TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları ve Çözüm Önerileri: Uşak İ li Örneği
Yıl: 2018 Cilt: 41 Sayı: 361 Sayfa Aralığı: 80 - 90
Veri Tabanı: Sosyal

Vergilendirme, firmaların karlılıkları üzerin- deki etkisi nedeniyle hem ulusal hem de ulus- lararası firmaların yatırım ve üretim kararlarının önemli bir bileşenidir. Bu çalışmada Türkiye’de tekstil sektörünün öncül yerlerinden birisi olan Uşak’ta tekstil firmalarının yetkilileri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile tekstil sektöründeki başlıca vergi sorunları tespit edilmiş ve söz konusu so- runlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda ithalat ve işgücü üzerindeki ek vergi yükleri, hantal bürokrasi ve kayıt dışı ekono- minin yarattığı haksız rekabetin tekstil sektörünün başlıca sorunları olduğu belirlenmiştir. Üretimi ve ihracatı teşvik edici yapısal vergi reformları, etkin vergi denetimi ve bürokrasi ile söz konusu sorun- ların giderilebileceği değerlendirilmektedir.

2. SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 865 - 880
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabet gücünün karşılaştırmalı üstünlük yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmada 2001-2017 dönemi ele alınmış ve Harmonik Sitem (HS) 2 haneli sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ), Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler (ASKÜ), Ticaret Dengesi İndeksinden (TDİ) yararlanılmış ve sanayi sektörünün ürün haritası oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda; Türkiye’nin 73 fasıldan oluşan sanayi sektörünün AKÜ endeksine göre 34 fasıl için dış ticarette üstünlüğü, ASKÜ endeksine göre 31 fasıl için dış ticarette rekabet gücüne, TDİ endeksine göre de Türkiye sadece 19 fasılda dış ticarette net ihracatçı konumdadır. Fasıl sayılarına göre Türkiye'nin sanayi sektöründeki karşılaştırmalı üstünlük oranı %46, rekabet gücü oranı %42, net ihracat gücü oranı ise %26’dır. ASKÜ ve TDİ endeks değerleriyle oluşturulan ürün haritasında ise Türkiye hem rekabet üstünlüğüne hem de net ihracatçı durumda olduğu A grubu fasıl sayısı 19’dur. Rekabetçi durumda olup dış ticaretin istenilen seviyede olmadığı grup olan B grubunda ise fasıl sayısı 12’dir. Sanayi sektörünün rekabet üstünlüğünün olmadığı ve net ithalatçı durumda olduğu D grubu fasıl sayısı ise 42’dir. Sanayi sektörü, ürün haritasına göre küresel dış ticarette istenilen seviyede değildir.

3. Competitiveness Analysis of Olive Oil Sector
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1354 - 1359
Veri Tabanı: Fen

Aim of the study to analyse the competitiveness of Turkish olive oil sector. For this purpose, leading countries was selected according to their shares in the world olive oil export and evaluated with Revealed Comparative Advantage and Vollrath indexes which are commonly used to measure competitiveness. Based on index results, it was found that Turkey has Revealed Comparative Advantage and Relative Competitive Advantage over Morocco and only Relative Competitive Advantage over Portugal. Except for Morocco and Portugal, international competitiveness of Turkey was found significantly lower than other selected countries. It was concluded that competitiveness of Turkey should be increased by increase quality, supporting producers’ organisations and sustainability in production.

4. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 141 - 165
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada iki amaç ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Amaçlardan bir tanesi; Türkiye ve en yüksek turizm geliri sahibi 5 ülkenin turizm sektöründeki karşılaştırmalı üstünlüklerini ortaya koymaktır. Diğer amaç ise; Türkiye’nin bu 5 ülke karşısındaki karşılaştırmalı ihracat performansını gözlemlemektir. İlk amaca ulaşmak için sektörel rekabet gücü ölçümlemesinde yaygın olarak kullanılan RCA (Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler) endeksinden, ikinci amaca ulaşmak için de CEP (Karşılaştırmalı İhracat Performansı) endeksinden yararlanılmaktadır. RCA endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin turizm sektöründeki rekabet avantajı yüksek bulunmuştur. CEP endeksi sonuçlarına göre de Türkiye’nin sadece Tayland karşısındaki ihracat performansının düşük olduğu gözlenmektedir.

5. KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT PERFORMANSI (CEP) İNDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN AB28 ADAY ÜLKELERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ (2006-2016)
Yıl: 2019 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 133
Veri Tabanı: Sosyal

2017 yılı sonu itibariyle Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek aday ülke, Kosova ise potansiyel aday ülke statüsüyle AB28’le diyalog içerisindedir. Çalışmada AB’ye tam üyelik başvurusu yaklaşık 60 yıla ulaşan Türkiye’nin, bu aday ülkeler karşısındaki karşılaştırmalı ihracat performansı seçilmiş bazı sektörler çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Donges vd.’nin 1982 yılında geliştirdiği “Karşılaştırmalı İhracat Performansı” (Comparative Export Performance–CEP) indeksi’nden yararlanılmak-tadır. Çalışmanın tarih aralığı 2006-2016 ve sektörler imalat, tarım, gıda, tekstil, demir çelik ve kimyasallar sektörleri şeklinde belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye’nin tekstil sektöründeki ihracat performansını ve rekabet gücünü teyit ederken; imalat sektöründe Makedonya, tarım ve gıda sektörlerinde Karadağ ve Sırbistan, demir çelik sektöründe Makedonya ve Arnavutluk, Kimyasallar sektöründe ise Makedonya ve Sırbistan yüksek ihracat performansları ve rekabet avantajları ile dikkat çekmektedir.

6. Küresel Ekonomik Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Modeliyle Analizi
Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 569 - 585
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma Türk tekstil sektörünün dünya ile yaptığı dış ticareti incelemektedir. Küresel ekonomik sistemde yer alan tekstil endüstrisi Çin’in Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinden sonra değişmeye devam etmektedir. Dünya tekstil endüstrisi Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından yönlendirilmektedir. Çalışmada tekstil sektörünün rekabet yapısını açıklayabilmek için “Revealed Comperative Advantage” Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (RCA), “Revealed Symmetric Conperative Advantage”, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (RSCA), ve “Trade Balance Index” Ticaret Dengesi Endeksi (TBI) yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca Türk tekstil sektörünün rekabet yapısını belirleyebilmek için Ürün Haritalaması Yöntemi’ne başvurulmuştur. Bu analizle tekstil sektörü içindeki belirleyici alt sektör saptanmıştır. Rekabet gücü Türk tekstil sektöründe yer alan 15 madde grubu için 2001-2016 dönemi açısından ABD Doları cinsinden incelenmiştir. Dış ticaret verileri ITC istatistiklerinden derlenmiştir

7. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN TURKISH TEXTILE AND CLOTHING SECTOR
Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 643 - 658
Veri Tabanı: Sosyal

This study aims to examine the competitiveness of the Turkish textile and clothing sector. The competitiveness of the Turkish textile and clothing sector was examined, using Balassa’s RCA Index and Vollrath’s measures of competitiveness. This study on the competitiveness of the Turkish textile and clothing sector finds that the Turkish textile and clothing sector is competitive in world markets. However, in recent years, it was seen that there had been a considerable decline in the competitiveness of clothing industry. In order to maintain the competitiveness of the Turkish textile and clothing sector it is necessary to focus on the production of high value-added goods and the policies should be developed to strengthen the sector’s research and development capacity.

8. Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örn
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2680 - 2690
Veri Tabanı: Sosyal

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Brezilya’da eczacılık ürünleri ihracat performanslarının belirlenen endekslerle ölçülerek sonuçların karşılaştırılmasıdır. Yöntem – Rekabet gücünün ölçümünde 2008-2017 yılları arasında iki ülkenin ve dünyada yapılan eczacılık sektöründeki ihracat oranları kullanılarak Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükleri Endeksi, Nispi İhracat Avantajı Endeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksleri ölçülmüştür. Bulgular – Eczacılık sektörünün yüksek maliyetli yapısının olması, uzmanlaşmış iş gücünün istihdam edilmesi, teknolojik alt yapının önemli olması, Ar-Ge faaliyetlerinin uzun zaman alması ve kişi sağlığını ilgilendirmesi sektörü yüksek öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tartışma – Avrupa ülkeleri içinde bulunan Türkiye ve Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’nın eczacılık sektöründe rekabet güçlerinin ölçülerek karşılaştırmalı üstünlüklerinin avantaj/dezavantaj durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarda iki ülkenin de rekabet gücünün dezavantajlı olduğu belirlenmiş ve Brezilya’nın Türkiye ye nispeten karşılaştırmalı üstünlüklerde avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır.

9. TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ
Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 110 Sayfa Aralığı: 169 - 179
Veri Tabanı: Fen

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü uzun yıllardan bu yana ülke ekonomisindeki ve ihracatındaki yerini ve önemini korumaktadır. Artan uluslararası rekabete rağmen sektör rekabet gücünü koruyarak hem tekstil hem de hazır giyim ihracatında dünyanın önde gelen ihracatçılarından birisi olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma üç farklı indeks (Balassa, Vollrath ve Lafay) kullanarak ve bu indeksleri birbirleriyle karşılaştırarak Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası rekabet gücünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, son on yıllık süreçte Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracat bazlı olarak 14 alt ürün grubunun 10’unda yüksek ve orta derecede rekabet avantajına sahip olduğu görülmektedir. Hem ihracat hem de ithalat verileri dikkate alındığında ise sektörün 14 alt ürün grubunun 9’unda rekabet avantajına ve uzmanlığa sahip olduğu görülmektedir.

10. Su Ürünleri Sektörü Rekabet Gücü Analizi: Türkiye ve Beş Lider Ülke Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 - 54
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin su ürünleri sektöründeki uluslararası rekabet gücünü araştırmaktır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye ve seçilmiş güçlü su ürünleri üreticisi ve pazarlamacısı (Çin, Endonezya, Hindistan, AB-28 ve Vietnam) ülkeler örneklem olarak ele alınmıştır. Çalışmada Birleşmiş Milletler Comtrade Veri Tabanında (UN Comtrade Database) yayımlanan (STIC Rev.3 Düzey 2 ve 3) dış ticaret verileri kullanılmıştır. Bu verilerin yardımıyla Balassa’nın (1965) Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) ve Donges vd.’nin (1982) Karşılaştırmalı İhracat Performansı (CEP) endeks değerleri hesaplanmıştır. RCA endeksi sonuçları, su ürünleri sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip ülkenin Hindistan olduğunu göstermektedir. Rekabet gücü düşük olan tek ülke ise AB-28’dir. Türkiye’nin sektörel rekabet gücü ise yüksek bulunmuştur. CEP endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin sadece AB-28 karşısında bir ihracat avantajı yakaladığı görülmektedir. Sonuç olarak Türkiye su ürünleri sektörü rekabet avantajı yüksektir. İhracat performansı ise artırılabilir bir potansiyele sahiptir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.