TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRK EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 314 - 342
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türk ekonomisinde bütçe açıkları ile enflasyon arasındaki uzun dönemli ilişki 2006:01-2018:10 dönemini kapsayan aylık veriler ile analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemler; Augmented Dickey Fuller, Phillips-Perron ve Ng-Perron Birim kök testleri ve sınır testi yaklaşımıdır. Çalışmanın temel bulguları; uzun dönemde enflasyon ile dolar döviz kuru ve M3 para arzı arasında istatistiki açıdan anlamlı pozitif yönlü; bütçe dengesi ile negatif yönlü ilişki tespit edilmesidir. Başka bir ifade ile, bütçe açıklarındaki bir artış ile birlikte enflasyon artış eğilimi göstermekte ve bütçe fazlalığındaki bir artış ile azalış eğilimi meydana gelebilmektedir.

2. Olivera-Tanzi ve Patinkin Etkilerinin Türkiye'de Geçerliliğinin İncelenmesi
Yıl: 2015 Cilt: 2015 Sayı: 168 Sayfa Aralığı: 170 - 185
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Olivera-Tanzi ve Patinkin Etkilerinin geçerliliğini incelemektir. 1999-2014 dönemine ait üçer aylık verilerin kullanıldığı çalışmada enflasyonla bütçe gelirleri ve enflasyonla bütçe harcamaları arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi yaklaşımı ve Hsiao Nedensellik Testi yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular söz konusu dönemde Türkiye'de görülen enflasyonun hem bütçe gelirlerinin hem de bütçe harcamalarının reel değerini azaltmadığını göstermiştir. Yani, hem kısa dönemde hem de uzun dönemde OliveraTanzi ve Patinkin Etkilerinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, Hsiao Nedensellik Testi yardımıyla enflasyon ve bütçe gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi de incelenmiştir. Nedensellik Testi sonucuna göre; enflasyondan bütçe gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir

3. Enflasyon ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki Bağlamında Olivera Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye'de Geçerliliği
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 438 Sayfa Aralığı: 21 - 33
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmadaki amaç, enflasyon ve bütçe açıkları arasındaki ilişki bağlamında Türkiye ekonomisi için Oliversa-Tanzi ve Patinkin etkilerinin varlığının analiz edilmesidir. 2000-2016 periyodu için üçer aylık dataların kullanıldığı ekonometrik modelde enflasyonla bütçe gelirleri veenflasyonla bütçe harcamaları arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi yaklaşımı, Toda-Yamamoto veHsiao nedensellik testi yardımıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda ilgili dönemler için Türkiyeekonomisinde Patinkin etkisi geçerli değilken Olivera-Tanzi etkisinin geçerli oluğu anlaşılmıştır.Ayrıca, Toda-Yamamoto ve Hsiao nedensellik analizi sonuçlarına göre; enflasyondan bütçe gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

4. Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 1971-2016 Dönemi
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 799 - 810
Veri Tabanı: Sosyal

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyonu ortaya çıkaran faktörlerin ve etkilerinin belirlenmesi ülkeler açısından oldukça önemlidir. Literatürde enflasyonun belirleyicileri konusunda ciddi görüş ayrılıkları vardır. Geleneksel modeller enflasyonun parasal bir olgu olduğunu ve bağımsız bir merkez bankasının fiyat istikrarını sağlayacağını savunmaktadırlar. Fiyat düzeyinin mali teorisi savunucuları ise, fiyatlar genel düzeyindeki değişimlerin maliye politikası uygulamalarından kaynaklandığını ve fiyat istikrarının sağlanmasında maliye politikasının da önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye’de bütçe açığı, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki 1971-2016 dönemi için Bayer-Hanck eşbütünleşme yaklaşımı yardımıyla incelenmektedir. Analiz sonuçları, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Para arzı ve bütçe açığında meydana gelecek %1’lik bir artış enflasyonu sırasıyla %0.82 ve %0.64 arttıracaktır.

5. TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ VE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ: DÖNEMSEL BİR DEĞERLENDİRME
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 217 - 240
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde ekonomik dengelerin sağlanması açısından kamu kesimine önemli roller atfedilmiş olmasına rağmen kimi dönemlerde kamu finansman açıklarının ekonomik istikrarsızlıklara neden olduğu gözlemlenmiştir. Kamu finansman açıklarının ağırlıklı kısmını oluşturan bütçe açıkları özellikle 1970’li yıllardan itibaren ekonominin en büyük sorunlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Bütçe açıkları, özellikle 1980 sonrası dönemde çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kamu maliyesi açısından önemli konular arasında yer almıştır. Çalışmada, öncelikle Türkiye’de 1980 sonrası dönemde bütçe açıklarının temel nedenlerine değinilmektedir. Daha sonra bütçe açıklarının finansman yöntemleri hakkında bilgi verilmekte ve değerlendirilmelerde bulunulmaktadır. Bütçe açıklarının başlıca nedeni olarak kamu harcamalarında kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanamaması, kamu gelirlerinde özellikle vergiler açısından istenen tahsilatın sağlanamaması sayılabilir. Ele alınan dönemde bütçe açıklarının finansmanında özellikle dış borçlanmanın bütçe açığının zaman içinde azalmasına bağlı olarak daha az başvurulan bir finansman yöntemi olduğu görülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.