınla rekabeti zorlaştırmış ve doğal olarak yerel basın okuyucularının sürekli olarak azalmasına neden olmuştur. İşte birçok yapısal problem nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının ne düzeyde ilgi gördüğü ve takip edildiği bu çalışmanın ana sorunsalı niteliğindedir. Bu bağlamda çalışma, Konya örneğinde yerel basına üniversite öğrencilerinin bakış açılarını ölçme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Saha araştırması yöntemiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde lisans düzeyinde öğrenim gören 373 öğrenciye anket tekniği uygulanarak elde edilen araştırmanın bulgularına bakıldığında, üniversite gençlerinin yerel basını oldukça düşük bir düzeyde takip ettiği görülmektedir. Araştırmanın önemli bulgularından bir tanesi de gençlerin, yaşadıkları yöreye dair gelişmeleri yerel gazetelerden daha çok yerel televizyonlardan ve internetten takip etmeleridir

2. HASTANELERDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KURUM İÇİ İLETİŞİM DOYUMUNA ETKİSİ
Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 63
Veri Tabanı: Sosyal

İletişim bilginin paylaşıldığı, etkinliklerin organize edildiği ve karar vermenin daha da artırıldığı bir yöntemken, kurum içi iletişim; kurumda meydana gelen, kurum ile ilgili ve kurumun yaptığı iletişim anlamına gelir. Kurum içi iletişimin temel görevi; kurumsal düşüncenin, felsefenin ve kurumsal amacın çalışanlara ulaştırılmasıdır. Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi hastanelerde de örgütsel hedeflerin başarılabilmesi ancak, örgütü belirlenmiş amaçlara ulaştıran, etkili kılan, hizmetin maddi ve emek yönünü harekete geçirecek ahengi sağlayan iletişim sürecinin doğru işlemesi ile olacaktır. Sağlık yöneticisinin doğru iletişim kanallarını kullanmaması hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesini sekteye uğratacaktır. Kesitsel tipte olan bu araştırmada hastanelerde kurum içi iletişim çalışmalarında veya iş süreçlerinde hangi yeni iletişim kanallarının kullanımı tercih edildiği ve hastanelerde kullanılan geleneksel ve yeni iletişim kanallarının personel kurum içi iletişim doyumuna etkisi araştırılmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 22.0 programına aktarılarak değerlendirmiştir. Anket geçerlilik ve güvenirliği faktör analizi ile test edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde Anova ve student t testi kullanılmıştır. Çalışmada katılımcıların genel iletişim doyumu düzeyi incelendiğinde orta düzeyde kurum içi iletişim doyumuna sahip oldukları tespit edilmiştir. İletişim sürecinde yeni iletişim kanallarından daha az yararlandığı tespit edilen kamu hastanesi çalışanlarının iletişim doyumu orta düzeyde iken, yeni iletişim teknolojilerini daha fazla kullandığı gözlenen özel hastane çalışanlarının iletişim doyumu yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu çalışmada geleneksel iletişim araçlarının çalışan iletişim doyumuna katkısı görsel ve yazılı araçlar dışında anlamlı bir fark yaratmazken yeni iletişim teknolojilerinin pekiştirici ve simetrik yapısı nedeniyle iletişim doyum düzeyinde anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür. Literatürde genel kabul gördüğü üzere çalışanların kurumlarından elde ettikleri iletişim doyumu ile kurumlarına olan bağlılıkları arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Toplumsal bir varlık olarak insanın temel amaçları arasında kendini anlatma ve karşı taraftan anlayış görme yer almaktadır. Günümüz insanı bu etkileşimin anında sağlanmasını beklemektedir. İletişimin simetrikliğinin artırılması ve interaktivitenin sağlanması ile bu mümkün kılınabilir. Kurumlarından yeterli düzeyde ve zamanında bilgi edinen çalışanın kurumuna yönelik algısı olumlu yönde gelişir. Diğer bir ifade ile çalışanların kurumlarından elde ettikleri iletişim doyumu ile kurumlarına olan bağlılıkları arasında yakın bir ilişki mevcuttur ve yeni iletişim teknolojilerinin buna katkısı bu çalışma ile ortaya konduğu üzere yadsınamaz düzeydedir. Sağlık yöneticileri yeni iletişim teknolojileri araçlarının karşılıklı ve etkileşimli yapısından tam olarak yararlanılabilirse çalışan iletişim doyumunu artırılabilecek ve hedeflerin gerçekleştirilmesini katkı sağlayabilecektir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.