TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 59
Veri Tabanı: Sosyal

The effect of the government size on economic growth still keeps its unclear status despite the works in this field. According to the Armey Hypothesis (1995), which one of the studies developed for the volume of government size in economy, the increase in the public volume in economy will increase economic growth up to a certain level, and when the maximum level is reached, the increase in public volume will cause decreases in economic growth. In this study, the issues of whether the Armey Hypothesis is valid or not for G7 countries has been investigated, and the optimum public volume has been determined for G7 countries. In testing Armey Curve hypothesis, we use ARDL cointegration procedure. The results of empirical findings argue that the Armey Hypothesis is valid for US, and Canada, and France when it is invalid for other G7 countries.

2. KAMU HARCAMALARININ OPTİMAL BOYUTU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yıl: 2016 Cilt: 34 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 23 - 50
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de iktisadi büyümeyi maksimum kılan kamu harcama oranını (toplam kamu harcaması/GSMH) tahmin etmektir. Çalışmanın ilk bölümü, kamu harcaması ve iktisadi büyüme ilişkisine dair tarihi ve teorik çerçeveye odaklanmaktadır. İkinci bölümde ise Scully (1996) zaman serisi analizi kullanılarak Türkiye için kamu kesiminin optimal hacmi tahmin edilmiştir. Scully yöntemi, denk bütçe varsayımı altında, iktisadi büyüme oranı ile kamu harcama oranını ilişkilendiren bir denklemin regresyonuna dayanır. Veri seti 1950-2006 dönemini kapsamaktadır. Model, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi, Johansen (1988, 1995) eşbütünleşme testi ve bir vektör hata düzeltme modeli (VECM) kullanılarak test edilmiştir. Modelde, Türkiye'de optimal kamu kesimi büyüklüğünün, GSMH'nın yaklaşık %23.5'ine eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 335 - 346
Veri Tabanı: Sosyal

Armey (1995)’ e göre ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında ikinci dereden fonksiyonel bir ilişki söz konusudur. Literatürde bu ilişki Armey eğrisi olarak isimlendirilir. Armey eğrisi iki değişken arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğunu varsayar ve optimal kamu kesimi büyüklüğü ne olmalıdır sorusuyla ilgilenir. Armey eğrisine göre, bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğü optimal olduğunda ekonomik büyüme maksimum değerini alır. Bu çalışmada 1998-2016 dönemi için Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmış ve Armey eğrisinin geçerliliği uzun dönem serileri kullanılarak test edilmiştir. Uzun dönem seriler Hodrick-Prescott yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olduğu belirlenmiştir. Böylece uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan, ikinci dereceden fonksiyonel bir ilişki olduğu söylenebilir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.