TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 691 - 720
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma Türkiye ekonomisi için 2003:1Q ve 2015:Q1 çeyreklik veriler kullanılarak “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerliliği test etmeyi amaçlamaktadır. Hipotez, reel ihracattan reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) doğru nedensellik ilişkisi olduğunu iddia etmektedir. Çalışmada, Johansen koentegrasyon testi, Gregory-Hansen koentegrasyon testi, Toda-Yamamoto nedensellik testi, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS), “Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR)” ve “Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS)” kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: a) Değişkenler arasında, Johansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki yokken, Gregory-Hansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir; b) Toda-Yamamoto testine göre reel ihracat ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik vardır. Bu bulgu Türkiye için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini ispatlamaktadır; c) FMOLS, CCR, DOLS yöntemlerine göre, uzun dönemde reel ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış reel GSYİH’yı sırasıyla %1.5195, %1.5552, %1.3171 oranlarında arttırmaktadır. Her üç yöntem de ihracata dayalı büyüme hipotezini Türkiye ekonomisi için ispatlamaktadır.

2. TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİĞİN BEBEK ÖLÜMLERİNE ETKİSİ
Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 4629 - 2
Veri Tabanı: Sosyal

Bebek ve çocuk ölümü gibi sağlık göstergeleri bir ülkenin kalkınmışlık seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 1990 yılından itibaren yoksulluğun azaltılmasını konu alan Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bebek ölümlerinin azaltılması önem kazanmış ve bir dizi sosyal hedefe odaklanılmıştır. Türkiye zaman içinde bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli yol almasına karşın OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de ekonomik büyüme ve işsizliğin bebek ölümlerine etkisine odaklanılmıştır. Bu amaçla, 1960-2013 yılları arasında bebek ölümlerinin, kişi başına gelir ve işsizlik oranı ile uzun dönemli ilişkileri ve ilişkilerin derecesi zaman serisi analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Uzun dönemde kişi başına milli gelirdeki artış bebek ölümlerini azaltırken, işsizlik oranının artması bebek ölümlerini artırmaktadır. Kişi başına gelir düzeyi işsizlik oranına göre bebek ölümleri üzerinde daha fazla etkilidir

3. Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi
Yıl: 2016 Cilt: 53 Sayı: 621 Sayfa Aralığı: 61 - 69
Veri Tabanı: Sosyal

Yatırımcılar bir taraftan riskten kaçarken diğer taraftan daha çok kazanmak isterler. Bu durum yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada bireysel yatırımcıların hisse senetlerine alternatif olarak kullandıkları yatırım araçlarının hisse senedine etkisi araştırılmıştır. Ocak 2005 - Mart 2016 döneminin ele alındığı çalışmada BIST 100 endeksi bağımlı değişken, faiz oranı, döviz kuru ve altın fiyatları ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 2008 yılındaki küresel krizin etkilerini modele dahil edebilmek için kukla değişken kullanılmış ve sonuç olarak üç alternatifin de hisse senedine etkisinin negatif olduğu tespit edilmiştir. Ancak altın fiyatlarının etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Diğer iki değişkenden döviz kurunun faizden daha fazla hisse senedi fiyatını etkilediği belirlenmiştir.

4. DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 409 - 425
Veri Tabanı: Sosyal

Döviz kurlarındaki oynaklık birçok finansal göstergeyi yakından etkilemektedir. Bu nedenle döviz kurları, hem yatırımcılar tarafından takip edilen en önemli göstergelerden biri olarak kabul görmekte hem de akademik çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada Dolar kurunda meydana gelen pozitif ve negatif şokların BİST Sanayi ve BİST Finans endeksi üzerinde etkisinin ve aralarında karşılıklı bir ilişkinin var olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 01.01.2000 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatlarının kullanıldığı çalışmada, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger (1969) nedensellik analizi ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik analizi ile test edilmiştir. Granger (1969) nedensellik analizi sonucunda değişkenler arasında karşılıklı bir nedenselliğin var olduğu, Hatemi-J (2012) nedensellik analizi sonucunda ise dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklardan hem BİST Sanayi hem de BİST Finans endeksindeki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedenselliğin var olduğu tespit edilmiştir. BİST Sanayi ve BİST Finans sektöründeki negatif şoklardan, Dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedenselliğin var olduğu; ancak BİST Sanayi ve BİST Finans sektöründeki pozitif şoklardan, Dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedensellik tespit edilememiştir.

5. Makroekonomik Değişkenler ve Finansal Değişkenlerin Uzun Dönem İlişkisi: SVAR Analizi
Yıl: 2018 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 85
Veri Tabanı: Sosyal

Ekonomik unsurların gelecekte alacağı değerlerin tahmin edilmesi iç ve dış piyasa oyuncuları tarafından takip edilmekte ayrıca bir ülkenin ekonomik istikrarı hakkında fikir vermesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik birimler yatırım kararlarını geleceğe yönelik tahminleri doğrultusunda oluşturmaktadır. Ekonomik göstergelerin gelecekte alacağı değerin ne şekilde oluşacağı tahminleri belirleyen ve yatırım kararlarını etkileyen unsur olmaktadır. Bu çalışmada, seçili makroekonomik ve finansal değişkenlerin piyasada oluşan yapısal şoklara verdiği tepkiler analiz edilmiştir. 2005:01-2018:05 dönemine ait makroekonomik değişkenleri temsilen sanayi üretim endeksi, enflasyon, faiz, döviz sepeti, altın fiyatları ve finans piyasasını temsilen Borsa İstanbul Endeksi aylık verileri kullanılmıştır. SVAR analizi kullanılarak değişkenlerde oluşan şokların etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda, döviz kurlarının oluşturduğu yapısal şokların uzun dönemde piyasaya etkisinin yoğun olduğu ve ayrıca sanayi üretim endeksinin şoklardan daha az etkilendiği belirlenmiştir.

6. PİYASALAR ARASI DİNAMİKLER: HİSSE SENEDİ, TAHVİL, DÖVİZ VE EMTİA PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM VE NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ
Yıl: 2016 Cilt: 15 Sayı: 59 Sayfa Aralığı: 1311 - 1326
Veri Tabanı: Sosyal

Literatürde aylık veri kullanan bir çok çalışmanın Borsa İstanbul 100 endeksi, gösterge faizi, döviz kuru ve altın arasındaki ilişkilerle ilgili çelişkili sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Bu çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki etkileşimleri piyasaların dinamik karakteristiklerini daha iyi kapsayan günlük verilerle inceledik. Borsa İstanbul 100 endeksi yerine uluslararası piyasalarda daha çok takip edilen ve işlem gören Borsa İstanbul 30 endeksi beraberinde daha detaylı nedensellik analizleri uyguladık. Buna ek olarak, kriz dönemlerinde piyasalar arasında etkileşimlerin farklılaşabileceği nedeniyle, örneklem periyodumuzu son küresel kriz dönemine, 2007-2012 yılları arasına kısıtladık. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar değişkenler arasında uzun vadeli ilişki olmadığını, fakat, etki-tepki ve nedensellik analizlerinin kısa vadeli dinamiklerin varlığına işaret ettiğini göstermektedir. Ayrıca, gelişmekte olan başka bir piyasa örneği olarak ve sonuçlarımızı karşılaştırmak üzere Hindistan hisse senedi piyasasını da inceledik.

7. KISA VE UZUN DÖNEMDE DÖVİZ KURLARI İLE BORSA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AÇIKLANMASINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Yıl: 2018 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 83 - 104
Veri Tabanı: Sosyal

Hisse senedi, tahvil ve döviz gibi finansal varlık fiyat ve/veya fiyat davranışlarının objektif ölçüt ve yöntemlerle belirlenmesi bireysel ve kurumsal yatırımcılara kazancı artırma ya da zararı azaltma gibi çeşitli fırsatlar sunar. Bu çalışmada, finansal varlıkların fiyat hareketleri ile ilgili belirsizliğin giderilmesine yönelik olarak Bayes Teoremi çerçevesinde Dolar/TLve Euro/TL kurlarındaki bir değişmenin BIST 100 endeksine nasıl yansıyacağı belli bir olasılık dahilinde tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 2007-2016 dönemi Dolar ve Euro kuru ile BIST 100 endeksi günlük kapanış fiyatları veri olarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda döviz kurları ile borsa endeksi arasında kısa dönemde negatif, uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu bulgu ise Türkiye'de kısa dönemde, döviz kurlarını belirlemeye yönelik yaklaşımlardan olan "Portföy Dengesi Yaklaşımın" uzun dönemde ise "Geleneksel Yaklaşımın" geçerli olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca Dolar kurunun artması durumunda aynı gün itibariyle BIST 100 endeksinin %52,58 olasılıkla yükseleceği, Euro kurunun artması durumunda aynı gün itibariyle BIST 100 endeksinin %53,30 olasılıkla yükseleceği sonucuna ulaşılmıştır.

8. Portfolio Balance Approach to Exchange Rate Determination: Testing a Model by Applying Bilateral Data of Turkey and United States
Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 423 - 434
Veri Tabanı: Sosyal

Turkish economy started to be liberated in the beginning of 1980’s and gradually to be a part of global economic and financial system. But as a result of economic articulation of Turkey to the global world, global economic and financial headwinds have affected trade and economy especially via exchange rates. Since Turkey is of ever-growing foreign trade volume with global economic world determination of fluctuations in exchange rates has increased in importance. Due to global integration of financial markets, inflow and outflow of foreign bonds could cause economic agents to change currency composition of foreign assets to reduce the risks arisen from exchange rates. This situation can negatively affect exchange rates by fluctuating them. Aim of this study is to empirically investigate the portfolio balance effect on exchange rates. In this context, different version of Cushman’s model (2007) using monthly bilateral data of Turkey and U.S. covering the period 2006-2016 will be employed and portfolio balance approach to the exchange rates determination will be tested by performing cointegration test allowing for multiple structural breaks.

9. İRAN BORSASI VE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 181 - 192
Veri Tabanı: Sosyal

1979 Devrimi ile birlikte hem Irak ile olan savaş hem de rejim ihraç etme tehlikesine karşı uygulanan ambargolarla İran’ın dış ekonomik ilişkileri sınırlandırılmıştır. Zaman zaman bu sınırlandırmalar derinleşmekte ve böylece İran ekonomisi dışa açıklığın nimetlerinden yararlanamaz hale gelmektedir. Bu çalışmada üçer aylık verilerle 2000-2016 arası dönem için İran borsası ile reel döviz kuru arasında simetrik ve asimetrik ilişkiler araştırılmıştır. Analizlerde İran borsası kurdan etkilenmekte ve buna karşılık kurun borsadan etkilenmediği gibi bir sonuç elde edilmiştir. Borsa üzerine reel döviz kurunun etkilerinin ise simetrik boyutta olmadığı tespit edilirken, asimetrik ilişkilerde İran ekonomisinde dışsal iyileşmelerin uzun dönemde pozitif borsa etkilerine yol açarak “ikame etkileri” yarattığı görülmüştür. Kısa dönemde ise ulusal paradaki değerlenmelerin “servet etkisi” yaratarak ulusal borsaya yönelimi tetiklediği tespit edilmiştir. Bu noktada İran’ın ya dünya ekonomisi ile eklemlenme sürecinde başarı elde etmesi ya da dış şoklardan etkilenme derecesini minimize etmesi gibi iki farklı politika ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir.

10. FAİZ ORANI - DÖVİZ KURU VE BİST100 ETKİLEŞİMİ: MAKI EŞ - BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 503 - 523
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, 2004:M1-2016:M10 dönemi için faiz ve döviz kurunun BİST100 Ulusal Endeksi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada yapılan analizlerde; birim kök testleri için Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi, uzun dönem ilişkisi için Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı katsayılarının tahmini için Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi ve son olarak uzun dönem hata düzeltmeleri için ise Hata Düzetme Modeli kullanılmıştır. Ampirik çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, faiz oranındaki artışlar BİST100 Ulusal Endeksi'ni negatif etkilemektedir desteklenmektedir. Döviz kurlarındaki artışın ise BİST100 Ulusal Endeksi'ni pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir

11. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ: MARS YÖNTEMİ İLE BİR İNCELEME
Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 230
Veri Tabanı: Sosyal

Türk ekonomisi, 2001 bankacılık krizi sonrasında girdiği büyüme sürecini sürdürmektedir. Bununla beraber zaman zaman düşük büyüme rakamları görülmektedir. Diğer taraftan enflasyon, faiz oranları ve işsizlik gibi bazı makroekonomik göstergelerde son dönemlerde görülen olumsuz yükseliş eğilimi sürmektedir. Bu kapsamda tüm ekonomik kesimler için önemli olan göstergelerden birisi de döviz kurlarıdır. Türkiye’de döviz kurları 2002-2013 yılları arasında yavaş artış gösterirken, 2014-2016 yılları arasında daha hızlı artış göstermiştir. 2017 Ocak ayında tarihi seviyelere ulaşan döviz kurları Ocak ayı sonrasında düşmeye başlamıştır. Diğer bir ifade ile döviz kurları bazı dönemlerde ani artışlar göstermektedir. Döviz kurlarındaki söz konusu tablo, bir taraftan belirsizliğe ve tedirginliğe neden olurken diğer taraftan döviz ile iş yapan kesimleri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle döviz kurlarının etkin bir şekilde yönlendirilebilmesi için döviz kurlarını etkileyen faktörler belirlenmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de ABD Doları ve Euro kurlarını etkileyen faktörler belirlenerek düzenleyici ve denetleyici otoritelerin döviz kurlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olmaya çalışılmıştır. Çalışmada Türkiye’de ABD Doları/TL ve Euro/TL paritesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için 2006:1-2017:6 dönem aralığındaki aylık veriler, 12 adet bağımsız değişken ve Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ABD Dolar kuru tahmin modeli için önemli olan makroekonomik göstergelerin sırasıyla para arzı, bütçe açığı, yabancı yatırımlar, işsizlik, iç borç, ithalat, enflasyon ve cari açık olarak belirlenmiştir. Euro kuru tahmin modeli için en önemli değişkenler ise para arzı, bütçe açığı, cari açık, yabancı yatırımlar, ham petrol ithalatı ve ihracattır.

12. Türkiye’de KDV’nin Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz (1985-2018)
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 176 Sayfa Aralığı: 548 - 574
Veri Tabanı: Sosyal

Vergilerin temel amacı kamu harcamalarını finanse etmek ve maliye politikası amaçlarına ulaşmaktır. Ekonomik büyüme maliye politikası amaçları içinde yer alan ve politikacılar için önem arz eden bir olgudur. Türkiye’de vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin oldukça geniş bir literatür ve ampirik çalışma olmasına rağmen spesifik olarak katma değer vergisinin (KDV) ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz eden çalışma mevcut değildir. Bu çalışma mevcut boşluğu doldurmayı ve 1985-2018 yılları arasında KDV’nin devletin vergi gelirleri ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini yapısal kırılmalı eş bütünleşme yöntemini kullanarak analiz etmeyi amaçlamaktadır.

13. Turizm Endeksinde Döviz Kuru Etkisi: BIST’te Bir Uygulama
Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 374 - 388
Veri Tabanı: Sosyal

Döviz kuru, ulusal para biriminin yabancı para cinsinden değeri olarak tanımlanmaktadır. Döviz, günümüzde bir yandan her türlü yatırımcının portföyünün önemli bir yatırım aracı iken, bir yandan da uluslararası ticaretin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Hisse senedi piyasaları, bir finansal sistemin en önemli unsurlarından birisidir. Düzgün işleyen bir finansal sistemin öncelikle bulunduğu ülkeyi daha sonra da etki derecesine göre tüm dünyayı etkileyebileceği bir gerçektir. Bu çalışmada zaman serisi sürecinden yararlanarak, aylık veriler ile Ocak 2010 – Eylül 2019 dönemine ait hisse senedi fiyatları ile döviz kurunun karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ABD Dolar kuru ve Euro kuru ile BIST Turizm endeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. VAR modeli uygulanan çalışmada üç değişken arasında da nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Son olarak varyans ayrıştırma modeli ile turizm endeksini etkileyen önemli unsurlardan birisinin dolar kuru olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, turizm endeksi ile döviz kuru arasındaki etkileşimi belirlemesi açısından önemlidir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.