TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. FİZİK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEKANİK ODAKLI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ
Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 627 - 642
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, fizik bölümü, 2011-2012 bahar dönemi 4. sınıf öğrencilerinin, birimler, hareket, kuvvet ve iş-enerji konularındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada fenomenolojik yaklaşım benimsenmiştir. Fenomenolojik araştırmanın amacı, bireylerin bir olgu hakkındaki anlama, yorumlama ve kavramsallaştırmalarındaki farklılıklarını tanımlamaktır. Böylece öğrenenin bakış açısıyla araştırılan olgu tanımlanmış olur. Çalışma grubunu 39 kadın ve 23 erkekten oluşan 62 kişi oluşturmakta olup kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan 12 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliğini arttırmak için elde edilen bulgular her bir araştırmacı tarafından birbirinden bağımsızca kodlanmıştır ve bu kodlar dört ana tema altında toplanmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar bilimsel doğrulara göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda hız ile süratin karıştırılması, sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvetin tersine olması, yerçekiminin kütle ve hacimle orantılı olması, yay sabitinin yayın kalınlığına bağlı olmadığı, yay sabitinin olmadığı, ivmenin daima hızı arttırması, düzgün dairesel hareketteki ivme ile düzgün doğrusal hareketteki ivmenin karıştırılması, hareket etmeyen cisimlerin enerjilerinin olmadığı, iş ile gücün karıştırılması, iş yapabilmek için cisme yatay bir kuvvetin uygulanması gerektiği, cismin hareket doğrultusu her değiştirildiğinde iş yapıldığı, şeklinde kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Her sınıftaki öğrencide elde edilen bu kavram yanılgıları bulunabilir. Bu nedenle bu yanılgıların tespiti ve düzeltilmesi her kademedeki öğretim için önem arz etmektedir

2. Change of Physics Teacher Candidates' Misconceptions on Regular Circular Motion by Time
Yıl: 2015 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 205 - 223
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içerisindeki olası değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini incelemektir*. Bu amaçla, düzgün çembersel hareket konusunda Kızılcık & Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu test, 10 farklı kavram yanılgısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan ve fizik öğretmenliğinde eğitimini sürdüren öğrencilere uygulanmıştı. Bu çalışma kapsamında, kavram yanılgılarındaki olası değişimleri belirlemek amacıyla, bu ölçme aracı; 2011-2012 eğitim öğretim yılında üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıftayken daha önce uygulama yapılan aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrencilerden alınan test verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, ele alınan 10 kavram yanılgısına tüm öğrenciler dikkate alınarak genel sonuçlara bakıldığında; altısının frekansında azalma görülürken, ikisinde artış gözlenmiş, ikisinde ise değişim gözlenmemiştir. Sınıf bazında bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrencilerin dört, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin bir ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin ise beş kavram yanılgısında betimsel olarak artış görülmüştür. Buna karşın bazı kavram yanılgılarının da zamanla azaldığı, bazılarınınsa değişmediği görülmüştür. Bu değişimlerin olası nedenleri öğrencilerden bazılarıyla yapılan görüşmelerle araştırılmıştır

3. EN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1474 - 1493
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarını tespit etmek ve bu alternatif kavramların kaynağını belirlemektir. İlköğretim düzeyinde öğrenciler ilk defa fen kavramları ile sınıf öğretmenleri aracılığı ile tanışsa da, çalışma kapsamında ele alınan iş konusu ilköğretim ikinci kademe yani ortaokul düzeyinde yer alan bir konudur. Bu nedenle araştırmanın çalışma grubu olarak Fen Bilgisi öğretmenleri seçilmiştir. Toplamda, 35 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesindeki bir ilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenlerinin iş konusu ile ilgili büyük oranda alternatif kavrama sahip olduğu bunun yanı sıra öğretmenlerin iş konusunda bilgi eksikliğinin de büyük oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmenlerden soruların çözümünde kullandıkları bilgileri nereden elde ettiklerini de ifade etmeleri istenmiştir. Burada amaç özellikle alternatif kavramlara sahip öğretmenlerde bu kavramların kökenlerinin belirlenmesidir. Bu noktada öğretmenler, alternatif kavramların kaynağı olarak lisans düzeyinde yer alan fizik derslerini veya lise de yer alan fizik derslerini işaret etmişlerdir. Ayrıca KPSS gibi sınavlarda kullanılan kaynak kitapları işaret eden öğretmenlerde olmuştur.

4. Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 150
Veri Tabanı: Sosyal

Öğrencilerin eski bilgileri ile yeni bilgileri arasında bağ kurabilmeleri, ancak anlamlı öğrenmeleriyle mümkün olmaktadır. Kavram öğretiminde en önemli olan kavram yanılgılarının tespiti ve bu yanılgıların düzeltilmesi olduğundan öğrencilerin ön bilgileri belirlenmelidir. Bu çalışmada öğretmenlerin kavram öğretimi için hangi yöntemi kullandıkları, kavram yanılgılarını nasıl saptadıkları, hangi kavram yanılgıları ile karşılaştıkları ve nasıl gidermeye çalıştıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir il merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 5 fen bilimleri ve 5 sınıf öğretmeninden oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup betimleyici bir durum araştırmadır ve veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme, gözlem ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin özel öğretim yöntemlerinden bazılarını uyguladıkları ama sunuş yoluyla kavram öğretimini de kullanmaya devam ettikleri gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin karşılaştıkları kavram yanılgıları ısı-sıcaklık, kütle-ağırlık, kuvvet-hareket, elektrik, ışık-ses, madde, hücre, solunum-fotosentez, kalıtım konuları ile ilgilidir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu yaparak yaşayarak öğrenme yolları ile kavram yanılgılarını gidermeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.