TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İlkokul 4. Sınıf Ders Kitaplarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi
Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 653 - 668
Veri Tabanı: Sosyal

Okuma problemleri ülkemizde yalnızca özel gereksinimli öğrencilerin değil aynı zamanda tüm öğrencilerin yaşadığı bir durumdur. Son dönemde uluslararası değerlendirmelerin sonuçları okuryazarlık ile ilişkili okullarda gerçekleştirilen öğretimler ve kullanılan materyallerde düzenlemeler yapılması gerektiğini göstermektedir. Öğretim sürecinde öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun okuma materyalleri ile çalışmaları önemlidir ve bu nedenle, ders kitapları hazırlanırken yazılan metinlerin okunabilirliklerine dikkat edilmelidir. Öğrencilerin eğitsel düzeylerinin üzerinde zorluğa sahip metinler öğrencilerin okuduğunu anlama performanslarını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf Türkçe, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler kitaplarından seçkisiz olarak belirlenen metinler Ateşman (1997), Çetinkaya- Uzun Okunabilirlik Formülü (2010), Yeni Okunabilirlik Düzeyi (Bezirci ve Yılmaz, 2010) okunabilirlik formüllerine göre değerlendirilmiş ve formüllerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular incelendiğinde okunabilirlik formüllerine göre kitapların 4. sınıf düzeyinin üzerinde zorluk derecelerine sahip oldukları ve formüller arasında farklılıkların oluştuğu görülmüştür. Bu durumun nedenleri ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

2. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sanal Manipulatifler Yardımıyla Toplama İşlemi Öğrenimi: Bir Çoklu Durum Çalışması
Yıl: 2016 Cilt: 41 Sayı: 188 Sayfa Aralığı: 175 - 196
Veri Tabanı: Sosyal

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimine teknolojinin entegrasyonunun önemli olduğu sıklıkla vurgulamaktadır. Yapılan araştırmalar sanal manipulatif kullanımının zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğrenmesinde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Bu çalışma zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin sanal manipulatifler yardımıyla toplama işlemi öğrenme sürecini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden çoklu durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmaya 14 ve 17 yaşlarındaki hafif düzeyde zihinsel engelli iki öğrenci katılmıştır. Beş ders saati süresince yürütülen çalışmada görüşme, gözlem ve dokümanlar yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplama işleminin öğrenimi, sanal manipulatifler ve bilgisayar kullanımına yönelik görüşler ve bireysel farklılıklar olmak üzere üç kategori oluşmuştur

3. YAZAR VE METİN TERCİHLERİ BAKIMINDAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 945 - 967
Veri Tabanı: Sosyal

Ders kitapları, Türkçe derslerinin temel kaynaklarındandır. Bu kitaplarda yer verilen metinler, öğrencilerin çeşitli edebî türleri tanımasının yanı sıra onların sosyal, kültürel, psikolojik açılardan gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ders kitaplarına alınacak metinlerin seçiminde özen gösterilmesi gereklidir. Bu çalışmada ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının yazar ve metin tercihleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 28 adet Türkçe ders kitabındaki 1112 metin incelenmiş, metinlerin seçildikleri kaynaklara göre dağılımına, ders kitaplarında en çok yer verilen yazar ve metinlere yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ders kitaplarındaki metinlerin çok büyük oranda tek yazarlı metinlerden oluştuğu; Şevket Rado, Mehmet Önder ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ders kitaplarında eserlerine en çok yer verilen yazarlar olduğu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun "Türküler Dolusu" şiiri ile Refik Halit Karay’ın "Eskici" öyküsünün Türkçe ders kitaplarında en fazla kullanılan metinler olduğu belirlenmiştir.

4. GAZİ TÖMER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNDEKİ METİNLERİN KELİME-CÜMLE UZUNLUKLARI VE OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2509 - 2524
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla çeşitli (Yeni Hitit, Gazi, İstanbul, Yedi İklim, İzmir, Orhun, Güneş, Gökkuşağı, Ebru, Lale, Açılım vb.) öğretim setleri kullanılmaktadır. Bu Türkçe öğretim setlerinde metin temelli öğretim esas alınmıştır. Bundan dolayı metinlerin seviyeye uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış öğretim setlerinden biri olan Gazi Üniversitesi TÖMER'in hazırladığı ve temel (A1, A2), orta (B1, B2) ve ileri düzey (C1) kitaplardan oluşan setteki metinler kelime, cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri açılarından incelenmiştir. Veriler toplanırken öncelikle metinlerin kaç kelimeden, kaç cümleden ve kaç heceden oluştuğu tespit edilmiştir. Daha sonra kelimelerin ortalama kaç heceden oluştuğu, cümlelerin kaç kelimeden meydana geldiği belirlenmiştir. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde, Çetinkaya ve Uzun'un (2010) kelime ve cümle uzunluğunu temel alan formülü kullanılmıştır. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kelime uzunluğu yönüyle A1 düzeyinden B2 düzeyine doğru düzenli bir artış gerçekleşmiş, düzey yükseldikçe metinlerde daha uzun kelimeler kullanılmıştır. Ancak C1 düzeyindeki metinlerin ortalama kelime uzunluğunun B2 düzeyinden az da olsa kısa olduğu tespit edilmiştir. Cümle uzunluğu yönüyle A1 düzeyinden C1 düzeyine doğru düzenli bir artış gerçekleşmiş, düzey yükseldikçe metinlerde daha uzun cümleler kullanılmıştır. Ancak düzeyler arasında farklılık olmasına rağmen, cümle uzunluğu yönüyle A2 ile B1 arasında, B2 ile C1 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Okunabilirlik düzeyleri yönüyle, A1 düzeyinden B2 düzeyine doğru metinlerin zorlaştığı söylenebilir. Düzeyler arasında farklılık olmasına rağmen metinlerin okunabilirlik puanlarında A1 ile A2, A2 ile B1 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Ayrıca C1 düzeyindeki metinlerin ortalama okunabilirlik puanı B2'den düşüktür

5. Dik Temel Yazı Çalışmalarının Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencinin Yazım Hatalarını Düzeltmesine Etkisi
Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 501 - 529
Veri Tabanı: Sosyal

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler yapılan eğitsel değerlendirme süreci sonunda özelliklerine uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmektedir. Bu bireyler genellikle kaynaştırma eğitimi ortamlarına yerleştirilmekte ve yerleştirildikleri eğitim ortamlarında uygulanmakta olan programlara tabi olmaktadırlar. Bu programlarda ise matematik, okuma-yazma gibi akademik beceriler öne çıkmaktadır. Okuma-yazma gibi akademik becerilerin edinimi için öğrenci özelliklerine uygun şekilde gerekli öğretimsel düzenlemelerin yapılması ve gerekli destek hizmetlerinin sunumu gerekmektedir. Çünkü Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin en çok sorun yaşadığı becerilerden birisini de yazma ile ilgili beceriler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü olan 5.sınıf öğrencisinin dik temel yazım çalışmalarındaki hatalarının tespit edilerek, dik temel yazım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencinin kazandıkları beceriyi öğretimden sonra sürdürüp sürdüremediğini, farklı ortam ve metne genelleyip genelleyemediğini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “eylem araştırması” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğrencinin seviyesine uygun metinler, öğrencinin yazımlarını içeren defteri, uygulamacıların gözlemleri ve “Yanlış Yazım Analizi Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencinin dik temel yazım becerisinin geliştiği izlenimi edinilmiştir. Ayrıca öğrencinin kazandığı dik temel harflerle yazı yazma becerisini öğretim bittikten 1, 2 ve 3 ay sonunda da sürdürdüğü görülmüştür.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.