TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRKİYE'DE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 121 - 143
Veri Tabanı: Sosyal

Birçok ülkede, çocuklar için İnternet risklerini en aza indirmek ve aynı zamanda İnternet'in sunduğu fırsatları da en üst düzeye çıkarmak adına çalışmalar ve uygulamalar geliştirilmiştir. Türkiye'de de güvenli İnternet kullanımına yönelik birçok uygulama ve çalışma yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların istenilen sonuçları ortaya çıkarması için, yapılan çalışmaların birlikte ele alınarak değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de güvenli İnternet kullanımı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu sayede yapılan çalışmaların genel bir bakış açısı ile değerlendirilerek, benzer uygulamaların planlanması aşamasında önemli bir referans noktası oluşturmak amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinde doküman incelemesi ve bireysel mülakatlar yapılmıştır. Türkiye'de güvenli ve bilinçli İnternet kullanımlarını sağlamak için yapılan çalışmalar bilinçlendirme seminerleri, etkinlikler, farkındalık ve tanıtım kampanyaları, basılı ve görsel materyaller, ihbar hattı, teknik ve yasal önlemlerdir. Yapılan çalışmaların genellikle tek bir kurum veya kuruluş bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmalar ülke genelinden ziyade, belirli bir bölge veya pilot illerde uygulanmaktadır.

2. Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 134 - 156
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin kişilerarası problem çözme becerileri, empatik eğilimleri ve sahip oldukları değerler arasındaki yordayıcı ilişkiyi ortaya koymak ve bu ilişkiden hareketle oluşturulan yapısal eşitlik modeli test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul il merkezinde çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan 323 kız ve 251 erkek olmak üzere toplam 574 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri”, empatik eğilimlerini belirlemek için “KA-S_ Çocuk ve Ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği”, insani değerlerini belirlemek amacıyla da “İnsani Değerler Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçüm araçlarının uygulanması sonucu elde edilen verilerin analizi için “Yapısal Eşitlik Modeli” ne göre AMOS 16 Programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen istatistiksel bulguların anlamlılığı .001 düzeyinde sınanmıştır. Ergenlerin kişileraraesı problem çözme becerisi ile sahip oldukları değerler arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle ergenlerin sahip olduğu değerler artarsa kişilerarası ilişkilerde de artış olacaktır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.