TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Yıl: 2019 Cilt: 54 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 768 - 781
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin genellikle hangi öğrenme stiline sahipolduğu ve öğrenme stillerinin öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşıpfarklılaşmadığının incelenmesidir. Bu doğrultuda dört hipotez oluşturulmuş ve Çankırı KaratekinÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 126 öğrenciye anketuygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanterikullanılmıştır. Envanter sonucunda elde edilen verilerin analizinde frekans, t-testi ve tek yönlüvaryans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerinbüyük çoğunluğunun ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca öğrenme stillerinin cinsiyet, yaş ve akademik başarı ortalamasına göre anlamlı birfarklılığa sahip olmadığı buna rağmen eğitim alınan programa göre istatistiksel açıdan anlamlıfarklılığın olduğu söylenebilmektedir.

2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 14 - 27
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarı durumlarını cinsiyet, sınıf düzeyi ve kayıtlı olunan programa göre incelemektir. Tarama modelindeki araştırma örnekleminde 427 İİBF öğrencisi bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Mevcut araştırmada öğrenme biçemleri ile ilgili ölçümlerin güvenirlik katsayıları .63 ile .76 arasında değişmektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre dağılımının anlamlı farklılık gösterdiği; çalışmaya katılan öğrencilerin oransal olarak dağılımının sırası ile özümseyen, ayrıştıran, değiştiren ve yerleştiren olduğu belirlenmiştir. Özümseyen ve ayrıştıran öğrencilerin oranı beklenenin üzerinde iken, değiştiren ve yerleştirenlerin oranları beklenen oranın altındadır. İİBF öğrencilerinin öğrenme stillerine göre akademik başarı durumlarının değişmediği tespit edilmiştir. Farklı öğrenme stiline sahip olan öğrencilerin akademik başarı ortalamaları birbirine yakın bulunmuştur. Bu bulguya dayalı olarak çalışmada öğrenme stilinin, akademik başarının belirlenmesinde önemli bir değişken olmadığı söylenebilir. Cinsiyet ile öğrenme stili arasında da herhangi bir bağlantı bulunmamıştır. Kız ve erkek öğrencilerin öğrenme stillerine göre dağılım oranları benzerlik göstermektedir. Çalışmada cinsiyetin de öğrenme stilinin belirlenmesinde önemli bir değişken olmadığı söylenebilir. Ancak cinsiyet ve sınıf düzeyinin akademik başarıda önemli değişkenler olduğu söylenebilir. Cinsiyete göre kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu, başarı düzeyinin birinci sınıftan üçüncü sınıfa doğru azaldığı, dördüncü sınıfta tekrar yükselme eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Çalışmada, kayıtlı olunan programın da öğrenme stilinin belirlenmesinde önemli bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Dört farklı programa kayıtlı olan öğrencilerin, öğrenme stillerine göre dağılım oranları benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle kayıtlı olunan program ile öğrenme stili arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Programlara göre öğrencilerin akademik başarı durumlarının anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Sosyal hizmet programına kayıtlı olan öğrencilerin en başarılı, iktisat ve işletme programına kayıtlı olan öğrencilerin ise en az başarılı gruplar olduğu belirlenmiştir. Sosyal hizmet programına kayıt yaptıran öğrencilerin daha yüksek giriş puanlarına sahip olması, programların farklı derslerden oluşması akademik başarı farkının oluşma sebepleri olabilir

3. Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1235 - 1244
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile ders çalışma yaklaşımlarını belirlemek ve katılımcıların öğrenme stillerine göre derin ve yüzeysel yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri ve Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların Öğrenme stillerinden; % 35.5’i ayrıştıran, % 31.3’ü özümseyen, % 17.2’si yerleştiren, % 16.0’sı ise değiştiren baskın öğrenme stiline sahip olduğu bulunmuştur. Katılımcıların Ders Çalışma Yaklaşımlarından ise derin yaklaşım puan ortalaması (30.65) yüzeysel yaklaşım puan ortalamasından (26.96) yüksek bulunmuştur. Öğrenme stili derin yaklaşım puanları üzerinde % 2.6’lık bir kısmi etki oluşturmaktadır. Öğrenme stili değişkeni için derin yaklaşım puanları anlamlı farklılık gösterirken, yüzeysel yaklaşım puanları anlamlı bir farlılık göstermemektedir.

4. Resim, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Öğrenme Stilleri*
Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 409 - 424
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada Görsel sanatlar, Müzik ve Beden eğitimi öğretmen adaylarının baskın öğrenme stilleri incelenmiştir. Bu amaçla katılımcıların baskın öğrenme stillerine göre dağılımının farklılaşıp farklılaşmadığının yanı sıra, kayıtlı olunan program ile öğrenme stili arasında anlamlı bir bağlantı olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca kayıtlı olunan programa göre öğrenme stili bileşenlerine ait puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Resim İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına kayıtlı 350 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların öğrenme stillerine göre dağılımlarının anlamlı ölçüde farklılaştığı görülmüştür. Öğrenme stili ile kayıtlı olunan program arasında anlamlı bir bağlantı tespit edilememiştir. Katılımcıların kayıtlı olduğu programa göre öğrenme stili bileşenlerinde Somut Yaşantı (SY) ve Yansıtıcı Gözlem (YG) için anlamlı fark tespit edilmezken, diğer alt bileşenlerde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.