TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Pupilla Dilatasyonunun Parsiyel Koherens İnterferometri ile Elde Edilen Keratometri Değerleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması ve Bu Değerlerin Otomatik Keratometri ve Dönen Scheimpflug Görüntüleme Sistemi ile Elde Edilen Değerler ile Korelasyonu
Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 43
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: Parsiyel koherens interferometri (IOLMaster) ile yapılan keratometri ölçümleri üzerine pupilla dilatasyonunun etkisini ve IOLMaster ile otomatik keratometri ve dönen Scheimpflug görüntüleme sistemi arasındaki uyumu araştırmak.Gereç ve Yöntem: 68 sağlıklı bireyin sağ gözü prospektif olarak incelendi. Hastaların ortalama yaşı 36.26±15.51 yıl idi. Pupilla dilatasyonu öncesinde IOLMaster ile yapılan düz (K1) ve dik (K2) keratometri ölçümleri dilatasyon sonrasında IOLMaster, otomatik keratometri ve Scheimpflug görüntüleme sistemleri ile eş zamanlı olarak tekrar edildi. Cihazlar arasındaki ölçüm farklılıkları varyans analizi ve Friedman analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Cihazlar arasındaki uyumluluk ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: IOLMaster ile yapılan ölçümde K1/K2 değeri dilatasyon öncesinde ortalama 43.37/44.33 diyoptri, dilatasyon sonrasında ise 43.38/44.32 diyoptri olarak saptandı. Dilatasyon öncesi ve sonrasında IOLMaster ile yapılan keratometri ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Otomatik keratometri ile yapılan ölçümde K1/K2 değeri 43.35/44.18 diyoptri, Scheimpflug sistemi ile yapılan ölçümde 43.12/ 44.07 diyoptri olarak saptandı. Üç cihaz ile elde edilen K1 ve K2 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmasına rağmen (p<=0.0001), yapılan korelasyon analizinde cihazlar arasında güçlü uyum bulunduğu saptandı (sırasıyla r=0.988,p<0.001;r=0.989,p<0.001). Sonuç: IOLMaster ile elde edilen keratometri değerlerinin dilatasyon öncesi ve sonrasında benzer olduğu, ancak IOLMaster ile Scheimpflug görüntüleme sistemi ve otomatik keratometri cihazları arasında farklılık olabileceği saptandı.

2. Aladdin Optik Biyometri ve Sirius Kornea Topografi ile Elde Edilen Ön Segment Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Yıl: 2016 Cilt: 46 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 259 - 263
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Optik düşük koherens interferometri yönteminin kullanıldığı Aladdin optik biyometri cihazı ve Sirius kombine ScheimpflugPlasido disk kornea topografisi cihazı ile ölçülen ön segment parametrelerinin birbirleriyle olan uyumluluklarını araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Her iki cihaz ile ölçüm alınan, refraksiyon kusuru dışında ek bir oküler patolojisi bulunmayan 59 olgunun 110 gözü retrospektif incelendi. Cihazlardan elde edilen ön kamara derinliği (ÖKD), düz (K1) ve dik (K2) keratometrik ekseni ve limbuslimbus mesafesi (LLM) değerleri kaydedildi.Bulgular: Olguların ortalama yaşı 47,31±18,57 idi. Aladdin cihazı ile ortalama ÖKD 3,35±0,4 mm, Sirius cihazı ile ölçülen ortalama ÖKD 3,42±0,44 mm idi. Sirius cihazı ile ölçülen ortalama ÖKD 0,075 mm daha yüksek idi (p<0,001). Aladdin cihazı ile ölçülen ortalama K1 keratometrik ekseni 0,409 D daha yüksek idi (p<0,001). İki cihazdan elde edilen K2 keratometrik eksen ve LLM ölçümleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (sırasıyla p=0,18 ve p=0,85). İki cihaz ölçümleri arasında Pearson korelasyon analizi ile yüksek düzeyde korelasyon tespit edildi (sırasıyla r=0,985, 0,895, 0,961 ve 0,766, p<0,001).Sonuç: Aladdin optik biyometri ve Sirius ön segment analiz sistemi ile değerlendirilen ön segment parametreleri birbirleriyle iyi uyum göstermektedir ve K1 keratometrik eksen ölçümü dışında cihazlar arası ölçüm farkları klinik olarak ihmal edilebilir düzeydedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.