TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 73 Sayfa Aralığı: 231 - 248
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, geçiş sürecindeki 5 Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) için panel veri analizi kullanılarak 1990-2012 dönemine ait kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda panel veri analizine ilişkin birim kök, eş-bütünleşme ve nedensellik testleri uygulanarak, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem katsayıları araştırılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Geçiş sürecindeki ülkelerde incelenen dönemde kamu harcamalarındaki artışın iktisadi büyümeyi olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir

2. TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 299 - 310
Veri Tabanı: Sosyal

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki politika yapımcıları ve ekonomistler açısından önemlidir. Bu ilişki literatürde Keynes ve Wagner yaklaşımları perspektifinden analiz edilmektedir. Keynes kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi etkilediğini; Wagner ise ekonomik büyümenin kamu harcamalarını artırdığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı 1975-2014 yılları için Hacker-Hatemi J ve Asimetrik Nedensellik Testi ile ampirik olarak analiz edilmektedir. Asimetrik nedensellik testi pozitif şoklar açısından; toplam kamu harcamaları ile transfer harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedenselliğin varlığını ortaya koymaktadır. Bulgu, toplam harcamalar ve transfer harcamalar için Keynes ve Wagner yaklaşımlarının geçerliliğini göstermektedir

3. TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI KAMU HARCAMALARI, VERGİ GELİRLERİ ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 31 - 41
Veri Tabanı: Sosyal

Ekonomik büyüme hemen her ekonominin birincil amaçları içerisindedir. Ülkelerin yapısal özellikleri ve ekonomi politikaları birbirlerinden belirli farklılıklar içerse de kamu harcamaları ve vergilerin her ekonomide ekonomik büyümeye etkisi mevcuttur. Ekonomik büyümeye teşvik edici rolü olan kamu harcamalarının finansmanının en önemli kalemi ise şüphesiz vergi gelirleridir. Teorik olarak çarpan mekanizması içinde vergi gelirlerinde meydana gelen artışlar ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilerken, kamu harcamalarında meydana gelen artışlar ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Çalışmanın temel amacı bu etkileşimlerin 1980 sonrası Türkiye'de uygulanan politikalarda mevcut olup olmadığını test etmektir. Bu çalışmada kamu harcamaları, vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1980-2015 yıllar arası dönem için Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ekonomik büyüme ve vergi gelirleri, kamu harcamalarının nedeni iken, kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmaktadır

4. Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik büyümeye etkisinin sınır testi yaklaşımı ile analizi
Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 166 Sayfa Aralığı: 268 - 285
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmanın amacı Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Wagner ve Keynes yaklaşımları çerçevesinde çalışmada, Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Sınır Testi yaklaşımıyla 1930-2012 dönemi yıllık verileri kullanılarak test edilmiştir. Türkiye açısından pek çok kez ele alınan bu konu daha çok kısa vadeli verilerle test edilmiştir. Çalışmada farklı olarak Cumhuriyet sonrası sanayi planlarının başladığı 1930'lardan 2012 yılına kadar olan uzun dönem verileriyle ele alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre kısa dönemde ekonomik büyümedeki artış kamu harcamalarında azalışa neden olurken uzun dönemde kamu harcamalarının gelir esnekliği sıfırdan büyük çıkarak Wagner Yasası Musgrave modeline göre anlamlı sonuç doğurmuştur.

5. Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye örneği
Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 81 - 98
Veri Tabanı: Sosyal

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki büyüme teorilerinin gelişimi ile birlikte çokça sorgulanmaya başladığı gibi bu ilişkinin yönü de ayrı bir tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Söz konusu ilişkide nedenselliğin yönü çok sayıda ampirik analize konu olmuştur. Bu çalışmada ise şimdiye kadar yapılan çalışmalarda kullanılan diğer analizlere göre çok daha yeni olan ve daha sağlıklı sonuçlar verdiği iddia edilen Hacker-Hatemi J bootstrap nedensellik analizi kulanılmış ve Türkiye için 1950-2011 dönemi test edilmiştir. Ancak ampirik olarak herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır.

6. KAMU YATIRIM SEVİYESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:1975-2014 DÖNEMİ
Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1664 - 1680
Veri Tabanı: Sosyal

Kamu yatırımları, ekonominin farklı alanlarındaki olumlu dışsallıkları sebebiyle eşsiz birer kalkınma aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 1975-2014 dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye’de kamu yatırım seviyesi üzerinde etki eden faktörler araştırmaktır. Amaç doğrultusunda kamu yatırımlarının ulusal gelir, vergi gelirleri, enflasyon oranı ve cari işlemler dengesi ile arasında uzun dönem ilişkiler incelenmiştir. Literatürde kamu yatırımları ile ilgili çalışmaların büyük kısmında kamu yatırımlarının farklı alanlardaki etkisine yer verilmektedir. Bu çalışmada ise kamu yatırımlarını etkileyen faktörler ele alınarak yerli literatüre katkıda bulunulmaktadır. Amaç doğrultusunda serilere uygulanan durağanlık analizleri sonucunda verilerin yapısına uygun olarak farklı mertebeden durağan olan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasına izin veren ARDL Sınır Testi Yaklaşımı kullanılmasına karar verilmiştir. Ampirik sonuçlara göre etkisi incelenen değişkenlerle kamu yatırımları arasında bir eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. ARDL tahminininden elde edilen bulgular, kamu yatırım seviyesinin ulusal gelir dışında kalan değişkenlerden negatif olarak etkilendiğini göstermektedir

7. Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Wagner Yasası’nın ve Keynesyen Hipotez’in Türkiye'de Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme
Yıl: 2020 Cilt: 34 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 895 - 915
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, Türkiye'de 2006-2019 dönemi için kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki rolünü ve Wagner Yasası ile Keynesyen Hipotezinin geçerliliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada, üçer aylık zaman serileri kullanılmış olup PhillipsOuliaris eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli Granger Nedensellik test yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye'de 2006-2019 döneminde kamu harcamalarının reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi üzerinde etkili olduğunu, hem Wagner Yasası'nın hem Keynesyen Hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir. Phillips-Ouliaris Eşbütünleşme test sonuçları, kamu harcaması değişkenleri ile reel gayrisafi yurtiçi hasıla değişkenlerinin uzun dönemde ilişkili olduklarını ortaya koymaktadır. Hata düzeltme modeli Granger Nedensellik test sonuçları, reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme oranı değişkeni ile reel kamu harcaması değişkeni arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, reel gayrisafi yurtiçi hasıla değişkeninden, reel kamu harcaması/reel gayrisafi yurtiçi hasıla oranı değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

8. OECD Ülkelerinde kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma
Yıl: 2012 Cilt: 34 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 517 - 540
Veri Tabanı: Sosyal

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki uzun yıllardır incelenen konulardan biridir. Bu çerçevede öne sürülen görüşlerden Wagner’e ait olan hipotez kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve kalkınmadan etkilendiği yönündedir. Wagner’e göre kamu harcamaları içsel değişkendir. Keynes ise kamu harcamalarını bir politika aracı olarak önemsemiş ve kamu harcamaları yoluyla milli gelirde değişiklikler yapılabileceği görüşünü ortaya atmıştır. Dolayısıyla Keynes, Wagner’in aksine, kamu harcamalarını dışsal bir değişken olarak tanımlamıştır. Literatürde gerek Wagner’in gerekse Keynes’in görüşleri, farklı ülkeler ve farklı dönemler için sıkça test edilmiştir. Bazı çalışmalarda Wagner’in hipotezi desteklenmiş, bazılarında da Keynes’i destekleyen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yine bazı çalışmalarda her iki görüşe de uygun olmayan sonuçlar alınmış, bazılarında ise her iki değişken arasında karşılıklı ilişki gözlenmiştir. Bu çalışmada kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki hem Wagner’in hem de Keynes’in görüşleri çerçevesinde, OECD ülkeleri örneğinde ve 1980-2010 yılları arasındaki dönem için panel veri analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda hem Wagner Yasasının hem de Keynesyen yaklaşımın OECD ülkelerinde ilgili dönem için geçerli olduğu görülmektedir.

9. Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Geçiş sürecindeki Türk Cumhuriyetleri üzerine bir uygulama
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 73 Sayfa Aralığı: 231 - 248
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, geçiş sürecindeki 5 Türk Cumhuriyeti (Azer- baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) için panel veri analizi kullanılarak 1990-2012 dönemine ait kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda panel veri analizine ilişkin bi- rim kök, eş-bütünleşme ve nedensellik testleri uygulanarak, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dö- nem katsayıları araştırılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları- na göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Geçiş sürecindeki ülkelerde incelenen dö- nemde kamu harcamalarındaki artışın iktisadi büyümeyi olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir.

10. İKTİSADİ BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 965 - 990
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde kamunun yaptığı cari, yatırım, faiz, faiz dışı transfer ve faiz dışı toplam kamu harcamaları ile iktisadi büyüme ilişkisi 1975-2015 dönemi verileri kullanılarak ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak yapılan ARDL eş bütünleşme yöntemine göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Ardından değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki VAR modeli, Toda-Yamamoto (TY) ve Hacker-Hatemi-J nedensellik testleri ile incelenmiştir. VAR modeline dayalı ampirik bulgulara göre GSYH’yi açıklayan en önemli değişken faiz harcamalarıdır. Nedensellik analizinde ise TY nedensellik testine göre faiz harcamalarından GSYİH’ye doğru, HackerHatemi-J testine göre ise GSYİH’den faiz harcamalarına doğru nedensellik tespit edilmiştir.

11. TÜRKİYE’DE WAGNER KANUNU’NUN SINANMASI: 1960 – 2016 DÖNEMİ ANALİZİ
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 234 Sayfa Aralığı: 11 - 27
Veri Tabanı: Sosyal

Wagner Kanunu, kamu harcamaları ile gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı üzerine kurulmuş bir hipotezdir. Bu çalışmada Wagner’in geliştirmiş olduğu hipotezin 1960 - 2016 dönemi için Türkiye’de geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Hipotezin geçerliliği, eşbütünleşme analizi ve nedensellik testi yapılarak sınanmıştır. Eşbütünleşme analizinde ARDL Sınır Testi ve Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) kullanılırken; nedensellik testinde Granger Nedensellik Testi Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmıştır. Wagner Kanunu’nu sınamaya yönelik analizler, Musgrave ve Mann Modelleri bağlamında yapılmıştır. Test sonuçlarına göre; Musgrave Modelinde Wagner Kanunu kabul edilirken, Mann Modelinde Wagner Kanunu’nun geçerli olup olmadığına yönelik bir sonuca varılamamıştır.

12. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI GELİŞİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Yıl: 2015 Cilt: 65 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 99
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye'de 2005:Q1-2015:Q2 arasındaki üç aylık verilerle sermaye piyasası gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Nedensellik ilişkisinin tespitinde öncelikli olarak serilerde birim kök olup olmadığının belirlenebilmesi için Augmented Dickey-Fuller Testi yapılmış, daha sonra nedensellik ilişkisini inceleyebilmek için Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Değişkenlerde eşbütünleşme görülmesi üzerine nedensellik ilişkisinin tespit edilebilmesi için VECM Granger Nedenselik Testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'de kısa dönemde sermaye piyasası gelişimi ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu iken, uzun dönemde ilişkinin yönünün talep takipli modeli destekler şekilde ekonomik büyümeden sermaye piyasası gelişimine doğru olduğu görülmüştür

13. Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Bütçe Harcamalarının Ekonomik Büyüme ile Etkileşimi
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 176 Sayfa Aralığı: 406 - 427
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, Türkiye’de 1961-2017 döneminde vergi gelirleri ve bütçe harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi kullanılarak ampirik analiz gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre, pozitif kaynaklı şoklar açısından bütçe harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, fakat negatif şoklar açısından değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır. Vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye bakıldığında ise pozitif şoklar açısından ekonomik büyümeden vergi gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Ancak negatif şoklar ve değişkenler açısından herhangi bir nedensellik ilişkisi görülmemiştir.

14. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’de Wagner Yasası ve Keynesyen Hipotezin Ampirik Analizi
Yıl: 2019 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 995 - 1010
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmada, Wagner Yasası ile Keynesyen Hipotez açısından Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1930-2014 dönemi için analiz edilmiştir. Serilerin durağanlıkları geleneksel birim kök testleri ve yapısal kırılmaya izin veren birim kök testlerine göre sınanmıştır. Seriler arasında uzun dönemli ilişkiyi tespit edebilmek amacıyla çoklu yapısal kırılmalara izin veren Maki (2012) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra, eşbütünleşme katsayı tahmincisi olan FMOLS kullanılarak eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmiştir. Son olarak, Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi artırdığı ve kamu harcamasından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen bulgularda, Türkiye’de, ele alınan dönemde Wagner Yasasının geçerli olmadığı, ancak Keynesyen Hipotezin geçerli olduğunu destekleyen nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.