TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF STUDENTS AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TOWARDS VIOLENCE
Yıl: 2014 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 73 - 82
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin şiddet tutumlarının; cinsiyete, lisanslı sporcu olup olmadıklarına, temaslı, temassız yapılan ve izlenilen spor branşı ile akademik eğitim aldıkları bölümlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediklerine yanıt aranacak şekilde planlanıp yürütülmüştür. Gönüllü ve tesadüfü seçilen 403 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri, toplama aracı olarak Çetin (2011) tarafından geliştirilen “Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin şiddete yönelik tutumları; cinsiyete göre, erkekler lehine ve izlenilen temaslı, temassız sporlara göre, temaslı sporları izleyenlerin lehine şiddet tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Lisanslı- lisanssız durumuna, temaslı-temassız sporları yapanlara göre ve bölümler arasında anlamlı fark bulunmamasına karşın antrenörlük bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere, lisanslı öğrencilerin lisansı olmayanlara ve temaslı sporları yapanların, temassız sporları yapanlara göre şiddet puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

2. FUTBOLDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN 6222 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ YENİ BİR UYGULAMA: ELEKTRONİK BİLET VE YAŞANAN SORUNLAR
Yıl: 2015 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 141 - 175
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Dünya genelinde en çok izlenen ve taraftarı olan spor dalı "futbol" dur. Futbol maalesef zaman zaman diğer sporlara göre daha fazla şiddet unsurlarının sahnelendiği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemlerin başında seyirci şiddeti, holiganizm, fanatizm, şike ve bahis, ırkçılık gibi sporun ruhuyla bağdaşmayan hususlar gelmektedir. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamalarda yaşanan problemler neticesinde istenilen verim alınamamaktadır. Bu kapsamda 14 Nisan 2011 tarihinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanunla birlikte yeni bir uygulama olan elektronik bilet uygulamasına geçilmiştir. Ancak uygulamaya sokulan bu kanun spor sahalarında huzur ve güven ortamını sağlamakla birlikte birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

3. FUTBOL TARAFTARLARINI ŞİDDETE YÖNELTEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ1
Yıl: 2016 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 471 - 489
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu araştırmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor öğrenci topluluklarının bakış açısıyla taraftarları futbolda şiddete yönelten etkenlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler bireysel faktörler ve çevresel faktörler olarak iki bölümde sınıflandırılmıştır. Bireysel faktörler; demografik ve psikolojik karakteristikler (kişilik, eğitim düzeyi, ekonomik durum, psikolojik durum, kültürel özellikler, stadyumların stres atma yeri olarak görülmesi) ve taraftarlık düzeyi (kulübe olan aşırı sevgi ve bağlılık, kulüple özdeşleşme, sorumluluk hissi, taraftar egosu) temalarından oluşmaktadır. Çevresel faktörler ise saha içi unsurlar (futbolcu söylem ve davranışları, antrenör söylem ve davranışları, hakem kararları, güvenlik güçleri söylem ve davranışları, rakip ve kendi taraftar grubu, tribün liderlerinin söylem ve davranışları) ve saha dışı unsurlar (spor medyası, sosyal medya, spor yorumcularının söylem ve davranışları, spor kulübü yöneticilerinin söylem ve davranışları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararları, siyasiler, aile ve yakın çevrenin söylem ve davranışları ve semt kültürü) temalarını kapsamaktadır.

4. MEDYA OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİNDEN TARAFTAR DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 44
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırma, taraftarların medya okuryazarlık düzeyleri perspektifinden taraftar davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma betimsel ve ilişkisel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 Türkiye 1. liginde mücadele eden toplam 300 (47 Kadın 253 erkek) Manisaspor taraftarından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Korkmaz ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği” ile Koçer (2012) tarafından “Taraftarların Tutum ve Davranışlarını Belirleme ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinde parametrik dağılım gösteren veriler için One way Anova, nonparametrik veriler için ise Mann Whitney U test ve Kruskall Wallis H testi uygulanmıştır. Ayrıca ilişkisel tarama için Korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde Medya ve Televizyon okuryazarlık düzeyleri alt boyutlarından okuryazarlık ve bağımlılık ile taraftarların tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik alt boyutlardan şiddet ve saldırganlık eğilimi, takım yenilgisinin kişiye etkileri, takımın desteklenmesi ve taraftarı tahrik eden faktörler arasında anlamlı ilişkilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Okuryazarlık düzeyi alt boyutunun, şiddet ve saldırganlık ile takım yenilgisinin kişiye etkileri alt boyutları arasında negatif ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak taraftarların olumlu davranış içerisinde bulunmalarında sporcu ve taraftarların şiddet ve saldırganlıkla ilgili tutumlarının yanı sıra medya okuryazarlık algılarının da önemli bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Bu sonuçlar, sporla ilgili görüntüleme ve tartışmanın, tutum, değer ve davranışlarda anlam ve düşünceleri paylaşma fırsatı oluşturabileceğini göstermektedir. Bu açıdan spor kulüplerinin taraftarlarına, spor ve medya okuryazarlığı konularında farkındalık yaratmaları için imkânlar sunmaları önerilmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.