TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Su kabağı (Lagenaria siceraria) Genetik Kaynaklarının (Çekirdek Koleksiyonunun) Tuz Stresine Karşı Taranması (Screening)
Proje Yürütücüsü: Halit YETİŞİR
Araştırmacı: Halil KIRNAK , Abdullah ULAS , Hasan PINAR , Nihal DENLİ , Atilla ATA
Proje Bitiş Tarihi: 02.2018
Veri Tabanı: Proje

Bu çalışmada, ülkemiz su kabağı genetik kaynaklarından seçilmiş olan 150 su kabağı genotipi 10 dS/m tuz stresine karşı testlenmiştir. Toplam taze ağılık bakımından karpuz çeşitlerinden ve ticari su kabağı anaçlarından daha iyi sonuç veren genotip sayısı sırasıyla 121 ve 57olurken, 3 genotip Ferro anacından daha iyi sonuç vermiştir. Toplam kuru ağırlık bakımından ise 99 genotip karpuz çeşitlerinden, 121 genotip su kabağı anaçlarından ve bir genotip Ferro’dan daha iyi sonuç verirken, taze ve kuru ağırlık açısından RS841’den daha iyi sonuç veren genotip bulunmamıştır. Tolerant (5) ve duyarlı (5) olarak seçilen genotiplerde yapılan çalışmada, tuz stresine bağlı olarak bitki organlarındaki Na + ve Cl - içeriklerinin arttığı ve artışın kökte ve gövdede daha fazla olduğu görülmüştür. Gövdenin Na + ve Cl - içerikleri yaprak ve köklerden daha yüksek bulunmuştur. Tuz stresi altında yaprak oransal su içeriği, oransal iyon sızıntısı ve malondialdehit miktarı ile bitkisel gelişim arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Stres koşulları altında prolin, gilisnbetain ve enzim aktivitelerinde önemli artışlar görülmüştür. Su kültüründe yapılan çalışmada tuz stresinden kaynaklı biyokütledeki azalma aşılı bitkilerde daha az olmuştur. Aşılı bitkilerin yaprak alanı (%4-83), taze (%4-99) ve kuru (54-169) ağırlıkları aşısızlardan daha yüksek olmuştur. Yaprak alanı ve yeşil aksam taze/kuru ağırlığı bakımından en yüksek değerler 70-07 üzerine aşılı bitkilerden alınmıştır. Bitkilerin köklerindeki Na + konsantrasyonu yapraklardan daha yüksek bulunmuş, yüksek biyokütleye oluşturan aşı kombinasyonlarının Na + içeriği daha düşük bulunmuştur. Tuz stresi koşulları altında yaprakların prolin ve glisinbetain içerikleri ile SOD, CAT, APX ve GR aktivitelerinde anaçlara bağlı önemli artışlar tespit edilmiş fakat tolerans seviyesi ile anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aşılı bitkilerde erkek ve dişi çiçekler sırası ile 5 ile 4-8 gün daha erken açmışlardır. Tuz stresi ile birlikte SPAD ve fotosentez miktarının azaldığı ve bu azalmanın stresin ilerleyen zamanlarında daha belirgin olduğu görülmüştür. Tuz stresi altında, C.T./42-09, C.T./45-07 ve C.T./47-02 aşı kombinasyonları dışındakiler %10 ile %92 daha fazla gövde+yaprak taze ağırlığı ve yerel genotiplerden 35-01, 42-05, 56-01, 70-04 ve 70-07 üzerine aşılı olan bitkiler kontrol bitkilerinden daha yüksek (%22-88) gövde+yaprak kuru ağırlığına sahip olmuştur. Tuz stresi ile birlikte meyve ağırlığı azalmış ve en küçük meyveler aşısız kontrol bitkilerinden hasat dilmiştir. Tuz stresi altında en ince kabuklu meyveler kontrol bitkilerinden alınmıştır. Meyve eti sertliği 8.3-12 N arasında değişmiştir. SÇKM anaçlara bağlı olarak değişmiş (11.1-12.3) ve bütün uygulamalar karpuz için tüketilebilir sınırlar içinde SÇKM değerlerine sahip olmuşlardır. En düşük skala değeri (7.2) C.T./RS841 kombinasyonunda tespit edilirken, diğer aşı uygulamaları 7.9 ile 8.3 arasında değerler almışlardır. Bütün aşılı uygulamaları kontrol koşuları ve tuz stresi altında kontrol bitkilerinden daha yüksek verim değerlerine sahip olmuşlardır.

2. Giberellik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Kolzanın (Brassica napus L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 873 - 881
Veri Tabanı: Fen

Tarımsal üretimde, bitki büyümesi ve verimi üzerindeki sınırlayıcı faktörlerden biri toprak tuzluluğudur. Bitki büyüme düzenleyiciler, tuz stresinin olumsuz etkilerini azaltmada büyük öneme sahiptir. Bu çalışma, tuzlu koşullar altında salisilik asit (SA) ve giberellik asidin (GA3) kolzadaki (Brassica napus L.) büyüme ve bazı fizyolojik karakterlere etkilerini belirlemek amacıyla sera şartlarında yürütülmüştür. Bu amaçla, tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre üç SA (0, 0,5 ve 1 mM) ve GA3 (0, 50 ve 100 mg l-1) ile dört NaCl (0, 50, 100 ve 150 mM) dozu uygulanarak üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada bitki boyu, yan dal sayısı, yaprak alanı, yaprak sayısı, elektrolit sızıntısı, klorofil içeriği ve yaprak turgoru kaybı incelenmiştir. Tuz uygulamaları, kontrol ile karşılaştırıldığında dikkate alınan parametrelerin tümünü önemli ölçüde azaltmıştır. Tuzluluk, kontrol bitkilerine kıyasla, bitki boyu ve yaprak alanında sırasıyla %63 ve %67 oranında önemli bir azalmaya neden olmuştur. Diğer yandan, elektrolit sızıntısı, NaCl seviyelerinin artmasıyla önemli düzeyde (altı kat) artmıştır. Giberellik asit bitki boyu önemli ölçüde arttırmış ve diğer parametrelerde önemli bir değişim olmaksızın yaprak turgorunun kaybını azaltmıştır. Sonuçlar SA ve GA3'ün tuzluluk stresine maruz kalan bitkilere uygulanmasının kolzanın vejetatif büyümesini önemli ölçüde etkilemediğini göstermiştir. Bununla birlikte, GA3 tuzluluğun olumsuz etkisinde kısmi bir azalmaya neden olmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.