TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Biyoistatistik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 27 - 38
Veri Tabanı: Sosyal

Üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarındaki öğrencilerin istatistik dersine karşı korku, endişe, sevmeme benzeri önyargıları ve olumsuz tutumları gelecekte bazı akademik eksikliklere yol açabilmektedir. Benzer şekilde biyoistatistik dersi, tüm sağlık alanlarında; araştırma tasarlama, uygulanma, istatistik analizlerin yapılması, bulguların yorumlanması ve kaliteli bilimsel yayınların üretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu derse ilişkin görüş ve tutumların öğretim elemanı tarafından bilinmesi; bu dersi alan öğrencilerin biyoistatistik dersini daha iyi anlamalarına, dersi severek işlemelerine katkı sunacaktır. Öğrencilerin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarının belirlemesi amacıyla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Lisansüstü bölümlerinde kayıtlı 420 öğrenciye uygulanan anketlerden elde edilen veri seti kullanılmıştır. Derse yönelik tutumu ölçmek amacıyla 1-5 arası likert puanlar istatistiki karşılaştırma testleri ile incelenmiştir. Biyoistatistik dersine yönelik tutum sorularına verilen cevaplara göre tutum puanları hesaplanmış ve bu veriler faktör analizine tabi tutulmuştur (KMO %90.1; p<0.001). Biyoistatistik dersinin genel olarak sevildiği ancak diğer alan derslerine göre zor bir ders olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada kişisel bilgilere göre; öğrencinin “Anne-Baba Beraberlik Durumu, Haftalık Biyoistatistik Ders Saati ve Okul Bitince Hedefine” göre tutum puanları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Biyoistatistik dersinin öğrencilere daha fazla sevdirilmesi ve öğretim elemanları tarafından kolay/zevkli şekilde işlenmesi ve öğrencilerin istatistik bulguları kolayca yorumlayabilmesinin sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin, biyoistatistiğin üniversitede zorunlu ders olmaması durumunda bile öğrencilerin bu derse girme isteklerinin pekiştirilmesi açısından öğretim elemanlarının daha fazla çaba göstermesi önerilmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, dersin daha iyi öğretilmesine ve öğrencilerin olumsuz tutumlarının düzeltilmesine ve dolayısıyla üniversitenin genel eğitim kalitesinin de arttırılmasına katkı sağlayabilecektir.

2. Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi
Yıl: 2017 Cilt: 56 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 23
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Biyoistatistik, diş hekimliğinde araştırma tasarlanması ve uygulanması için verilerin analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve yüksek kalitede yayın basılmasında büyük öneme sahiptir. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarını ve derse ilişkin başarılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki iki kredilik zorunlu biyoistatistik dersini alan lisans birinci sınıfta öğrenim gören 90 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin tutumları dokuzlu likert tipinde hazırlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği daha önceden çalışılmış olan ölçek kullanılarak belirlenmiştir. Ön test ve son test için güvenilirlik analizi yapılıp, ölçek toplamı ve ölçek alt boyutları için Cronbach Alfa katsayıları elde edilmiştir. Tutum puanlarının ve sınav notlarının normal dağılıp dağılmadığını görmek için ShapiroWilk testi kullanılmıştır. Ön test ve son test tutum ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında, iki bağımsız grup için t-testi kullanılırken; vize ve final sınavları notları ile örnek soru puanlarının karşılaştırılmasında iki bağımlı grupta Wilcoxon İşaretli Sıra testi 0.05 anlamlılık düzeyinde kullanılmıştır. Bulgular: Cronbach Alfa katsayısı ön test için 0.67; son test için 0.68 bulunarak, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu belirlenmiştir. Öğrencilerin ders yılı sonundaki tutum puanlarında artışlar olduğu görülmüş, ön test ve son test tutum ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p=0.019). Ara sınav ve final sınavı notları arasında (p=0.097) ve her iki sınavda sorulan örnek soru puanı açısından (p=0.482) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Biyoistatistik dersinin işlenişi, öğrencilerin derse yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu nedenle, diş hekimliği fakültesinde okutulmakta olan biyoistatistik dersinin etkili işlendiği söylenebilir.

3. Basic Sampling Methods: What is the Knowledge Level of Academic Staff?
Yıl: 2019 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 5
Veri Tabanı: Fen

Objective: Researchers are rarely able to sample the entire population of interest in health science studies, owing to a large number of subjects. In such situations, the researcher studies a sample obtained from the target population and applies the findings from the sample to infer conclusions about the related population. Obtaining valid and reliable results is completely dependent on the selection of an appropriate sampling method. The aim of this study is to inform readers about the most common sampling methods and to investigate the level of knowledge of physicians working with academic staff. Material and Methods: A total of 104 medical academic staff members participated in our study. We obtained data using a questionnaire and by conducting a face-to-face interview. Results: While 26.92% of the participants correctly answered the question on the simple random sampling, only 8.65% and 2.88% of the participants correctly answered the questions on stratified sampling and systematic sampling, respectively. No significant difference was noted in terms of matching correct sampling methods by academic category. Conclusion: In health science, obtaining reliable results can be achieved by using statistical methods during the planning stage as part of the concluding stages of the study. Biostatistics experts should be consulted at every stage of the study.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.