TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖDENEK VE HARCAMA DENGESİ AÇISINDAN PERFORMANS ANALİZİ
Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 349 - 363
Veri Tabanı: Sosyal

Ödenek ve harcama, kurumların bütçe planlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Ödenek harcama arasında ortaya çıkan dengesizlikte planlamanın yanı sıra fiyatlar genel seviyesindeki değişimlerin ve dönem içinde ortaya çıkan önemli ihtiyaçların etkisi bulunmaktadır. Kurumlara gereğinden fazla veya gereğinden az ödenek ayrılması merkezi bütçe açısından finansman sorununu gündeme getirmektedir. Her iki durumun da kamu harcamalarının finansmanı üzerinden toplam talebi etkilemesi muhtemeldir. Bu çalışmada bütünleşik çok kriterli karar verme modeli ile özel bütçeli idarelerden yükseköğretim kurumlarının bütçe planlama başarı performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilgili kurumların yıl sonu ödeneklerinin başlangıç ödeneklerinden yüzde sapması, harcamaların başlangıç ödeneklerinden yüzde sapması ve harcamaların yıl sonu ödeneklerinden yüzde sapması şeklinde üç kriter belirlenmiş ve bu kriterler çerçevesinde söz konusu kurumların ödenek ve harcama açısından başarıları değerlendirilmiştir.

2. Türkiye’de cari açığın belirleyicilerinin ampirik analizi
Yıl: 2014 Cilt: 21 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 87 - 104
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de cari açığın gelişiminde etkili olan ya da bunu açıklayan değişkenlerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu çalışmadaki analizler, söz konusu değişkenlerin cari açık üzerindeki olası kısa ve uzun dönemli etkilerini belirlemeye yöneliktir. Bu ilişkilerin tahminlenmesinde, TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden sağlanan; 1998:1–2013:1 dönemi çeyrekli verileri kullanılmıştır. Bulgularımız, Türkiye’nin cari açığının en önemli belirleyicilerinin büyüme oranı ve dış ticaret hadleri olduğunu ortaya koymaktadır.

3. Üçüz Açık Ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 67 - 89
Veri Tabanı: Sosyal

Bir ekonomide makroekonomik denge, ülkenin iç ve dış ekonomik dengelerinin birbirine eşitlenmesi ile sağlanmaktadır. İç ekonomik denge, özel kesimin tasarruf-yatırım dengesi ve kamu kesiminin gelir-gider dengesinden (bütçe dengesi) oluşurken, dış ekonomik denge ise cari hesap dengesinden oluşmaktadır. Bu denklem gereği, iç ekonomik dengenin her ikisi de açık verirken cari dengenin de bunlar kadar açık vermesi beklenmektedir. Bu durum “üçüz açık” olarak ifade edilmektedir. Üçüz açık problemi, genellikle iç tasarrufları yetersiz iken potansiyelinin üzerinde büyümeye çalışan ekonomilerde ortaya çıktığı için, Türkiye’de üçüz açık ve büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2003Q2-2012Q4 döneminde “üçüz açık” hipotezinin her bir bileşenin (dengelerinin) büyümeye etkisi VAR modeli yoluyla incelenmekte ve bu dengelerin büyümeyi en fazla açıklayan değişkenler olduğu ortaya konulmaktadır.

4. Konsolide Bütçe: Tasarruf Mu Tüketim Mi?
Yıl: 2015 Cilt: 38 Sayı: 317 Sayfa Aralığı: 120 - 128
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de konsolide bütçe tasarrufları 30 yıllık bir süreç içinde, birkaç yıl hariç, hep negatif görüntü arz etmiştir. Bu da konsolide bütçe tasarruflarının, konsolide bütçe yatırımlarına kaynak teşkil edemediğini gösterir. Türkiye’de konsolide bütçe yatırımlarının büyük kısmı borçlanma ile finanse edilmiştir. Türkiye’de konsolide bütçe dengesi birkaç yıl hariç, devamlı olarak negatif görüntü arz etmiştir. Bu da konsolide bütçe tasarruflarında azalma anlamına gelmektedir. Türkiye’de konsolide bütçe tüketim harcamaları yani, cari giderler devamlı artış göstermiştir. Bu artışlar kamu hizmeti vermekle yükümlü kişilerin verimli olarak çalıştırılmaları zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

5. ENERJİ DENGESİNİN BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÖRNEĞİ
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 17 - 28
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde bütçe dengesi bilim adamları ve politikacılar tarafından oldukça fazla önemsenen konulardan birisi haline gelmiştir. Bu nedenle bütçe dengesinde sapma sonucunu ortaya çıkaran nedenler konusunda literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bütçe dengesinde meydana gelen sapmaların nedenleri de pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada enerji dengesinin bütçe dengesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 34 OECD üyesi ülkenin 2003-2013 dönemi arasındaki yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi ile araştırılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları enerji ithalinin bütçe dengesi üzerinde bozucu bir etki yarattığı sonucunu göstermektedir.

6. TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 501 - 522
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada üçüz açık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki VAR analizi ile araştırılmıştır. Türkiye için 1975-2016 dönemlerini kapsayan çalışmada yıllık zaman serileri kullanılarak VAR modeli kurulmuştur. Çalışmada VAR modeline geçilmeden önce modelde yer alan tüm değişkenler birim kök testleriyle sınanmış ve düzeyde durağan olmayan bütçe açığı ve tasarrufyatırım açığı değişkenlerinin farkları alındıktan sonra durağan hale geldiği görülmüştür. Çalışmanın bu kısmından sonra VAR analizinde kurulan model için uygun gecikme seviyesi belirlenerek VAR analizi ve beraberinde etki-tepki analizi ile varyans ayrıştırması yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bütçe açıklarının kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmekle birlikte uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. Cari açığın ise kısa dönemde az da olsa ekonomik büyümeyi olumsuz olarak etkilediği ancak uzun dönemde ekonomik büyümede olumlu etkisinin olduğu ve tasarruf-yatırım açığının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

7. İKİZ AÇIKLAR VE FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA YAPISAL KIRILMALI PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 145 - 174
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, cari işlemler açığı, bütçe açığı ve sabit sermaye yatırımı değişkenlerini kullanarak 20 OECD ülkesi için ikiz açıklar ve Feldstein-Horioka hipotezinin geçerliliğini araştırmaktadır. Ampirik uygulamada değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı doğrulanmış ve her iki hipotezinde geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, OECD ülkelerinde bütçe açığındaki bir artış cari işlemler açığını artırmaktadır. Ayrıca, yatırım katsayısının 1'e yakın olması (0.929) ilgili dönemde incelenen ülke grubunun dünya ekonomisi ile bütünleştiğini ve yurt içi yatırımların yaklaşık %93'ünün yurt dışı kaynaklardan finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, politika uygulayıcılarının artan bütçe ve tasarruf açıklarını azaltmaya yönelik politikaları desteklemeleri gerekmektedir

8. Türkiye'de Bütçe Dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı?
Yıl: 2015 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 651 - 662
Veri Tabanı: Sosyal

Bütçe dengesi ve diğer makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki uzun zamandan beri iktisatçıların ilgisini çekmiştir. Bu kapsamda bütçe dengesi ile finans hesabı dengesi arasında da bir ilişki olabileceği ileri sürülmüştür. Teorik olarak bütçe dengesi ve finans hesabı dengesinin değişik kanallarla birbirlerini etkilemeleri mümkündür. Bu çalışmada Türkiye için 1975-2014 dönemi verileri kullanılarak merkezi yönetim bütçe dengesi ve finans hesabı dengesi arasındaki ilişki hem eşbütünleşme hem de nedensellik testleri yardımıyla incelenmiştir. Değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olmaları nedeniyle ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. ARDL yaklaşımına göre bütçe dengesi ve finans hesabı dengesi arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı anlaşılmışır. Ayrıca söz konusu değişkenler arasında bir Granger nedensellik ilişkisinin varlığı Toda-Yamamoto yöntemiyle test edilmiş ve bu değişkenler arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

9. İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 211 - 227
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye'de merkezi yönetim bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki 1998:Ç1-2016:Ç4 dönemi verileri ve NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı kullanılarak incelenmektedir. Ampirik bulgularımız; bütçe dengesi bağımlı değişken olduğunda bütçe dengesi, cari denge ve yatırım arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğunu gösterirken bağımlı değişken cari denge olduğunda söz konusu değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığına işaret etmektedir. Cari hesap dengesindeki pozitif ve negatif şokların uzun dönemde bütçe dengesi üzerinde anlamlı bir etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Fakat şokların asimetrik bir etkide bulunmadıkları görülmektedir. Cari denge bağımlı değişken olarak kullanıldığında bir eşbütünleşme olmadığı anlaşıldığından Türkiye'de ikiz açıklar hipotezinin desteklenmediği sonucuna ulaşılmaktadır

10. ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN PANEL VERİ ANALİZİ
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 93
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu 23 üst orta gelirli ülkede üçüz açık hipotezinin geçerli olup olmadığı test edilmiştir. Üçüz açık hipotezi için yapılan çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla ülke özelinde yapılan zaman serisi çalışmaları göze çarpmaktadır. Panel veri analizinin yapıldığı çalışmalar ise az olmakla birlikte, üst orta gelir grubu ülkeler için yapılan çalışmaya rastlanmamıştır. İlgili ülke grubuna ilişkin 2005-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Analizde kullanılan bütçe açığı (BA), cari açık (CA) ve tasarruf açığı (TA) verileri Dünya Bankası ile IMF veri tabanından elde edilmiştir. Yapılan Dumitrescu & Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi sonucunda 2005-2017 döneminde ilgili ülkelerde cari açık, bütçe açığı arasında tek yönlü, bütçe açığı ile tasarruf açığı ve tasarruf açığı ile cari açık arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır.

11. Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: 1992-2017 Dönemi İçin Ampirik Çalışma
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 176 Sayfa Aralığı: 1 - 26
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin cari açık sorununun ortaya çıkmasında temel rol oynayan faktörleri belirleyip cari açığın düzeltilmesine ilişkin öneriler ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda döviz kuru, M2 para arzı, petrol fiyatları, doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve enflasyon değişkenlerine ait 1992-2017 tarihleri arasındaki aylık frekansta veriler kullanılmıştır. MV-GARCH modelinden elde edilen dinamik koşullu korelasyon katsayıları (DCC) ile değişkenler arasındaki dinamik ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda cari işlemler hesabı ile diğer tüm değişkenler arasındaki korelasyon katsayı değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca ihracat ve doğrudan yabancı yatırımlar ile cari işlemler hesabı arasında pozitif yönlü, diğer değişkenlerle negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

12. TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: NEDENSELLİK ANALİZİ
Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 68 Sayfa Aralığı: 1476 - 1488
Veri Tabanı: Sosyal

Üçüz açık hipotezi, bir ekonomide bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığının olması durumunda, aynı zamanda cari işlemler açığının da olduğunu ifade etmektedir. Üçüz açıklar diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de makroekonomik istikrar üzerindeki etkisi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada; Türkiye’de üçüz açık hipotezinin geçerli olup olmadığı 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Elde edilen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise uzun dönemde bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığından cari açığa doğru nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bulgular Türkiye için uzun dönemde üçüz açık hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.