TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı: BİST-50 Örneği (2007-2016 Yılları)
Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 279 - 303
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde yatırım kararlarında rasyonel hareket eden yatırımcılar için finansal performans göstergeleri tek başına yeterli olmamaktadır. Özellikle 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında yaşanan muhasebe tabanlı şirket skandalları, yatırımcıları kar elde etme kadar yatırımlarını geri alma motivasyonuyla da hareket etmeye zorlamıştır. Yatırım araçlarının volatiliteleri ise yatırımın riskliliğine ilişkin gösterge olmasından dolayı son yıllarda yatırımcılar tarafından yaygınca kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, BİST-50 endeksinin 2007-2016 dönemi için günlük kapanış değerleri üzerinden volatilite yapısını tespit etmektir. BİST-50 endeksinin asimetrik durumunun da ortaya çıkarılması amacıyla iki doğrusal (ARCH ve GARCH) modelin yanında üç asimetrik (PARCH, EGARCH ve TGARCH) model de analiz kapsamında test edilmiştir. Analiz bulgularına göre endeksin volatilite yapısını GARCH(2,1) modeli açıklamaktadır. BİST-50 endeksinin volatilite ısrarcılığı 16.14 gün, günlük volatilitesi ise %1.76 olarak hesaplanmıştır.

2. BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 44
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma temel Borsa İstanbul endeksleri ile kurumsal yönetim endeksi (XKURY) arasındaki volatilite yayılımı ve uzun dönemli ilişkiyi test etmektedir. Endeksler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile sınanmış ve zaman serilerinin durağanlığı ADF ve PP birim kök testleri ile tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, en yüksek getiriye sahip endeks XKURY ve en yüksek volatiliteye sahip endeks BİST 30 olarak belirlenmiştir. XKURY, BİST100, BİST50 ve BİST30 endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkileri ayrı olarak tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, en yüksek ayarlama (yakınsama) hızına sahip değişkenler XKURY ve BİST50'dir. Granger nedensellik sonuçlarına göre, XKURY, BİST100'ün Granger nedeni değilken, BİST100 XKURY Granger nedenidir. Diğer değişkenler arasında iki yönlü bir nedensellik vardır. Nedenselliğin yönünün en güçlü olduğu ilişki BİST30’un XKURY üzerine olan ilişkisi üzerinedir. Kurumsal yönetim endeksine dâhil olan şirketler göreceli daha yüksek getiriye ve daha düşük volatiliteye sahiptir.

3. KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 61 Sayfa Aralığı: 583 - 601
Veri Tabanı: Sosyal

Davranışsal finans yaklaşımı, rasyonel hareket etmesi beklenen insanın yatırım kararlarında bazı psikolojik etkiler altında kalarak rasyonaliteden sapabileceği teorisine dayanır. Çalışmamızda kadınların yatırım davranışlarında davranışsal finans teorisinde yer alan psikolojik etkilerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş 300 kadına uygulanmış, sonuçlar SPPS 18 programında frekans analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın giriş bölümünden sonra literatürdeki benzer çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde davranışsal finans teorisi ve diğer temel finans teorileri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde analiz sonuçları yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır. Sonuçta kadınların yatırım davranışlarında araştırılan psikolojik faktörlerden etkilendikleri, yatırım kararlarında psikolojik eğilimlerin etkisiyle hareket edebildikleri tespit edilmiştir

4. BIST Banka Endeksi'nin (XBANK) Volatilite Yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH Modeli (MSGARCH) ile Analizi
Yıl: 2017 Cilt: 28 Sayı: 102 Sayfa Aralığı: 89 - 110
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul bünyesinde yoğun işlem gören Borsa İstanbul Banka Endeksi'nin (BİST XBANK) volatilite yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH modeli (MSGARCH) ile analiz edilmesidir. Lineer olmayan GARCH modellerinden MSGARCH, zaman serisini her birisi için farklı stokastik süreç tanımlı durumlara yani rejimlere bölmekte ve gözlemlenemeyen bir durum değişkeni ile rejimler arasında geçişi mümkün kılmaktadır. BİST Banka Endeksi'nin hesaplanmaya başlandığı 02/01/1997 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam 4959 günlük veri seti, koşullu varyans temelinde düşük voltiliteye sahip "düşük riskli rejim" ve yüksek volatiliteye sahip "yüksek riskli rejim" şeklinde iki rejimli olarak değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul Banka Endeksi'nin volatilite yapısının MSGARCH (1,1) olarak belirlendiği çalışma bulgularına göre BİST XBANK serisinde düşük riskli rejim ısrarcılığı hakimdir. Endeks düşük riskli rejimde olmaya yönelik yüksek olasılığa sahip olup, yüksek riskli rejimde iken de kararlılılık sergilemeyip düşük riskli rejime geçme yönelimi göstermektedir. Endekste düşük riskli rejime kıyasla yüksek riskli rejimin piyasa şoklarına karşı volatilite artışı şeklinde tepkisi daha fazladır. Düşük riskli rejimde daha fazla olmak üzere her iki rejimde de volatilite ısrarcılığı yüksek seviyededir.

5. GÜNİÇİ FİYAT ANOMALİSİ'NİN ARCH AİLESİ MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ; BORSA ISTANBUL 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 329 - 360
Veri Tabanı: Sosyal

Finansal piyasalarda meydana gelen ve normalden sapmalar olarak adlandırılan anomaliler yatırımlarına yön vermek isteyen finansal yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen konuların başında gelmektedir. Literatürde anomali çalışmalarının özellikle FAMA'nın (1970) piyasa yapılarına yönelik gerçekleştirdiği sınıflandırmalardan zayıf formda etkinlik gösteren piyasalara yönelik sıklaştığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarda anomali çeşitlerinden gün içi anomali yapıların "U", "W" ve "L" harflerine benzeyen formlarına uyduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada Borsa İstanbul'un gösterge endeksi niteliğinde olan BİST 100 Endeksine ve BİST 100 Endeksine göre daha etkin bir piyasa yapısında görünen BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin 1. seans ve 2. seans "Açılış, Kapanış" değerlerinin volatiliteleri yardımıyla Borsa İstanbul yapısındaki gün içi anomali etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla BİST 100 ve BİST Kurumsal Yönetim Fiyat Endekslerine ilişkin 01.01.2010 - 30.11.2015 tarihleri arası 1.471 adet günlük veri BİST internet sitesinden elde edilerek E-Views 8 Ekonometri Paket Programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her iki endekse ait 1. seans açılış volatiliteleri yüksek bir değerden gerçekleşmektedir. Gün içerisinde meydana gelen volatiliteler ise 1. seans açılış değerine göre daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Gün sonu kapanış seansı olarak ele alınan 2. seans kapanış serisinin volatilitesi de tekrar yükselişe geçerek ilk açılış seansı değerlerine yakın bir değerde gerçekleşerek dünya borsalarında daha önce gerçekleştirilen çalışmalara paralel olarak BİST 100 ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde de volatilite yapılanması "U" formatında gerçekleşmiştir.

6. BORSA İSTANBUL PAY ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE YAPISI VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GARCH VE MGARCH MODELLERİ İLE BIST SINAİ VE MALİ ENDEKSLERİ ÖRNEĞİ
Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 17 - 38
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Endekslerin simetrik ve asimetrik durumları ARCH, GARCH, EGARCH, PARCH ve TARCH modelleri ile araştırılmıştır. Bunun yanı sıra endeksler arasındaki volatilite yayılımı, çok değişkenli MGARCH modeli ile analiz edilmiştir. Buna göre sınai endeksinde volatiliteye etki eden şokların kalıcı bir etki yaratmadığı, volatilitenin yoğunlukla bir önceki dönem şoklardan kaynaklandığı ve sınai endeksine gelen bir şokun etkisinin 22.28 gün sürdüğü tespit edilmiştir. Diğer taraftan mali endekste ortaya çıkan negatif bir şok, pozitif şoka göre daha fazla etki yapmaktadır. Dolayısıyla kaldıraç etkisinin var olduğu ve negatif şokun etkisinin 25.81 gün sürdüğü ortaya çıkarılmıştır. MGARCH modeli sonucunda ise sınai endeksinde meydana gelen bir şokun, mali endekste gerçekleşen bir şoktan daha büyük olduğu, sistemdeki şokun etkisinin mali endekste daha çok kaldığı ve uzun hafıza özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra mali endeksten sınai endeksine doğru pozitif yönde bir volatilite yayılımının varlığı da tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.