TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Total Diz Protezi Ameliyatı Planlanan Hastaların Cerrahi Korku Düzeyleri ile Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 337 - 347
Veri Tabanı: Sosyal

Amaç: Total diz protezi ameliyatı planlanan hastaların, cerrahi korku düzeyleri ile ameliyat sonrası ağrı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı özellikte olan araş- tırmanın uygulaması, Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara ilinde bulunan bir vakıf hastanesine total diz protezi ameliyatı olmak için başvuran, örnekleme dâhil olma kriterlerine uyan ve katılmayı kabul eden 74 hasta ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri “hasta tanıtıcı bilgi- leri veri toplama formu”, “Surgical Fear Questionnaire (SFQ)”ın Türkçe uyarlaması olan Cerrahi Korku Ölçeği (CKÖ), “vizüel analog skala (VAS)”, “ameliyat sonrası ağrı değerlendirilmesi ve analjezik kullanma durumu formu” ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada, hastaların CKÖ toplam puan ortalaması 33,89±24,04 olup, kısa dönem korkular alt bo- yutu puan ortalaması 15,44±14,38; uzun dönem korkular alt boyutu puan ortalaması 18,44±11,30’dur. Hastaların, ameliyat sonrası ağrı puan or- talamasının 2,19±1,09 olduğu belirlendi. Hastaların, ağrı puan ortala- ması ile CKÖ toplam ve alt boyutlarının puan ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (sırasıyla rs=0,568, p<0,001; rs=0,486, p<0,001; rs=0,588; p<0,001). Daha önce ameliyat olan hastaların kısa dönem korkular puan ortalaması, verilen eğitimi yetersiz bulan hastala- rın CKÖ toplamı, kısa ve uzun dönem korkular puan ortalaması anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,027). Hastaların eğitim düzeyi, uygula- nan anestezi türü ve ağrı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (sırasıyla p=0,010; p=0,030), ilk mobilizasyon zamanı ile ağrı puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (rs=0,331; p=0,004). Sonuç: Ameliyat öncesinde korku düzeyi yüksek olan hastaların, ameliyat sonrasında daha fazla ağrı yaşadıkları belirlenmiştir. Cerrahi girişim planlanan hastaların, cerrahi korku düzeyleri ile bunun nedenleri belirlenerek korkuyu azaltacak hem- şirelik girişimlerinin uygulanması ve hasta eğitimlerinin bu doğrultuda kapsamlı verilmesi önerilmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.