TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 275 - 294
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Günümüzde başta ergenler olmak üzere hemen hemen herkes internete ulaşmak için akıllı telefon kullanmaktadır. Bilgisayar kullanımı yaygın olmasına rağmen her zaman bilgisayar taşımak mümkün olmadığı için akıllı telefonlara olan rağbet artmıştır. Kolaylık ve ekonomiklik sağlamasına rağmen akıllı telefonların aşırı kullanılması bazı problemlere neden olmaktadır ve bu durum akıllı telefon bağımlılığı olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada amaç, ortaokulda eğitim gören öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş, algılanan akademik başarı, sosyoekonomik düzey, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, akademik başarı ve akıllı telefonla interneti kullanma süresi gibi bazı demografik değişkenler açısından farkına bakılmasıdır. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 öğretim yılında Silopi Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nda eğitim gören 566 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır ve bu öğrenciler rastgele seçilmiştir. Örneklemin 313’ü kızlardan (%55,3) ve 253’ü erkeklerden (%44,7) oluşmaktadır. Çalışmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyon (ATBÖ-KV) ve Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik paket programına girildikten sonra cinsiyet değişkeni için bağımsız örneklem t-testi, diğer demografik değişkenler için ise tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığının sınıf düzeyi, anne eğitim durumu ve akıllı telefonla interneti kullanma süresi bakımından manidar bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, algılanan akademik başarı, sosyoekonomik durum, baba eğitim durumu ve akademik başarıya göre ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve araştırmacılara, öğretmenlere, okul psikolojik danışmanlarına önerilerde bulunulmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.