TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ANKARA İLİNDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SPOR MERKEZLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SWOT YAKLAŞIMIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 3021 - 3035
Veri Tabanı: Sosyal

Sürdürülebilirlik, en genel anlamıyla ekolojik olaylar ve bu olayların süreçleri, işlevleri ve üretkenliğin gelecekte de devam edebilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ankara ilindeki küçük ölçekli spor merkezlerinin sürdürülebilirliklerinin SWOT yaklaşımıyla ilişkilendirilmesidir. Çalışma Ankara'da sekiz merkez ilçede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli spor merkezlerinden toplam 40 işletme ile yürütülmüştür. İşletme Müdürü, işletme sahibi gibi yönetici pozisyonundaki kişilerden nitel görüşme tekniğine uygun olarak oluşturulmuş ve yarı yapılandırılmış işletmelerin güçlü yönleri, fırsatları, zayıf yönleri, tehditleri ve gelecek 10-15 yıllık planları ile ilgili sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Yarı yapılandırılmış sorulara verilen cevaplar kategorilere ayrılmıştır. Katılımcıların işletmenin güçlü yönlerine verdikleri cevapların başında tecrübe ve eğiticilerin uzman kişilerden oluşması yer alırken zayıf yönler arasında artan işletme maliyetleri ve rakip işletmeler olduğunu belirtmişlerdir. İşletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise yeni bir şube açma ve daha işlevsel kullanım alanlarının olduğu mekânlara taşınma hedefleri yer almaktadır. Katılımcı görüşlerinden elde edilen bulgular ışığında işletmelerin birbirinden farklı özelliklerinin bazı işletmeler için zayıf yön olarak belirtilirken bazı işletmeler içinse fırsata dönüştüğünden bahsedilmesi mümkündür. Uzun vadeli sürdürülebilirlik düşüncesi sadece ekonomik refaha ulaşma düzeyinde gözlenmiş olup çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili girişimlere rastlanmamıştır. Sadece ekonomik anlamda sürdürülebilirlik planları olan işletmeler için uzun vadeli planlamalar ekonomik kısıtlamalar dâhilinde gerçekleşecektir denilebilir.

2. OSB YER SEÇİMİNDE DİKKATE ALINAN KRİTER ÖNEM DERECELERİNİN VE KRİTERLER ARASI ETKİLEŞİMİN BELİRLENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 18. EYİ Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 293 - 308
Veri Tabanı: Sosyal

OSB’lerdeki, özellikle orta ölçekli işletmelerin performanslarının daha yüksek ve rekabet güçlerinin daha fazla olabildiği gözlenebildiğinden, OSB’lerin kuruluş yeri seçimi bölge ve ülke ekonomisi için önem arz ettiği kabul edilebilir. Çalışmamızın amacı, OSB kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan kriterlerin önem derecelerini belirleme, kriterler arasındaki etkileşim ile etkileşimin yönlerini modelleme ve elde edilen bulguları/sonuçları araştırmacı-karar vericilere bilgi olarak sunmaktır. Çalışmada, OSB kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan 8 ana kriterin önem derecelerinin belirlenmesi için AHP ile DEMATEL ve kriterler arası etkileşim analizi için DEMATEL yöntemleri kullanılmıştır. “Hükümet tutumu/teşviki” en önemli kriter olduğuna karar verilirken, bu kriteri sırasıyla “pazar”, “emek” ve “hammadde” kriterlerinin izlediğine karar verilmiştir. DEMATEL sonuçlarına göre, “hükümet tutumu/teşviki” genel etkileyen ve “emek” ile “kuruluş yeri” ise diğer kriterlerden genel etkilenen konumunda bulunmuştur. “Hammadde”, “ulaşım” ve “pazar” kriterleri ise etkileyenlerle etkilenen kriterler arasında özellikle geçiş kriterleri olarak konumlandırılmıştır. AHP ile DEMATEL ağırlık sonuçlarında farklılık olduğu, ağırlık için AHP yönteminin, kriterler arası ilişki/etkileşim analizinde ise DEMATEL yöntemin daha uygun olduğuna karar verilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.