TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sınırlandırılmamış Materyallerle Yapılan Yansıtıcı Bir Oyun Çalıştayına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri ve Kazanımları
Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 180 Sayfa Aralığı: 197 - 215
Veri Tabanı: Sosyal

Sınırlandırılmamış (açık uçlu) materyaller herhangi bir özel yönerge seti içermeyen, sadece tek başlarına kullanılabileceği gibi diğer materyallerle de kullanılabilen materyallerdir. Bunlar hareket edebilen, birleştirilebilen, yeniden desenlenebilen, dizilebilen, demonte edilebilen ve yeniden eski haline getirilebilen materyallerdir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarına sınırlandırılmamış materyallerle uygulanan oyun temelli bir çalıştaya ilişkin öğretmen adaylarının bireysel ve eşli çalışma sonucunda elde ettiği kişisel ve mesleki deneyimlerini ve kazanımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma deseni ve eylem araştırması (özgürleştirici/ geliştirici/ eleştirel tür eylem araştırması) yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmaya 2013-2014 yılında bahar döneminde AİBÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 16 öğrenci (10 kadın, 6 erkek) katılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adayları, sınırlandırılmamış materyalleri yaratıcılığı geliştirici, kullanışlı ve kolay bulunur, güvenli/zararsız ve kafa karıştırıcı materyaller olarak nitelemişlerdir. Gerçekleştirilen bu çalıştay ile sınıf öğretmeni adaylarına, kendi deneyimlerinden yola çıkarak oyun ve fiziksel etkinliklere yeni bir bakış açısı kazandırılması sağlanmıştır. Katılımcı öğrenciler çalıştay aracılığı ile yaratıcılık, eğlenceli eğitim ortamları oluşturma, işbirliği yapma, etkili iletişim becerileri, yansıtıcı düşünme, hedef belirleme, problem çözme, atık materyalleri dersin amaçlarına göre kullanma vb. kişisel ve mesleki kazanımlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşlerine göre gerçekleştirilen çalıştayın başarılı olduğu, bu ve benzeri çalışmaların tüm sınıf öğretmeni adaylarına verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çalıştayın öğretmen adaylarında ilerideki mesleklerinde uygulayıcısı olacakları “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi öğretim programına ilişkin farkındalık kazandırdığı belirlenmiştir.

2. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 60 - 71
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme araçları kullanımı ile ilgili görüşlerini almayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırma, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görev yapan 72 (%31,3) kadın 158 (%68,7) erkek olmak üzere toplam 230 beden eğitimi öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme araçları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla Anıl ve Acar (2008) tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket, beden eğitimi öğretmenlerinin geleneksel ve alternatif ölçme araçlarının kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla zaman boyutu, ekonomi boyutu, sınıf mevcudu boyutu ve uygulama boyutu olmak üzere 4 alt boyuta ayrılmıştır. Ankette, “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum” , “Fikrim yok”, “Katılıyorum” , “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde likert tipi beşli derecelendirilmiş 37 madde bulunmaktadır. Veri analizinde elde edilen veriler frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre beden eğitimi öğretmenlerinin kullanımı en kolay ve en az zaman alan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tercih ettikleri, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin hazırlanmasında maddi bir yük altına girdikleri, sınıf mevcudu açısından kalabalık sınıfların ölçme değerlendirme araçları kullanımını olumsuz yönde etkilediği ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanması açısından gerek geleneksel gerekse alternatif ölçme değerlendirme araçları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları görülmüştür.

3. İLKOKULLARDAKİ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 97 - 128
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler (OFE) dersindeki uygulamaları, yaşanan problemleri ve problemlerin çözümüne ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma desenlerinden f enomenoloj inin (olgubilim) kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme f ormu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Amasya’nın Hamamözü ve Gümüşhacıköy ilçe merkezlerinde görev yapan on sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, katılımcıların bu dersin müf redata konulmasını olumlu buldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların, bakanlığın okullara gönderdiği “Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı” ve “Fiziksel Etkinlik Kartları” dosyasını mümkün olduğunca kullandıkları, buradaki oyunları oynatmaya çalıştıkları ancak ders için gerekli f iziki ortam ve özellikle uygun araç - gereç olmadığından, dersten verim alamadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenler, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ders saatleri içerisinde başka dersleri işlediklerini, diğer derslerin eksik kazanımlarını tamamlamaya çalıştıklarını if ade etmektedirler.

4. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokulda Uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 261 - 273
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı, ilkokulda çalışan sınıf öğretmenlerinin programda yer alan oyun ve fiziki etkinlikler dersi hakkındaki görüşleri ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Muğla ili Menteşe ilçesinde çalışan ve gönüllü olarak katılan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler amaca uygun olarak hazırlanan açık uçlu sorular ile toplanmış, analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenler; oyun ve fiziki etkinlikler dersinin kazanım, ders kitabı ve etkinlikler açısından sorunlar taşıdığını; oyun ve fiziki etkinlikler dersinde kullanılabilecek araç-gereçlerin temin edilemediğini ortaya koymuşlardır.

5. İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMINA (İYEP) İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2019 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 433 - 454
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının ilkokulların 3. ve 4. sınıflarında Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcı grubunu Bolu il merkezindeki 10 ilkokulda görev yapan ve aynı zamanda İYEP’te görev alan 27 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Olgubilim deseninde yürütülen araştırmada, veriler ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen sınıf öğretmenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde toplanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda, sınıf öğretmenlerinin İYEP’in öğrencilerin motivasyonunu ve ders performansını önemli ölçüde artırdığını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin İYEP’in olumlu yönleri olarak; programın öğrencilerin eksikliklerini gidererek kendilerini geliştirmeleri için olanak sağlamasını, programın öğrencilerle özel olarak ilgilenme imkânı sunmasını, programın öğrencilerin öz güvenlerinde artış sağlamasını ve program kapsamındaki sınıfların mevcutlarının uygun olmasını sıkça ifade ettikleri tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin İYEP’in eksik yönleri olarak ise; programın uygulanması için belirlenen sürenin yetersiz olmasını, programın yorucu olması ve öğrencilerde yorgunluğa neden olmasını, programa özgü olarak hazırlanan materyallerin kısıtlı olmasını, programdan yararlanacak olan öğrencilerin tespitinde problemlerin yaşanmasını ve programın küçük yaş gruplarındaki sınıflarda uygulanmamasını sıkça ifade ettikleri tespit edilmiştir.

6. Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi ÖğretmeniAdaylarınınTercih Ettikleri Öğretim Stillerive Stillere İlişkin Değer Algıları
Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 101 - 114
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeni adaylarının tercih ettiği öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algılarını cinsiyet, üniversite, bölüm ve geçmişte herhangi bir spor dalıyla uğraşma değişkenleriyle incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu, 4 farklı üniversiteden toplam (n=302) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Türkçeye uyarlanan "Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları" ölçeği (İnce ve Hünük, 2010) ve demografik bilgilerin yer aldığı bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistik ve Çok Yönlü Değişken Analizi (MANOVA) kullanılmıştır (p<.05). Araştırma sonuçlarına göre; en çok tercih edilen öğretim stillerinin öğretmen merkezli stiller olduğu ve bu stillere ilişkin değer algılarının yüksek olduğu, en az kullanılan öğretim stillerinin ise öğrenci merkezli stiller olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile geçmişte herhangi bir spor dalıyla ciddi uğraşma öğretim stili kullanma değişkeni üzerine etkisi gözlenmezken, üniversite ve bölüm arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir

7. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri (Sakarya İli Örneği)
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 27 - 41
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı; Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının temel ilkelerine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, öğretim programında yer alan on dokuz temel ilkeyi içeren veri toplama aracı oluşturulmuştur. Araştırma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sakarya ili merkez ilçeleri resmi ortaokullarında görev yapan 87 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiş, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik testlerinin yanı sıra parametrik olmayan Kruskal Wallis-H ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ortaokul beden eğitimi dersi öğretim programında belirlenen temel ilkelerine olumlu yaklaştıkları, öğretmenlerin görüşleri arasında sadece hizmet yılı ve eğitim durumu değişkenlerinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 242 - 259
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde benzeşik örneklem ve maksimum çeşitlilik örneklem yöntemleri kullanılarak iki ayrı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre “lisans eğitiminden kaynaklanan sorunlar ”, “yetersiz spor altyapısı ” ve “beklenti ve uyum sorunları ” olarak üç tema tespit edilmiştir. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, lisans eğitimindeki eksikler nedeniyle bazı sorunlar yaşadıkları, bunun yanında öğretmenlerin okullarda spor altyapısının yetersizliği nedeniyle etkinlikleri yapmada sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Mesleklerinin ilk yıllarında öğretmenlerin kültürel farklılık, istediklerini gerçekleştirememe, danışman eksikliği, beklenti ve uyum sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.