TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 829 - 857
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kurumu olan T.C. Ardahan Valiliği’nde ve Valiliğe bağlı birimlerde çalışanların gösterdikleri dönüştürücü liderlik davranışları ile örgütsel yenilikçilik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öncelikli olarak; dönüştürücü liderlik ve örgütsel yenilikçilik teorik olarak incelenmiştir. Özel sektördeki firmalar için örgütsel yenilikçilik faaliyetleri hakkında geniş bir literatür varken kamu kurumlarında örgütsel yenilikçilik faaliyetlerine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışma kamu sektörü için literatüre katkı yapması amaçlanmıştır. Anket çalışması 2016 yılında T.C. Ardahan Valiliği’nde ve Valiliğe bağlı birimlerde çalışan 184 kişi üzerinde yapılmış ve yapılan bu çalışma sonunda çalışanların dönüştürücü liderlik davranışlarının örgütsel yenilikçiliği olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

2. Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2472 - 2491
Veri Tabanı: Sosyal

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) iş görenlerin işe adanmışlık düzeyine ve muhalefet durumuna etkisini belirlemektir. Yöntem – Bu amaçla ele alınan bu çalışma, örneklem olarak uluslararası bir işletmenin Türkiye pazarındaki seçilmiş dört bölge müdürlüğüne bağlı 289 satış personelini kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler demografik, karanlık kişilik özellikleri, işe adanmışlık ve örgütsel muhalefeti içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler Kasım 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular – Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek amacı ile sırasıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. Çalışmada amaca ulaşmaya yönelik oluşturulan hipotezler, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş, sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Tartışma – Analizler neticesinde elde edilen bulgularda yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) işe adanmışlık üzerinde negatif, örgütsel muhalefet üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

3. Dönüştürücü Liderlik ile Rekabet Üstünlüğü Performansı Arasındaki İlişkide Etkileşimsel Liderliğin Aracılık Rolü
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 1325 - 1355
Veri Tabanı: Sosyal

Dönüştürücü liderlik ile rekabet üstünlüğü performansı arasındaki ilişkide etkileşimsel liderliğin aracılık rolünü belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışma, örneklem olarak Kars ve ilçelerinde faaliyette bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 258 personeli kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler demografik, dönüştürücü liderlik, rekabet üstünlüğü performansı ve etkileşimsel liderliği içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliliklerini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası literatürde değişkenlere yönelik olarak yapılmış çalışmalar ışığında hipotezler oluşturularak korelasyon ve çoklu regresyon analizleri ile test edilmiştir. Aracılık rolünün tespit edilmesinde Sobel testinden yararlanılmış ve sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Analizler neticesinde elde edilen bulgularda dönüştürücü liderlik ile rekabet üstünlüğü performansı arasında düşük, alt boyutu olan vizyon-ilham verme ile yüksek bir ilişki tespit edilirken, rekabet üstünlüğü performansının sağlanmasında dönüştürücü ve etkileşimsel liderliğin önemli derecede etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca dönüştürücü liderlik ile rekabet üstünlüğü performansı ilişkisinde etkileşimsel liderliğin kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.