TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Hasta Bakıcılarda Bel Ağrısı Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 292 - 302
Veri Tabanı: Fen

Amaç Bu çalışmada bel ağrısı açısından riskli bir grup olan hasta bakıcıların bel ağrılarının günlük yaşamlarını ne oranda engellediğinin, yaşamkalitelerinin ne düzeyde olduğunun, bir üniversite hastanesinde çalışan hasta bakıcılar örneği ele alınarak, değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Sakarya Tıp Dergisi, 2018, 8(2):292-302 )Gereç veYöntemBu çalışma, Mayıs-Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülmüş olan kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. İnönü Üniversitesi Turgut ÖzalTıp Merkezinde (TÖTM) çalışan 310 hasta bakıcının 250(%80.6)’sine ulaşıldı. Katılımcılara Sosyo-demografi k Bilgi Formu, Oswestry anketive Yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. Veriler SPSS 22.0 programı ile değerlendirildi. Yanılma düzeyi p<0,05 seçildiBulgular Hasta bakıcıların %82.8’ i erkek olup çalışma grubunun %58.4’ü lise mezunudur. Araştırma grubun 4’de 3’ü evli iken; 3’ de 2’sinin aylıkgeliri 1500 tl ve altıdır. Çalışma grubunun %39.6’sı servis, %33.6’sı yoğun bakımda görev yapmaktadır.Çalışmamızda Oswestry skalası(ODI) değerlendirildiğinde genel grubun ort.(min-max) değerleri 12(0-66) olup, hasta bakıcılarda belağrısının günlük hayatlarını hafi f düzeyde etkilediği görülmüştür. Katılanların %72’sinin hafi f(0-20) düzeyde, %22.4’ünün orta (20-40)düzeyde, %5.2’sinin günlük hayatının ciddi düzeyde etkilendiği saptanmıştır.Cinsiyete göre ODI ort.(min-max) değerleri erkeklerin 12(0-66), kadınların 16(0-52) olup kadınların bel ağrısı engelliliği erkeklerden anlamlıolarak yüksektir(p<0.05)Çalışma gurubunun cinsiyete göre yaşam kalitesi indeksi alt parametreleri değerlendirildiğinde, vitalite, fi ziksel fonksiyon, ağrı, emosyonelrol kısıtlılığı, mental sağlık açısından anlamlı farklılık yoktur(p>0.05). Genel sağlık durumunun ortancası erkeklerde 60, kadınlarda 50; fi zikselrol kısıtlılığının ortancası erkeklerde 75, kadınlarda 50; sosyal fonksiyon erkeklerde 62.5, kadınlarda 50 olup erkeklerde anlamlı olarakyüksektir(p<0.05).Sonuç Çalışmamızda hasta bakıcılarda yaşanan bel ağrısı sorununun günlük hayatlarını hafi f düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bel ağrısıçalışanların yaşam kalitesini ve iş verimliliğini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hem bireysel faktörler hem de iş yeri ortam faktörleri budurumun ortaya çıkmasında etkilidir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.