TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 157
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Verimlilik ve etkililiklerini arttırmada insan faktörünün önemli rolünü fark eden işletmeler, çalışanlarının performanslarını arttırma yollarını araştırmışlardır. Çalışanların işi gerçekleştirmede yüksek verimlilik göstermeleri işletmenin genel performansına etki etmektedir. Doğrudan veya açıkça resmi ödül sistemi tarafından tanınmayan, bir bütün olarak örgütün etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunan isteğe bağlı bireysel davranışlar Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı organizasyonun genel performansına olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu sebeple, çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı sergilemelerine neden olan faktörlerin bilinmesi organizasyonlar açısından çok önemlidir. Yöneticilerin göstermiş oldukları Dönüşümcü Liderlik davranışı bu faktörlerden biridir. Dönüşümcü liderler çalışanların davranışlarında ve performanslarının geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Son yıllarda, yönetim ve organizasyon alanında, Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı kavramları sıklıkla yer almakta ve önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile ilgili literatür incelemesi yapılmış, denizcilik işletmeleri alanında benzer konularda yapılan çalışmaların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

2. Öğretmenlerin öz liderlik rolleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 103 - 116
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, öğretmenlerin öz liderlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Tabak, Sığrı, Türköz, (2012)‟nın öz liderlik ” ve DiPaola et al.,(2007)‟ın “örgütsel vatandaşlık” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, spearmen korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuca göre araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri ve öz liderlik ve alt boyutları ile ilgili algı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile öz liderlik alt boyutlarından davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünme modeli stratejileri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öz liderlik alt boyutları olan davranış odaklı, doğal ödül ve yapıcı düşünme modeli stratejileri örgütsel vatandaşlığı anlamlı seviyede yordamaktadır. Araştırma bulgularına dayalı olarak şu öneriler getirilebilir. Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının (okulda öğretmenlerin gönüllü ve isteğe bağlı davranışları) artması onların öz liderlik rol ve davranışları arasında güçlü bir ilişki ve nedensellik bağı olduğundan; Eğitim kurumlarında öğretmenlerin öz liderlik rollerini göstermeleri teşvik edilmelidir. Öğretmenlerin öz liderlik rollerini sergileyebilecekleri yönetsel ve kurumsal yapılar oluşturulmalı, fırsatlar verilmelidir.

3. Algılanan Liderlik Tarzının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 157 - 165
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın temel amacı çalışanların otel yöneticilerinde algıladıkları liderlik tarzlarının tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmada liderlik tarzları olarak çalışan, üretim ve değişim odaklı liderlik tarzları incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için Çanakkale ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel çalışanlarına anket uygulanmıştır. Basit tesadüfi yöntemle seçilen otel çalışanlarına toplamda 120 anket dağıtılmış, bunlardan 107 geri dönüş sağlanmış ancak eksik ve hatalı anketler çıkarılarak toplamda 102 anket analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda çalışanların tükenmişlik düzeylerinin orta düzeye yakın olduğu ve çalışanlar tarafından yöneticilerinde en fazla üretime yönelik liderlik tarzının algılandığı tespit edilmiştir. Araştırmada çalışan ve değişim odaklı liderlik tarzlarının tükenmişlik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, üretim odaklı liderlik tarzının ise tükenmişlik düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

4. Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Dönüşümcü Liderliğin Düzenleyici Etkisi
Yıl: 2020 Cilt: 55 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 880 - 892
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide dönüşümcü liderliğin düzenleyici etkisini araştırmaktır. Çalışmaya farklı sektörlerden toplamda 206 çalışan dâhil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Hipotezleri test edebilmek için, SPSS programı ile korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki vardır. Çalışmanın bir başka bulgusuna göre de dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye düzenleyici etkisi vardır.

5. Örgütsel Adaletin Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyeti ve İşyerinde Sapma Davranışına Etkisi
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 6 - 23
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmada otel işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel sapma davranışına ve işten ayrılma niyetine; örgütsel sapma davranışının ise işten ayrılma niyetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Didim'de bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde istihdam edilen çalışanlara anket uygulanmış, elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada örgütsel adaletin sadece etkileşim boyutunun örgütsel ve kişilerarası sapma davranışını; dağıtım ve etkileşim adaletlerinin ise işten ayrılma niyetini etkilediği görülmektedir. İşten ayrılma niyetini ise, kişilerarası ve örgütsel sapma davranışı birlikte etkilemektedir.

6. HAVACILIK SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 147 - 162
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, havacılık sektöründeki çalışanların psikolojik güçlendirme algıları, iş performansları ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın örneklemini, savunma sektöründe uçak ve parçalarının bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini sürdüren bir kamu kurumundaki 213 çalışan oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik güçlendirmenin; iş performansı ile pozitif yönlü ve anlamlı, işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca iş performansı ile işten ayrılma niyeti arasında çift yönlü negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

7. Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Motivasyon Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 597 - 611
Veri Tabanı: Sosyal

Amaç – Bu çalışma insan kaynağının büyük öneme sahip olduğu otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel adalet algısının motivasyon ve işten ayrılma niyetlerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, örgütsel adalet üç boyutta ele alınmıştır. Bunlar; dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalettir. Ayrıca çalışmada, motivasyon ve işten ayrılma niyeti kavramları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yöntem – Örgütsel adalet boyutlarının otel işletmelerinde çalışan işgörenler açısından nasıl algılandığı ve bu algılamalar doğrultusunda işgörenlerin motivasyonunun ve işten ayrılma niyetinin nasıl etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Ankara ilindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin bütün işgörenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel bir teknik olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri toplama sürecinde, işletme yöneticileriyle doğrudan görüşülerek işgörenlere uygulanması sağlanmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre frekans, regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel adaletin motivasyon ve işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu etkinin motivasyon üzerinde pozitif, işten ayrılma niyeti üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca motivasyon ve işten ayrılma niyeti arasında ise negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Tartışma – İşletmeler açısından örgüt ortamında adaletin tesis edilmesi önem arz etmektedir. Adaletin sağlandığı bir iş ortamında işgörenler yüksek motivasyon ile performans gösterecekler ve işten ayrılma niyetinde olmayacakları için asıl işlerine ve örgüte daha fazla yoğunlaşacakları vurgulanmıştır.

8. MOBBİNG VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1121 - 1137
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın temel amacı, özel sektör çalışanlarının algıladıkları mobbing davranışları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu bağlamda farklı sektörlerde çalışan toplam 258 iş görene yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada genel olarak mobbing davranışı, sosyal ilişkiler ve yaşam kalitesine yönelik mobbing davranışları, kendini gösterme ve iletişime yönelik mobbing davranışları, mesleki duruma yönelik mobbing davranışlar, itibara yönelik mobbing davranışları ve bireyin sağlığa yönelik mobbing davranışları olmak üzere beş alt boyutla ele alınmıştır. İşten ayrılma niyeti ise tek boyutla incelenmiştir. İşten ayrılma niyeti, bireyin işine yönelik tutum ve davranışları sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bireyin işine karşı kendisini ilgisiz hissetmesine bağlı olarak işten ayrılmayı düşünmesidir. İşten ayrılma niyeti işten nihai olarak ayrılmak değil bu sürecin başladığı aşamadır. Çalışma temelde mobbing ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ölçmeyi amaçladığından dolayı, elde edilen anket verileri doğrultusunda faktör ve korelasyon analizlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma kapsamındaki hipotezleri test etmek maksadıyla uygulanan korelasyon analizi ile elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlarla ilişkin analizler yapılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışmada, mobbing ve mobbingin alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle çalışanların algıladıkları mobbing davranışı yükseldikçe işten ayrılma niyetlerinin de yükseldiği tespit edilmiştir.

9. ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1399 - 1419
Veri Tabanı: Sosyal

Küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin artması, bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın en avantajlı yolu olan havacılık ulaşım sektöründe müşteri sayılarında artışlar yaşanmasına neden olmuştur. Müşteri sayılarındaki artışlar ise bu sektördeki havacılık işletmeleri arasında rekabetin şiddetlenmesine ve bu sektördeki işletmelerin başta insan kaynakları olmak üzere tüm örgütsel kaynaklarını stratejik açıdan yönetme arayışlarına yönelmesine zemin hazırlamıştır. Böylece sektörde çalışanların örgütsel bağlılık gibi pozitif davranışlar geliştirmesine katkı sunacak; işten ayrılma niyeti gibi örgütsel verimliliği azaltan negatif çalışan davranışlarını terk etmesini sağlayacak akademik araştırmaların sayısı artmıştır. Temel amacı sivil havacılık yer hizmetleri işletmelerinde çalışanların üç boyutta oluşan örgütsel bağlılık davranışlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini tespit etmek olan bu araştırma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri geliştirildikten sonra, örneklem kütlesini Ankara Esenboğa havaalanı çalışanlarından 242 kişinin oluşturduğu örneklemin katılımıyla bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formları aracılığıyla toplanan veriler SPSS ve AMOS programlarında güvenilirlik, geçerlilik ve doğrulayıcı analizler yardımıyla sınandıktan sonra araştırma hipotezi test edilmiştir. Araştırma hipotezinin testinde sırasıyla korelasyon ile YEM analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların örgütsel bağlılıklarının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönde etkisinin olduğu anlaşılmıştır.

10. Liderlik Tarzı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Özel Eğitim Kurumunda Uygulama
Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 167 - 206
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmanın amacı, yöneticinin liderlik tarzının çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisinin belirlenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni bir özel eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü 295’tir. Araştırmada elde edilen bulgular kapsamında; dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve tüm boyutları arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif ilişki olduğu; etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme boyutu ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve sivil erdem dışındaki boyutları arasında zayıf düzeyde anlamlı ve pozitif ilişki olduğu, sivil erdem boyutu ile ise arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile, yöneticinin liderlik tarzı ve çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinin eğitim sektöründe bir özel eğitim kurumunda test edilmesi ile alanyazına katkı sağlanmaktadır. Uygulayıcılar açısından, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını artırma kapsamında, en fazla katkı yapan liderlik tarzının bilinmesi sayesinde, doğru liderlik tarzını uygulamanın önemli olduğu ortaya konulmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.