TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÜÇÜNCÜLERDE TRİMESTİRDE GEBELİKLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISININ AZALTILMASI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİNİ ARTTIRILMASINDA KİNESİO-TERAPİ VE EV EGZERSİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 120 - 125
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebeliğin 3. trimestirinde gebelikle ilişkili bel ağrısını azaltması, yaşam ve uyku kalitesini arttırılmasında Kinesio-terapi ile ev egzersizinin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak kayıtları incelenen gebeliğin 3. trimestirinde bulunan 50 gebe hasta çalışma grubunu oluşturmuştur. Hastalar iki gruba ayrılmıştır. Bel ağrısı için bel bölgesine dört günde bir kez yeniden bantlanmak üzere 4 hafta boyunca ‘I’ şeklinde Kinesio-terapi uygulanan hastalar Kinesio-terapi tedavi grubunu (KTTG), bel ağrısı için her gün günde iki kez sekiz tekrar uygulanmak üzere oturma pozisyonunda ve ayakta pelvik tilt ev egzersiz programı verilerek 4 hafta boyunca takip edilen olgular ise egzersiz tedavi grubunu (ETG) oluşturmuştur. Her iki grup hastalar demografik özellikler ve sosyokültürel statü, VAS (Vizüel Analog Skala), SF36 (yaşam kalitesi ölçeği), PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi), Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi skorları açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: VAS ve SF-36 skor değerleri her iki grup açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). PUKİ ve Oswestry skor değerleri egzersiz tedavi grubu için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05). Sonuç: Üçüncü trimestirde gebelikle ilişkili bel ağrısı tedavisinde Kinesio-terapi uygulamasının bel ağrısını azaltmada, yaşam ve uyku kalitesini arttırmada ev egzersizine üstünlüğü gösterilememiştir. Bel ağrısı ve uyku kalitesi üzerine olan etkisi açısından ev egzersizleri, Kinesio-terapiye göre üstün bulunmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.