TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. BÜTÇE KATEGORİZASYONU GÖLGESİNDE DEVLETİN İŞLEVLERİ BİR KATEGORİZASYON DENEMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 72 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1081 - 1106
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, kapitalist bir ekonomide devletin rolüne ilişkin eleştirel bir bakış açısı sunan "devletin mali krizi" kuramının tezlerinden yola çıkarak, devlet bütçesinin kategorizasyonunu alternatif bir şekilde incelemenin mümkün olduğunu savlar. Devletin mali krizi kuramının temel öncüllerinden biri, devletin birikim ve meşruiyet olmak üzere birbiri ile çatışan iki temel işleve sahip olmasıdır. Çelişkili işlevlerine rağmen devlet bağımsız bir görüntü verir ve işlevlerini yerine getirebilmek için bağımsız görüntü vermeyi sürdürmelidir. Aslında kapitalist bir ekonomide bağımsız olması mümkün olmayan devletin, bağımsız görünebilmesinin aracı ise devlet bütçesidir. Devlet bütçesi, sınıf ilişkilerine göre kategorize edilmediğinden, kuramda tekelci ve rekabetçi sektör olarak tanımlanan "özel ekonomi" içindeki güç ilişkilerinin gizlenmesine hizmet eder. Ancak, toplulaştırılmış bütçe kalemlerinin detaylı incelenmesi ile her kalemin oluşturulmasının ardında yatan ekonomi politik nedenler ortaya çıkarılabilir. Bu nedenlerin belirlenmesi ise devlet ile toplumun diğer kesimleri arasındaki güç ilişkilerinin çelişkili doğasının anlaşılmasına ışık tutar. Çalışma, kuramın bütçe kategorizasyonuna yönelik eleştirisinden hareketle Türkiye"de merkezi yönetim bütçesini alternatif bir kategorizasyona tabi tutarak devletin işlevlerine göre ayrıştırır. Bu ayrıştırmanın amacı, önemi ve sınırlılıkları çalışmanın temel konusunu oluşturur

2. ‘Büyük Durgunluk’u Anlamak: Alternatif Kuramsal Arayışlar
Yıl: 2019 Cilt: 59 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 235 - 256
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, literatüre ‘Büyük Durgunluk’ olarak geçen 2007-2008 krizininnedensellik ilişkilerinin kurgulanma biçimine karşı çıkarak krizi anlamakiçin alternatif bir izlek önermektedir. Bu öneri temelde David Harvey’in“krizin nedeninin yanlış teşhis edilmesinin geleceğe yönelik tehlikenintohumlarını bağrında taşıdığı” iddiasında somutlaşmakta ve geçmişianlamaya yönelen gayretin gelecek için de verimli bir tartışma kaynağıolacağı vurgusu üzerinden şekillenmektedir. Anaakım iktisat anlayışınıniyimser bir vurgu ile krizin sisteme içkin bir unsur olmadığı inanışınınsorgulandığı bu çalışma, geniş bir bağlamda krizi ele alarak günceleleştirel yazın üzerinde selektif bir okuma yapmaktadır. ‘Krizin doğruanlaşılması’ üzerinden yükselen bu vurgu, yalnızca kriz momentine dairçıkarımda bulunmaz; aynı zamanda kriz sonrası geleceğin inşa edildiğialana yönelik verimli bir kaynak olarak işlev görür. Bu doğrultuda çalışmailk olarak eleştiri nesnesi olarak ele aldığı anaakım kriz yaklaşımlarınıincelemekte, sonrasında ise alternatif ve eleştirel yaklaşımları güncel birbağlamda kavramsallaştırmaktadır. Bunun da ötesinde, yakın dönemdegelişen literatüre odaklanan bu çalışma, “satın alınan zaman”, “ertelenmişkriz”, “küresel Minotauros” gibi alternatif yaklaşımları somutlaştırmaktadır.Çalışma, “interregnum” kavramından yola çıkarak krizle birlikte ortayaçıkan çelişkilerin yaratıcı bir biçimde kullanılmasını ve çelişkinin ötesinegeçmenin önemini imleyerek sonlanmaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.