TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1526 - 1537
Veri Tabanı: Sosyal

Video-bloglar, video paylaşım sitelerinin kullanım sıklığının artmasıyla günden güne daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede video-bloglar, eğitim de dâhil olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, video-blogların, öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı, karma metottur. Çalışmanın nicel kısmını deneysel desenden, nitel kısmını ise sesli düşünme protokolünden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesindeki 40, 4.sınıf öğrencisidir. Bu öğrenciler iki gruba ayrılmışlardır. Deney grubu bir ders kapsamında dönem boyunca video-blog kullanmış, diğer grup ise video-blog kullanmamıştır. Daha sonra bu öğrencilerin bir ölçek yardımıyla ölçülen öz düzenlemeli öğrenme stratejileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğrencilerden 10 tanesi ile sesli düşünme protokolü kullanılarak, video-blogların bu öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerine yaptığı katkılara yönelik yorumlar incelenmiştir. Sonuç olarak; ölçekten elde edilen verilere göre deney ve kontrol grupları arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenme stratejileri açısından öğrencilerin video-bloglarında kendi videolarına yapılan yorumlardan yola çıkarak, eksiklikleri üzerine odaklandıkları da görülmüştür. Sesli düşünmeden elde edilen verilerden ise, video-blogların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı sonuçları elde edilmiştir.

2. Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 765 - 776
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmada Bilgisayar II dersi içeriğine ek olarak internet teknolojilerinden biri olan Web 2.0 araçları ile ilgili yapılmış olan çalışmalar neticesinde, öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında kullanmayı tercih edecekleri teknolojilerin dönem başında (DB) ve dönem sonunda (DS) nasıl değişim gösterdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, araştırma 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde Bilgisayar II dersini alan 86 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına DB hiçbir müdahalede bulunmadan öğretmen olduklarında kullanmak istedikleri Web 2.0 araçları tercihleri sorulmuştur. Ardından dönem boyunca yeni Web 2.0 araçları tanıtılmış, öğrenme öğretme süreçlerinde bu teknolojilerin nasıl kullanılabilecekleri gösterilmiş ve öğretmen adaylarına uygulama yapma imkanı verilmiştir. DS öğretmen adaylarına tercihleri tekrar sorulmuştur. Elde edilen veriler karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının DB yaptıkları tercihlerde en çok internet sitesi hazırlama, video, sosyal ağ araçlarını ve diğer internet teknolojilerini tercih ettikleri, DS ise animasyon, sunum, karikatür ve ölçme ve değerlendirme araçlarını en çok tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının en çok tercih ettikleri Web 2.0 araçları incelendiğinde; DB içeriği hazır olarak bulunabilecek ya da hazır olarak sunulabilecek araçların tercih edildiği; DS ise animasyon, sunum, karikatür ve ölçme ve değerlendirme materyallerini hazırlayabilecekleri araçları tercih ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla Bilgisayar II dersinin içeriğinin güncellenmesi, internet teknolojileri ve yeni geliştirilen diğer teknolojiler ile ilgili içeriklerin eklenmesi, öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında Web 2.0 araçları gibi internet teknolojilerini daha etkili kullanmaları ve derslerine girdikleri öğrencilerin düzeylerine göre öğretim amaçlı ürün oluşturabilmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

3. Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)
Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 54
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan ve dijital yerli olarak kabul edilen öğretmen adaylarının dijital yerli özelliklerini ve bu özelliklere sahip olma durumlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarının dijital yerli özelliklerinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve bilgisayar kullanma sürelerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 472 öğretmen adayından anket yoluyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının yaklaşık %58'inin dijital yerli özelliklerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Cinsiyete ve bilgisayar kullanma süreleri açısından anlamlı farklılık olduğu, sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklılık olmadığı elde edilen sonuçlar arasındadır.

4. İngilizce Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Kullanımına İlişkin Görüş Ve Kullanım Düzeyleri
Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1152 - 1167
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı; İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüş ve kullanma düzeylerini farklı değişkenler açısından belirlemektir. Çalışmada var olan durumu ortaya koymaya yönelik tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü son sınıfta öğrenimlerine devam eden toplam 113 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özel tarafından geliştirilen "The Internet and Web 2.0 Tools Use Questionnaire." ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüş ve kullanma düzeylerinin; cinsiyet, kademe ve bilgisayar deneyimi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve varyans analizi (ANOVA) istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda bu farkın hangi gruptan (düzeyden) kaynaklandığını bulmak amacıyla varyans analizi sonrası "Scheffi Testi" kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğunluğunun kadın, ağırlıklı olarak birinci (kademe) öğretim ve çoğunun 1-5 yıl arası bilgisayar deneyiminin olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, kademe ve bilgisayar deneyimleri değişkenlerine göre gruplar arası anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır

5. WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK İNANCI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK (W2ÖYİÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 187 - 208
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim alanında da kendini göstermekte olup, dersler kapsamında ele alınan konular dahilinde materyal ve içerik geliştirmede söz konusu teknolojilerden faydalanmayı beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, hizmet öncesi eğitimde yer alan öğretmen adaylarının hızlı içerik geliştirme araçlarından eğitsel amaçlı faydalanmalarındaki yeterliklerinin belirlenmesi ve tespit edilen ihtiyaçlar dahilinde eğitimlerine yön verilmesi önem arz eden konular arasında görülmektedir. Bu çalışmada, yürütülecek dersler kapsamındaki evrelerde hızlı içerik geliştirme araçlarını kullanabilmedeki yeterlik düzeylerini tespit etmeye yönelik bir ölçek geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak, literatür taraması çerçevesinde 40 maddelik soru havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler uzman görüşleri doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde bazı maddeler çıkartılmış bazılarının üzerinde düzenlemeler yapılarak 36 maddelik taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Ölçek 5’li likert tipinde hazırlanmış olup kategorileri Çok yetersizim ile Çok yeterliyim arasında değişmektedir. Hazırlanan taslak ölçek farklı üniversitelerin eğitim fakültelerindeki farklı bölümlerde öğrenim gören 337 öğretmen adayına uygulanmış ve elde edilen verilere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 3 faktör altında toplanan 21 maddenin toplam varyansı % 65.630 açıkladığını göstermektedir. Bu faktörler, Web 2.0 araçlarının ders içeriğinin hazırlanması, ders içeriğinin sunumu ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi sürecinde kullanılabilirliği şeklinde gruplandırılmıştır. Faktör analizi yapılarak son halini alan ölçeğin Cronbach - Alfa iç tutarlık katsayısı α = 0,955 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğinin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu göstermektedir (χ2=516.18, χ2/df =2.86, RMSEA=0.074, SRMR=0.053, NFI=0.9, CFI=0.94, RFI=0.85 ve IFI=0.94). Yapılan analiz sonuçları, geliştirilen ölçeğin Web 2.0 araçlarının eğitsel amaçlı kullanımındaki yeterlik düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

6. ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMSEL AÇIDAN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 75 - 100
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmanın amacı, sosyal ağların öğretmenler ve öğretim elemanları tarafından nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı, öğrenci, öğretmen ve öğretim süreci açısından öneminin ne olduğu, kişisel ve eğitsel açıdan ne tür olumsuz yönlerinin olabileceği ve sosyal ağların geleceğine ilişkin ne tür gelişimler yaşanabileceği konusundaki görüşleri ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 Bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler yüksek lisans programına kayıtlı 4'ü öğretim elemanı ve 9'u öğretmen olan toplam 13 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, sosyal ağların eğitim açısından oldukça yararlı olduğu, öğrencilerin kendi aralarında ödev, not ve bilgi paylaşımları yapabildiği, öğretmenleri ile kolayca iletişim kurabildiği, öğretmen açısında da derslerinde çeşitli görsel materyallere ulaşımda kolaylık sağladığı, meslektaşları ile kolayca haberleşebildiği, öğrencilerin ödev ve projelerinin takibinin kolayca yapılabildiği görüşleri ifade edilmiştir. Çalışmada ayrıca, teknolojinin gelişimi ile sosyal ağ ortamlarına daha fazla uygulamaların eklenerek bu sayede eğitim sürecinde çok daha verimli kullanılabileceği ve ayrıca tüm bu olumlu durumların yanında sosyal ağlarda yaşanabilecek güvenlik açıklarının ve sosyal ağların bilinçsizce kullanımından doğabilecek sorunların hem öğretmen hem de öğrenci açısından çeşitli olumsuzluklara da neden olabileceği vurgulanmıştır

7. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık ÖzYeterlik Algısının Karar Ağacı Analizi ile İncelenmesi
Yıl: 2014 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 137 - 160
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısını; Vikipedi kullanma becerisi, Facebook kullanma becerisi, sınıf seviyesi, cinsiyet, yabancı dil düzeyi ve haftalık Internet kullanım süresine göre sınıflama ve karar ağacı analizi ile incelemek amaçlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Dokuz Eylül Üniversitesinin 11 fakültesinden 2776 öğrenciye ulaşılmıştır. Anketin birinci kısmında katılımcılara Vikipedi ve Facebook kullanma becerileri, sınıf seviyeleri, cinsiyetleri, yabancı dil düzeyleri ve haftalık Internet kullanım süreleri sorulmuştur. Anket formunun ikinci kısmında ise bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısını ölçmek için Bilgi okuryazarlığı Öz-yeterlik Algısı ölçeği kullanılmıştır. Facebook ve Vikipedi becerileri bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı ile birinci düzeyde ilişkili çıkmıştır. Örneklemin %16.4’ünü oluşturan ileri derecede Vikipedi kullanma becerisine sahip bayan öğrenciler en yüksek bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algı düzeyine sahip öğrencilerdir.

8. Fen Bilimleri Öğretmenleri için "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları" Eğitiminin Değerlendirilmesi
Yıl: 2016 Cilt: 41 Sayı: 188 Sayfa Aralığı: 1 - 33
Veri Tabanı: Sosyal

Fen eğitiminde teknoloji ile desteklenmiş öğrenme ortamları oluşturulmasına,öğrencilerin düşüncelerini ifade ederken bilimsel kuram-kanıt koordinasyonu kurabilme,bilimsel akıl yürütme, eleştirel düşünme, karar verme vb. becerilerinin geliştirilmesinevurgu yapılmaktadır. Bu süreçte öğretme ortamı planlayıcısı ve tasarlayıcısı olarak fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin(TPAB) argümantasyon uygulamaları yoluyla geliştirilmesini amaçlayan eğitim değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; fen bilimleri öğretmenlerinin argümantasyon becerileri, TPAB 'a yönelik öz-yeterlik algıları ve öğretmenlerin verilen eğitime yönelik görüşleri incelenmiştir. Tek grup ön-test son-test deneysel modele dayanan çalışmaya bir hafta boyunca yaklaşık 54 saat süren eğitim sürecinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan 37 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Eğitim sırasında öğretmenlerin TPAB ekseninde fen bilimleri eğitiminde kullanılabilecek argümantasyon uygulamalarını deneyimlemeleri sağlanmıştır. Katılımcıların yer aldığı uygulamalar işbirliğine dayalı grup çalışmaları, drama, modelleme, tematik oyunlar, sanatsal faaliyetler, probleme dayalı öğrenme, arazi gezileri ve gözlem ile atölye çalışmalarını içermektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak ön ve son testlerde Argümantasyon Testi ve TPAB Özyeterlik Ölçeği uygulanmış, çalışma sonunda ayrıca katılımcıların uygulamaya yönelik görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında uygulanan eğitimin katılımcıların teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterliklerini anlamlı şekilde olumlu etkilediği bulunmuştur. Bununla birlikte uygulanan eğitimin katılımcıların bir ifadeyi "nasıl" argüman olarakkabul ettiklerine yönelik görüşlerinde olumlu değişim gözlenmiştir. Argümantasyon becerilerinde görülen puan artışının ise anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların tamamına yakını eğitimi yararlı bulduklarını ve eğitimde öğrendiklerini sınıf içi uygulamalarında kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar dikkate alınarak öğretmenlere yönelik yapılacak argümantasyon ve TPAB uygulamalarına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

9. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Yıl: 2016 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 - 63
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonları ile öğrenme stilleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler 302 öğretmen adayından 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırma verilerini toplamak için üç bölümden oluşan bir araç kullanılmıştır. Aracın birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonlarını, üçüncü bölümde ise öğrenme stillerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Kruskal-Wallis H testi, MannWhitney U testi ve kay-kare testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonları ölçeği toplam ve alt faktör puanları ile öğrenme stillerinin cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve haftalık internet kullanma süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. SMKM ölçeğinin Kendini İfade Etme/Gerçekleştirme ve Sosyal Etkileşim alt faktör puanları ile ölçek toplam puanlarının öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

10. ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ FARKINDALIKLARI, KULLANIM SIKLIKLARI VE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 553 - 565
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının ve görev yapan öğretim elemanlarının web 2.0 teknolojileri farkındalığı, kullanım sıklığı ve yeterliklerini incelemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 252 öğretmen adayı ve görev yapan 41 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket ile toplanmıştır. Araştırmada çıkan sonuçlara göre, öğretmen adaylarının çoğunluğunun sosyal ağ sitelerinden haberdar oldukları, bunları sık sık kullandıkları ve bu teknolojiler kullanma yeterliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretim elemanlarının ise wiki hariç diğer web 2.0 teknolojilerinden haberdar oldukları, bu teknolojileri ara sıra kullandıkları ve özellikle sosyal ağ siteleri kullanma bakımından yeterli oldukları bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre uygun öneriler sunulmuştur.

11. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 992 - 1018
Veri Tabanı: Sosyal

Teknolojinin hızla gelişmesi ve onun ürettiği araçlar ile birlikte toplumsal yaşantı ve kişiler arası ilişkiler değişmektedir. Özellikle sosyal medya araçlarıyla ile birlikte bireyler rahatlıkla internette içerik üretici ve aynı zamanda tüketici olmaktadır. Birçok çalışmada, kullanılan sosyal medya araçları, sosyal medya kullanım süreleri ve etkililiği konuşunda araştırma yürütülmüş. Sosyal medyanın etkili kullanımına ilişkin öneriler getirilmiştir. Sosyal medyanın etkili kullanılması kişilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğu, cinsiyet, bölüm, yaş ve kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, tutum puanları normal dağılıma sahip olmadığı için analizler için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların tutumları orta düzeydedir. Katılımcıların tutumları cinsiyetlerine, bölümlerine ve yaş gruplarına göre değişmemektedir. Fakat öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları onların günlük sosyal medya kullanım sürelerine göre değişmektedir.

12. Sosyal ağların benimsenmesi ve eğitsel bağlamda kullanımı arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 169 - 182
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve Facebook sosyal ağ sitesinin eğitim bağlamında kullanımı ile bu sosyal ağ sitesinin benimsenmesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışma örneklemini, 2012 -2013 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 345 öğretmen adayı oluşturma ktadır. Veriler, Sosyal Ağların Eğitsel Kullanımı Ölçeği, Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği ve kişisel bilgiler formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımına ilişkin görüşlerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu ve Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımı ile bu sosyal ağ sitesinin benimsenmes i arasında orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının Facebook sosyal ağ sitesinin eğitsel bağlamda kullanımına ilişkin görüşleri ile cinsiyet, sosyal ağ sitesi kullanım sıklığı ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.

13. Web 2.0 uygulamalarinin eğitim süreçlerine etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul örneği
Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 25 - 48
Veri Tabanı: Sosyal

Öğretim alanında kullanılan metodolojilerin çağımızın vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen teknolojinin hızına paralel gelişimi ile birlikte tek yönlü iletişim süreci olan Web 1.0 yerine, içeriğin değiştirilebildiği, geliştirilebildiği Web 2.0 kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve bu sosyal ağların kullanımı özellikle genç kullanıcılar arasında hızla artış göstermeye başlamıştır. Web 2.0 uygulamaları her türlü bilgiyi ve öğretim içeriğini kolay ve hızlı ulaşılabilir b ir platforma taşıyabilmektedir. Yapılan çalışma ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2013 – 2014 eğitim -öğretim yılı (bahar) II. yarıyılında, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda tüm programlarda 1. ve 2. sınıf okumakta olan 1140 öğrenci alınmıştır. Bu ana kütleden ulaşılabilen 651 kişilik bir örneklem (% 57) oluşturulmuş ve araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Çalışmada Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat'ın “Sosyal Medya Kullanım Bilgileri Detaylandırılarak Hangi Sosyal Ağları Kullandıkları” ve Kullanım alışkanlıklarını” saptanmaya yönelik anket çalışmaları ile Onyebuchi tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen “Sosyal Medyanın Öğrenim ve Öğretim Süreçlerine Etkisini Belirleme” amaçlı hazırlanan anke t referans alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojilerinden internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını, sosyal medya bilgi düzeylerinin saptanmasına ve üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanım ının etkililiği ve faydalanabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır.

14. Üniversite öğrencilerinin web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi
Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 179 Sayfa Aralığı: 383 - 402
Veri Tabanı: Sosyal

Dünyada milyonlarca kişi iletişim kurmak, öğrenmek, bir bilgi veya konuyu araştırmak üzere interneti kullanmaktadır. İnternette herhangi bir konuya ait birçok kaynak yer almaktadır. Şüpheli ve yanıltıcı olanların yanında mükemmel kaynaklar da mevcuttur. Fakat bu konudaki temel sorun elektronik ortamda erişilen bilgilerin ne kadar güvenilir, objektif, doğru ve kaliteli olup olmadığına karar vermektir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış olup, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmaya Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim, Fen- Edebiyat, Mühendislik fakültesinde okuyan 370 öğrenci katılmıştır. Wu ve Tsai(2005) tarafından geliştirilen web or tamında bilgi arama- yorumlama stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda web ortamında üniversite öğrencilerinin gelişmiş bilgi arama ve yorumlama stratejilerini daha çok kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin web ortamında bilgi arama- yorumlama stratejileri ile ilgili en yüksek değer alan maddenin “İnternette bir bilgi araştırmaya ihtiyaç duyduğum zaman değişik web sitelerinden elde ettiğim bilgileri bütünleştirebilirim” maddesi olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için çeşitli sitelerden elde ettikleri bilgileri karşılaştırıp bütünleştirebilme yeterliklerine sahip oldukları ifade edilebilir. Öğrencilerin web ortamında bilgi arama- yorumlama stratejilerinin günlük internet kullanma sıklıklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için anova uygulanmıştır. Alt faktörlerde anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.