TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
Yıl: 2016 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1185 - 1199
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, yedinci sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan "farklılıklara saygı, vatanseverlik, estetik, dürüstlük, bilimsellik, adil olma ve barış" değerlerinin kazanılma düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın evreni Erzurum il merkezinde öğrenim gören 7294 yedinci sınıf öğrencisinden, örneklemi ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılarak belirlenen 29 okulda öğrenim gören 965'i kız ve 919'u erkek olmak üzere toplam 1884 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 35 madde ve 7 alt boyuttan oluşan "Değerler Eğitimi Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dürüstlük, adil olma ve barış değerlerine ilişkin görüşlerinde kız öğrencilerin lehine, anlamlı bir farklılık olduğu, anne öğrenim durumuna göre farklılıklara saygı değeri, izlenen televizyon programı türüne göre dürüstlük, bilimsellik ve barış değerlerinin kazanılma düzeylerine ilişkin öğrencilerin görüşlerinde 0.05 önem düzeyinde farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2. Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi
Yıl: 2015 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 91 - 110
Veri Tabanı: Sosyal

Her alanda çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dünyada değer eğitimine olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Özellikle değerlerin kazanılma sürecinde insan hayatında ilköğretim kademesinin önemli bir yeri vardır. Türkiye'de sosyal bilgiler dersi kapsamında 2005 yılında yürürlüğe giren yeni müfredatın en önemli özelliklerinden biri de değer boyutudur. Bu araştırmada, sosyal bilgiler dersinde iki önemli parçanın, değerlerle kazanımların ilişkisinin bir değerlendirmesini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nedenle "Sosyal bilgiler dersinde kazanımlar ile doğrudan verilecek değerler arasındaki ilişki nasıldır?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler ile kazanımlar arasındaki ilişki incelenmiş, kazanımların değerleri yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilimsellik, barış, hak ve özgürlüklere saygı değeri ile kazanımlar arasında ilişki kurulabilirken; diğer değerlerle kazanımların, genel olarak zayıf ve dolaylı yollardan ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

3. İlköğretim okulu öğrencilerinin algıladıkları evrensel değerlerin bir yordayıcısı olarak okul iklimi
Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 281 - 293
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğrencilerinin okul ikimi algılarının evrensel değerleri yordama düzeyini belirlemektir. İlişkisel desende tasarlanan araştırmanın evreni Erzurumda öğrenim gören 21817 ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencisinden, örneklemi ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak 16 ilköğretim okulunun ikinci kademesind e öğrenim gören 1004 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler Okul İklimi Ölçeği (Çalık & Kurt, 2010) ve Evrensel Değerler Ölçeği (Koç, 2007) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimi algılarının evrensel değer algılarını manidar düzeyde yordadığı gözlenmiştir.

4. Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri
Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 413 - 420
Veri Tabanı: Sosyal

Buaraştırmada ahlaki ikilem tekniğine dayalı hazırlanan farklılıklara saygıdeğeri çalışma yaprağındaki sorulara verilen öğrenci cevaplarının tespitedilmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada örnek olayyöntemi kullanılmıştır. Araştırma bütüncül tek durum deseni ile yürütülmüştür.Araştırma grubunu Nevşehir merkezindeki bir devlet okulunun yedinci sınıfındaöğrenim gören yirmi yedi öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarakaraştırmacılar tarafından hazırlanan farklılıklara saygı çalışma yaprağıkullanılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmabulgularının iç tutarlığı ve geçerliğini artırmak amacıyla, her bir temanınaltında öğrenci görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara yer verilmiştir.Öğrencilerin ahlaki muhakeme sürecinde en etkili faktör olumlu iletişim kurmakolurken, etkisi olan diğer önemli faktörler de empati kurmak ve saygılı olmakolarak belirlenmiştir.

5. HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 446 - 461
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi‟nin tümöğretim programlarında yer alan kök değerler açısından incelemektir.Çalışma kök değerler açısından Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi‟niinceleyen ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır. Nitel araştırmayönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama amacıyla doküman analizitekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri toplama kaynağını TürkKültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılındabasılan Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi oluşturmaktadır. Elde edilenverilerin analizi, nitel araştırma yaklaşımına uygun bir şekilde betimsel analiztekniğiyle oluşturulmuş ve eserde yer alan kök değerler sayfa numaralarıverilerek sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda eserde en sık rastlanandeğerlerin sırasıyla “saygı”, “yardımseverlik”, “sevgi”, “sorumluluk”,“sabır”, “özdenetim”, “dürüstlük”, “vatanseverlik”, “adalet” ve “dostluk”olduğu belirlenmiştir.

6. MİLLİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (MDÖTÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 447 - 460
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının değer öğretimine yönelik tutumlarının belirlenmesini sağlayacak ölçüm güvenirliğine sahip bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle konuyla ilgili ölçek maddelerini oluşturmak amacıyla ilgili literatür taranmış, ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliğinin belirlemek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşler doğrultusunda 25 maddeden oluşan deneme formu Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde 2012-2013 güz döneminde öğrenim gören 100'ü kız ve 178'i erkek olmak üzere toplam 278 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Pilot uygulama sonucu elde edilen veriler üzerinde yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu, ölçeğin iki faktörlü bir yapıda olduğu gözlenmiştir. Toplamda 9'u olumlu ve 7'si olumsuz olmak üzere 16 maddeden oluşan bu iki yapının, "değer öğretimini önemseme" ve "değer öğretimini değerli bulma" boyutlarını yansıttığına karar verilmiştir. İki faktörlü yapı ölçeğe dair toplam varyansın %55.74'ünü açıklamaktadır. Veri seti ile yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucu iki faktörlü yapı doğrulanmış, uyum indekslerinin iyi ve kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir (X2/sd: 2.05; RMSEA: .06; NFI: .91; CFI: .95; GFI:.91; RFI: .90; AGFI: .89; SRMR: .04). Güvenirlilik çalışmaları tamamlanan ölçeğin tamamına ilişkin, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ?=.93 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin ölçüm güvenirliğine sahip bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik özelliklere sahip olduğuna karar verilmiştir

7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2656 - 2679
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitimine ilişkingörüşlerini ortaya koymak adına yapılmıştır. Öğretmenlerin değer eğitimindekullandıkları uygulamalar, değer öncelikleri, değer eğitiminde yaşadıklarısorunlar ve çözüm önerileri araştırmanın alt problemlerdir. Çalışma nitelaraştırma yöntemi kapsamında, olgubilim deseni kullanılarak yürütülmüştür.Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.Araştırmaya 46 Sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Elde edilen verilerbetimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılarak bulguya dönüştürülmüştür.Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitiminde ağırlıklı olarak telkinyöntemi, okul panosu hazırlama ve drama tiyatro çalışmalarını kullandığıtespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerden az sayıda kişinin çağdaş veöğrenci merkezli teknikleri (değer analizi, açıklama, eleştirel düşünme,empati vb.) kullandığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenleri okuldaöncelikli öğretilecek değer sıralamasında adalet, dürüstlük ve sevgideğerlerini ilk sırada göstermiştir. Öğretmenlerin son üç sıraya bıraktığıdeğerler ise; estetik, tasarruf ve bilimselliktir. Öğretmenlerin görüşlerine göredeğer eğitiminde en belirgin sorunlar; aile, müfredat, çevre, medya,öğrenciler ve okulların maddi imkânları başlıkları altında toplanmaktadır.Değer eğitiminin başarıya ulaşması için devlet, aile, çevre ve öğretmenlerinbirlikte hareket etmesi en önemli husus olarak belirtilmiştir.

8. Fourth Grade Students’ Cognitive Structures Regarding “Values”: Application of the Word Association Test
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 193 - 208
Veri Tabanı: Sosyal

With the help of the Word Association Test (WAT), the present study aimed to reveal elementaryschool fourth grade students’ cognitive structures regarding the values to be taught in relation to thelearning areas within the scope of the course of social studies. The participants in the study wereelementary school fourth grade students. In the research process, seven values such as respect,tolerance, love, responsibility, solidarity, benevolence and patriotism, which were all determined as thevalues to be taught to the students within the scope of the curriculum of the elementary school fourthgrade course of social studies, were presented to the students at the end of the teaching process. Thestudents were asked to write down the words that they associated at once with the seven key conceptsin 1-minute. The data collected were recorded in a table of frequencies including the key concepts andwords, and in the light of the data in this frequency table, mind maps showing the students’ cognitivestructures were formed. The results obtained via the examination of the connections and associationsbetween the words and the key concepts in these mental maps demonstrated that the students producedthe most words regarding the values of respect and tolerance and the least words regarding the value ofsolidarity. In addition, the students with a cut-off point of 50+ were found to associate the values oflove, respect and tolerance with each other and the value of responsibility with the “job-duty”.

9. Sosyal Değişmenin Değerler Üzerindeki Etkisine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1956 - 1966
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal değişme ve değerler arasındaki ilişkikonusunda görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada öğretmenlerin sosyal değişmenin değerlerüzerindeki etkisine yönelik görüşleri incelendiği için nitel model kullanılmıştır. Bu doğrultudaaraştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal değişmenin değerlerüzerindeki etkisine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla hazırlanan 4 maddeden oluşan açık uçlugörüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlıörnekleme yöntemi içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiş farklı ilerde vefarklı devlet okullarında çalışan kadın ve erkeklerden oluşan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmasonucunda sosyal bilgiler öğretmenleri sosyal değişimin değerler üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunuvurgulamışlardır.

10. Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 80 Sayfa Aralığı: 123 - 146
Veri Tabanı: Sosyal

This study aims to examine the couplets in the KutadguBilig written by Yusuf Has Hajib in terms of the values ofhonesty and integrity from the perspective of values education.The study has been conducted using documentanalysis and content analysis techniques in accordancewith the qualitative research methods. The work has beenexamined by determining the words on integrity, truthfulnessand being honest. It can be said that honesty andintegrity are one of the most important issues discussedthroughout the work. Based on the findings of this study,it can be said that the Kutadgu Bilig is extremely importantfor the values education, which has recently gainedimportance in education policies and it can be easily usedin values education.

11. İLKOKUL 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINDA YER ALAN KAVRAMLAR LİSTESİNİN DEMOKRASİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 435 - 450
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz kitabında yer alan kavramlar listesindeki 91 kavramı demokrasi ve çok kültürlülük bağlamında incelemek ve tasnif etmektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup, bulgular nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile elde edilmiştir. Bu amaçla kılavuz kitapta bulunan 91 kavram tek tek incelenmiş ve söz konusu kavramların 4 grupta toplanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu gruplar; 1) doğrudan demokrasi ile ilgili kavramlar, 2) doğrudan çok kültürlülük ile ilgili kavramlar, 3) hem demokrasi hem de çok kültürlülük ile ilgili kavramlar ve 4) demokrasi ve çok ültürlülük ile ilgili olmayan kavramlar biçiminde oluşturulmuştur. Ortaya çıkan gruplar Venn şeması ile gösterilmiştir. Sonuç olarak, doğrudan demokrasi ile ilgili olan 26, doğrudan çok kültürlülük ile ilgili olan 19, hem demokrasi hem de çok kültürlülük ile ilgili olan 6, demokrasi ya da çok kültürlülükle bağdaşmayan 40 kavram olduğu tespit edilmiştir. Tasnif sonucunda 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz kitabındaki kavramlar listesinin yaklaşık % 56 düzeyinde demokrasi ve/veya çok kültürlülük ile ilgili olduğu görülmüştür. Bu oran yetersiz olmasa da Venn şemasının dışında kalan yaklaşık % 44 oranındaki kavramların bazılarının demokrasi ve çok kültürlülük ile kolayca bağdaştırılabileceği ve mevcut oranın arttırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak bu kavramların demokrasi ve/veya çok kültürlülükle nasıl ilişkilendirilebileceğine ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.

12. COMPARISON OF 2005 SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM AND 2017 SOCIAL STUDIES COURSE DRAFT CURRICULUM
Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 461 - 487
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma modellerinden durum çalışması niteliğindedir. Araştırma verilerinin kaynağını Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı kitabı ve yine Milli Eğitim Bakanlığının askıya çıkardığı 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programı oluşturduğundan doküman analizi işe koşulmuştur. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlar şöyledir: 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının bir vizyonu varken 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının vizyona karşılık gelebilecek temel bir felsefesinin yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının tematik anlayışa, 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programı tematik gibi görünse de ünite anlayışına sahip olduğu, her ikisinde de hedeflerin yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programında toplamda 174 kazanım; 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programında ise toplamda 136 kazanımın yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının genel anlamda 9 öğrenme alanı çerçevesinde oluşturulduğu, 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının tamamının 7 öğrenme alanı çerçevesinde oluşturulduğu fakat bazı öğrenme alanlarının adlarının değiştirildiği tespit edilmiştir

13. Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri
Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 29_Özel Sayı Sayfa Aralığı: 495 - 504
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin değerlerini okul türleri, sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden 9. ve 12. sınıf öğrencilerinden tesadüfen seçilen 177 erkek ve 124 kız öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin değerlerini belirlemek için Allport-Vermon-Lindzey Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, politik değerlere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden daha fazla önem vermektedir. Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden daha fazla dini değerlere önem vermektedir. Bulgular sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde, 9. sınıf öğrencilerinin bilimsel ve estetik değerleri 12. sınıf öğrencilerinden anlamlı olarak daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. 12. sınıf öğrencilerinin ise, dini değerleri 9. sınıf öğrencilerinden daha fazla tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Verilerin cinsiyete göre analiz sonuçlarına bakıldığında, erkek öğrencilerin bilimsel ve politik değerleri anlamlı bir şekilde kız öğrencilerden daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Diğer taraftan, kız öğrencilerin ise dini değerleri erkek öğrencilerden daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir.

14. Farklı Bakış Açılarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1575 - 1588
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırma, Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, Sosyal Bilgiler dersi gören ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin, karşılaştırmalı olarak, görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada, genel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soru formlarıyla elde edilmiş ve tümdengelim yoluyla analiz edilmişlerdir. Öğretmen, öğrenci ve velilere göre, aileden kazanıldığı düşünülen başlıca değerler, saygı, sevgi, dürüstlük, yardımseverlik ve hoşgörü değerleridir. Katılımcıların tümüne göre, okulda kazanıldığı düşünülen değerler, sorumluluk ve duyarlılık değerleridir. Veliler, genellikle, okuldan akademik başarıyı destekleyecek değerler (düzenli ve planlı olma, iş birliğine yatkınlık gibi) kazandırılmasını beklemektedirler. Değer edinme yaklaşımı olarak bütün katılımcıların öğretmenin rol-model olması, yaşantısıyla ve davranışıyla örnek olması gerektiğini vurguladığı görülmektedir. Öğretmenler doğrudan aktarımı kullanmadıklarını belirtseler bile, öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenler en çok telkin etme yaklaşımını kullanmaktadırlar. Bununla birlikte öğrencilerin ve velilerin bekledikleri yöntemler arasında da telkin etme yaklaşımı yer almaktadır. Sonuç olarak, değerler eğitiminde aile katılımı ve öğrencinin aktifliği önemlidir. Katılımcı sayısının genişletilmesi ve katılımcı kitlenin zenginleştirilmesi önerilmektedir

15. Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 99 - 113
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada ilk, orta ve yükseköğretimde okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin akademik başarıları ile eğitim kademesi arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı ve gelişim durumu araştırılmıştır. Her kademedeki öğrencilere standart bir test uygulanmış ve öğrencilerin puanları ile eğitim kademesi, okul türü ve cinsiyet arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu araştırmada betimsel (survey) yöntem kullanılmış ve Kırşehir ilindeki ilk, orta ve yükseköğretim kurumları sınırlandırılmış evren olarak seçilmiştir. 2015-2016 bahar döneminde, her bir öğretim kademesinden seçkisiz olarak belirlenen 334 öğrenci, çalışmanın örneklemine alınmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen, "Yabancı Dil Akademik Başarı (YADAB) Ölçeği" ile toplanmıştır. Ölçekte ortaokul 2. Sınıf programı içeriğinden oluşturulan Elementary (Temel) seviyede 30 çoktan seçmeli vardır Bu ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin YADAB puanları ile cinsiyetleri arasında kız öğrenciler lehine anlamlı fark vardır. Öğrencilerin akademik başarıları, hazırlık/ağırlıklı yabancı dil okuma durumuna göre incelendiğinde, hazırlık okuyan öğrenciler lehine anlamlı fark tespit edilmiş ancak hazırlık okuyanlar ayıklandığında, eğitim kademesine göre öğrencilerin yabancı dil akademik başarılarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir anlatımla, hazırlık okumayan öğrencilerin yabancı dil başarıları eğitim kademlerine göre gelişim göstermemektedir

16. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Alternatif Etkinliklerle Doğal Çevreye Duyarlılığın Kazandırılması
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 258 - 280
Veri Tabanı: Sosyal

Dünyada, hızlı sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak doğal kaynaklar bilinçsiz bir şekilde tüketilmektedir. Bu nedenle yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin devamlılığı açısından çevre eğitiminin önemli bir rolü bulunmaktadır. Çocukların çevreye olan duyarlılığını artırabilmek için doğa sevgisinin içselleştirilmesi gerekir. Sosyal Bilgiler dersi özel amaçlarında geleceğin büyükleri olan çocukların, doğal kaynakların sınırlılığının farkına varan, doğal kaynakları korumaya çalışan ve sürdürülebilir çevre anlayışına sahip doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin bu öneminden dolayı “doğal çevreye duyarlılık” çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yer alan doğal çevreye duyarlılıkla ilgili konuları alternatif etkinliklerle öğrencilere kazandırmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu il merkezinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında öğrenim gören 19 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle, öğrencilere “doğa sevgisi” ve “doğal çevreye duyarlılık” hakkında açık uçlu soru sorularak öğrencilerin düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından sistematik bir program dâhilinde geliştirilen fotoğraf analizi, çözümleyici öykü, şarkı, bulmaca ve ağaç dikimi etkinlikleri 5 haftalık süreçte uygulanmıştır. Süreç sonunda öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çevre konularında alternatif etkinlik kullanımının, öğrencilerin doğal çevreye karşı duyarlılık kazanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

17. OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ VE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1077 - 1101
Veri Tabanı: Sosyal

Son zamanlarda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte toplumlarınyapıları da hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu hızlı değişimle birlikte varolan toplumsal değerler de değişeme uğramaktadır. Değişimle birliktetoplumsal değerler ve bu değerlerin etkilerinin giderek azalması sözkonusu olmaktadır. Toplumdaki meydana gelen gelişim ve değişimtoplumun yapısını etkilediği gibi kaçınılmaz olarak eğitimi deetkilemektedir. Değerlerle ilgili olarak eğitim sisteminde görülen birdiğer olgu ise istenmeyen öğrenci davranışlarıdır. Değerler eğitimi veistenmeyen öğrenci davranışlarının birlikte düşünülmesi vedeğerlendirilmesi bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.“Okullarda Değerler Eğitimi ve İstenmeyen Öğrenci DavranışlarınınÖğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” ismini taşıyan buaraştırmanın amacı, Afyon’un Sandıklı ilçesindeki bütün ortaokullardagörev yapan öğretmenlerin, öğretim programındaki değerlerinöğrencilere kazandırılma düzeyi ve istenmeyen davranışlarınöğrencilerde görülme sıklığına ait öğretmenlerin görüşleriniincelemektir. Araştırmada bilimsel araştırma modellerinden ilişkiseltarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini tümortaokullarda görev yapan 192 branş öğretmeni oluşturmaktadır.Araştırmada “Ortaokullarda Değerlerin Kazandırılma Düzeyi Ölçeği” ve“İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Görülme Sıklığı Ölçeği” olmaküzere iki tür veri toplam aracı kullanılmıştır. Cronbach Alphagüvenilirlik katsayıları değerlerin kazandırılma düzeyi ölçeği için ,959 veistenmeyen öğrenci davranışların görülme sıklığı ölçeği için ise ,920olarak bulunmuştur. Veri analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA, Mann Whitney U ve Pearsonkorrelasyonu (r) kullanılmıştır. Analizler de ,05 anlamlılık düzeyidikkate alınmıştır. Öğretmen görüşlerine göre, öğrencilerin en yüksekdüzeyde kazandıkları değerler sırasıyla “şükür, cesaret, vefa, sevgi vedostluk” değerleridir. Öğrencilerin en sık sergilediği istenmeyendavranışlar sırasıyla “arkadaşlarına hakaret etmek, arkadaşlarına karşısaygısız davranmak, arkadaşlarıyla alay etmek, arkadaşlarıyla kavgaetmek ve dedikodu yapmak” davranışlarıdır. “Değerlerin KazandırılmaDüzeyi” ile “İstenmeyen Öğrenci Davranışları” ölçeği arsında negatif,orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı (r=−,539; p<,05) bir ilişkiolduğu saptanmıştır. Yani, değerlerin kazandırılma düzeyi arttıkça,istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığı azalmaktadır.

18. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri
Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 346 - 365
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimine ve SosyalBilgiler öğretim programında yer alan değerlere yönelik görüşlerinin belirlenmesiamacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına uygun olan durumçalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, gönüllülük esasınadayalı olarak, amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durumörneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ElazığFırat Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi EğitimFakültelerinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaverileri görüşme tekniği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak eldeedilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmaverileri nitel veri analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgulardeğerlendirildiğinde, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimine veSosyal Bilgiler öğretim programında yer alan değerlere yönelik görüşlerinebakıldığında değer kavramının ve değer eğitiminin farkında oldukları, değereğitiminin sadece okul ile sınırlı kalmadığını bu eğitimin ailede verilebileceği gibiyaşam boyu sürebileceğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersinindeğerler eğitiminde ki rolünün, etkili vatandaş yetiştirme, ulusal ve evrensel değerleresahip çıkma ve kültürel değerleri koruma adına önemli bir yere sahip olduğusaptanmıştır. Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan değerlere ve değerlereğitimine ilişkin farklı önerilere ulaşılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarına değeröğretimi ile ilgili bilgilendirilmeler yapılabilir, bu bilgilendirmeler uygulamalarladesteklenebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.