TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak TA ve Değerler
Yıl: 2016 Cilt: 41 Sayı: 187 Sayfa Aralığı: 63 - 77
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı ergenlerde yalnızlığın Transaksiyonel Analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Denizli ilinin Pamukkale ve Merkezefendi merkez ilçelerinde çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 683 ergenden (405 kız-278 erkek) oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcılarına "UCLA Yalnızlık Ölçeği", "Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Ölçeği", "Yaşam Pozisyonları Ölçeği" ve "İnsani Değerler Ölçeği" sunulmuştur. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılığıyla .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veriler korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları ergenlerde Transaksiyonel Analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerlerin yalnızlık düzeyinde rol oynadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi içinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur

2. Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında Algılanan Sosyal Destek ve Değerin Rolü
Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 269 - 279
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve insani değer açısından incelenmesidir. Çalışma çerçevesindeki veriler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 192 kız ve 125 erkek olmak üzere toplam 317 ortaokul öğrencisinden elde edilmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma türündedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Hill ve Werner (2006) tarafından geliştirilen ve Savi (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, Dilmaç (1999) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği, Dubow ve Ullman (1989) tarafından geliştirilen ve Gökler (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde korelasyon ve aşamalı doğrusal çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket programı yardımıyla .01 ve .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma bulguları algılanan öğretmen sosyal desteği, algılanan arkadaş sosyal desteği ve insani değerin okula bağlılık düzeyinde yordayıcı konumda olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazın ilişkisinde tartışılmıştır

3. Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve Anne Babanın Eğitim Düzeyi Açısından Yordanması
Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 75 - 84
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin değer yönelimlerinin, cinsiyet ve anne-baba eğitim durumunun saldırganlığı yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırma yordayıcı korelasyonel araştırma modeline dayalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 890 ergen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Saldırganlık Ölçeği, Portre Değerler Anketi ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde, aritmetik ortalama, Pearson korelasyonu ve hiyerarşik regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, saldırganlık düzeyi ve değer yönelimleri arasında negatif ilişki olduğunu, değer yönelimleri, cinsiyet ve anne babanın eğitim düzeyi değişkenlerinin birlikte saldırganlık puanlarındaki değişimin %18.7’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre başarı, evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin saldırganlığın azalmasına, baba eğitim düzeyinin ise saldırganlığın artmasına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkı sağladığını; özyönetim, uyma ve güvenlik değerleri ile cinsiyet ve annenin eğitim düzeyi değişkenlerinin saldırganlığı yordamadaki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

4. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 1610 - 1628
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin öz-yeterlik algıları, sürekli öfkeleri ve öfke ifade tarzları incelenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu öğrenme güçlüğü olan 55 kişi ve olmayan 55 kişi olmak üzere toplam 110 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araş rmada işisel Bilgi Formu , Çocuklar çin z-yeterlik lçeği'', Sürekli e ve e fade Tarzı lçeği kullanılmış r. Gerçekleştirilen araştırmada verilerin analizleri SPSS 20 paket programıyla yapılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. ğrencilerin öğrenme güçlüğü görülme durumu ile akademik öz-yeterlik, sosyal öz-yeterlik, duygusal öz-yeterlik, genel öz-yeterlik, içe yönelik öfke ve öfke kontrol puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olduğu görülmüştür. ğrenme güçlüğü olmayan öğrencilerin sosyal öz-yeterlik puan ortalamaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. ğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öfke kontrol puan ortalamaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. ğrenme güçlüğü olmayan öğrencilerin ise sürekli öfke puan ortalamalarıyla cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.