TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÖZEL BİR HASTANEDE LİDERLİK STİLLERİNİN VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİNE YÖNELİK
Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 51 - 72
Veri Tabanı: Sosyal

Yöneticilerin sahip olduğu liderlik stilleri çalışan performansını olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden liderlik stillerinin belirlenmesi ve liderlik stillerinin çalışan performansına etkisinin incelenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu araştırmada, özel bir hastanedeki yöneticilerin liderlik stillerinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu liderlik stillerinin çalışanların performanslarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin 268 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen örneklem üzerinde yapılmıştır. Veri analizinde her soruya verilen yanıtın dağılımını hesaplamak için frekans analizi, likert tipi soruların ortalama değerlerini göstermek için ise tanımlayıcı analiz uygulanmıştır. Algılanan liderlik davranışlarının iş performansını ne düzeyde etkilediği korelasyon analizi yapılarak test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, liderlik stili ile çalışan performans algıları bakımından farklılık olduğu saptanmıştır.

2. ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 760 - 785
Veri Tabanı: Sosyal

İnsan kaynakları fonksiyonlarının en önemli unsuru olan performans değerlendirmenin bireyi ve örgütü ortak amaç ve hedefler doğrultusunda birleştirmesi nedeniyle etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Performans değerlendirme uygulamaları küreselleşme ile birlikte önem kazanarak özel sektörde uygulanma alanı artmaya başlamıştır. Sağlık sektöründe uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemleri kurumlara göre farklılıklar göstermektedir. Özel sektörde uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi günümüz İnsan Kaynakları uygulamalarına uygun düşmektedir . Sağlık sektöründe performans değerlendirme çıktılarının en çok etki ettiği grup ise sağlık personelidir. Sağlık personelinin uygulanmakta olan değerlendirme sistemlerine duydukları memnuniyet düzeyini analiz etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kısmında; Çakmak ve Biçer (2006) tarafından literatür taraması ile performans değerleme alanında daha önceden yapılmış çalışmaların bir incelemesi yapılarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Anket olasılıklı örnekleme yöntemi ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan hastanelerde çalışan sağlık personeline uygulanarak sonuçları SPSS’de yorumlanmıştır.

3. KAMU PERSONEL YÖNETİMİ ALANINDA YAŞANAN REFORM PRATİKLERİNİN AMME İDARESİ DERGİSİ ÜZERİNDEN ANALİZİ (1968-2015)
Yıl: 2017 Cilt: 31 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1163 - 1180
Veri Tabanı: Sosyal

Kamu personel yönetimi (KPY) alanı son yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle ortaya çıkan konu ve kavramlar ile reforma uğramış ve insan kaynakları yönetimi ile birlikte anılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı ise KPY reformunu TODAİE'nin yayın organlarından birisi olan Amme İdaresi Dergisi üzerinden analiz etmektir. TODAİE faaliyetleriyle kamu yönetimine yön verici olduğu iddiasını taşımaktadır. Buradan hareketle çalışmanın temel sorunu; Kamu Personel Yönetimi'ne konu olan düzenlemelerin Amme İdaresi Dergisi aracılığıyla Türkiye'nin personel reformu pratiklerini oluşturup oluşturmadığıdır. Çalışma ile -1980 öncesi ve sonrası- Kamu Personel Yönetimi alanındaki gelişmeler incelenerek idari reformlardan yapısal reformlara geçiş süreci dergi üzerinden analiz edilecektir

4. BİR PERFORMANSLA İLİŞKİLİ ÜCRETLENDİRME ÖRNEĞİ: AKADEMİK TEŞVİK UYGULAMASI VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2019 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 277 - 298
Veri Tabanı: Sosyal

Performansla ilişkili ücretlendirmeye yönelik yöntemler özel sektörde yıllardır yaygın şekilde kullanılırken, son zamanlarda kamu hizmetlerinde de benzer yaklaşımların izlendiği görülmektedir. Ülkemizde de kamu kesiminde performans ölçümü ve denetimi gibi hususlar üzerinden etkinlik arayışları doğrultusunda performansla ilişkili ücretlendirme daha fazla önem verilen bir konu haline gelmiştir. 2015 yılında hayata geçirilen ve günümüzde de bazı değişikliklerle devam ettirilen akademik teşvik uygulamasının da bu arayışların bir sonucu olduğu söylenebilir. Araştırma, kamu üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin teşvik uygulamasına yönelik görüşlerinin ve bu görüşlerin belirli faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada akademisyenlerin büyük kısmının teşvik uygulamasının bir takım değişiklikler yapılarak devam ettirilmesini istediği tespit edilmiş ve yapılması istenen bu değişliklerin neler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.

5. PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN HASTANE HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ: HASTANE YÖNETİCİLERİ VE SAĞLIK PERSONELİNİN DEĞERLENDİRMELERİ
Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 83 - 113
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanmaya konan performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastane hizmet kalitesine etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu uygulamanın hizmet kalitesine etkilerini değerlendirmek için oluşturulan anket bir eğitim ve araştırma hastanesindeki hastane yöneticilerine ve kliniklerde çalışan sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığı Ki-Kare Testiyle incelenmiştir. Anketi cevaplayan 212 katılımcının değerlendirmelerine göre hastaların; muayene, tetkik, hastaneye yatmak ve ameliyat olmak için beklediği süreler azalmış, hasta memnuniyeti artmış ve hastaların hizmet alması daha kolay hale gelmiştir. Diğer taraftan, gereksiz tetkikler, gereksiz yatışlar, endikasyonsuz müdahaleler ve etik dışı davranışlar artmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.