TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK ANALİZ
Yıl: 2019 Cilt: 37 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 627 - 650
Veri Tabanı: Sosyal

Cari iĢlemler açığının sürdürülebilirliği hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerde makroekonomik istikrarın temel koĢullarından birisidir. Son dönemde sürekli olarak cari açık veren Türkiye’de bu açığın sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye’de 1980-2017 döneminde cari açığın sürdürülebilir olup olmadığını analiz etmektir. Söz konusu amacı gerçekleĢtirmek için VAR modeli kapsamında Johansen eĢbütünleĢme analizi, VECM ve Toda-Yamamoto nedensellik testi yapılmıĢtır. Analizden elde edilen bulgular; Türkiye’de cari açığın zayıf derecede sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır.

2. TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KOİNTEGRASYON TESTLERİNDEN BULGULAR
Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 252 - 277
Veri Tabanı: Sosyal

Yakın geçmişte cari açığı yüksek olan bir çok gelişmekte olan ülkede yaşanan krizler sonrasında, yüksek ve sürekli cari açıklar, krizlerin belirleyicilerinden birisi olarak öne çıkmış ve sürdürülebilirliğinin ampirik analizi önemli hale gelmiştir. Türkiye de ikiz açık verirken yaşadığı 2001 krizi ve yüksek cari açıkla girdiği 2008 küresel finans krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 1992:1-2015:3 dönemi için Türkiye'de cari açığın sürdürülebilirliğini Husted (1992) perspektifinde; Engle ve Granger (1987), Johansen (1991), Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) yöntemlerini uygulayarak sınamaktır. Elde edilen ampirik bulgulara göre ithalat ve ihracat serileri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi vardır ancak cari açık zayıf formda sürdürülebilirdir

3. TÜRKİYE'DE GSYH VE DÖVİZ KURU HAREKETLERİNİN CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAR ANALİZİ YAKLAŞIMI
Yıl: 2017 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 451 - 462
Veri Tabanı: Sosyal

1980'li yılların başında, gerekli altyapı ve yasal düzenlemeler yapılmadan hayata geçirilen ticari serbestleşmeye dönük ekonomi politikaları, o yıllardan itibaren artış sergileyen cari açık sorununu günümüze kadar beraberinde taşımıştır. Bu nedenle Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri ülkenin cari işlemler açığı rakamının büyümesidir. Bunun en önemli nedeni ise cari dengenin ekonominin en önemli bileşenlerinden biri olmasıdır. Bu kapsamda yapılan eş-bütünleşme analizi sonucunda seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca daha sonra yapılan VAR Modeline dayalı nedensellik testi sonucunda ise döviz kuru ile cari işlemler dengesi arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, GSYH ile cari işlemler dengesi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.