TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Öğretmen Eğitiminde Film: Öğretmen Adaylarının ‘Her Çocuk Özeldir’ Filmini Değerlendirmesi
Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 495 - 506
Veri Tabanı: Sosyal

Tiyatro, edebiyat, mimari, heykel, müzik ve resme ilaveten bir sanat dalı olarak nitelendirilen sinema eğitimde kullanılan bir yöntemdir ve bununla beraber kültürün iletilmesinde önemli bir araçtır. Sinemanın işlevleri arasında bütün insanlığa hitap edebilme, hareketli resim, yazı veya müzik kullanılarak okuryazar olmayan bireylerin bile anlayabilecekleri anlatım olanağı sunabilme, demokratik gelişim sürecini başlatma, insanları eğlendirmenin yanında bilgilendirme ve harekete geçirme gibi işlevleri de vardır. Bu amaç kapsamında kullanıldığı bir diğer alan ise bireylerin eğitimidir. Bu nedenden dolayı, bireylerin bilinç kazanmalarında sinemanın olumlu etkisinin farkında olan film yapımcıları, insanları etkilemek amacıyla zamanla eğitimde daha çok sinemanın kullanılmasına ve bu yönde çalışmaların yapmışlardır. Araştırmada eğitimciler tarafından sıklıkla kullanılan ‘Her Çocuk Özeldir’ filminin öğretmen adayları tarafından kendi kişisel ve mesleki gelişimlerinin değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışma 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Filmin öğretmenlik mesleğine ve kişisel gelişimine katkısı sorulmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı filmin mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkısı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, öğretmen adayları filmin eğitim sisteminin düzenlenmesinde uygun yöntemlerin seçiminde önemli olduğu, özel gereksinimli bireylere dair farkındalıkların oluşabileceği ve bireysel farklılıklara daha çok saygı duyulacağı şeklinde mesleki ve kişisel gelişimler sağlanabileceğini vurgulamışlardır.

2. Disleksi Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 162 - 179
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki öğretmenlerin disleksiye ilişkin görüşlerini incelemek ve onların disleksiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Ankara İli Kalecik İlçesinde görev yapan bütün; sınıf, Türkçe, rehber, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenleri çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu öğretmenlere veri toplama aracı olarak Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu ve Öğretmen Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi, yüzde ve frekans kullanılarak çözümlenmiş ve beş alt başlıkta incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin üniversite eğitimlerinde disleksi hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri ve aldıkları disleksi eğitimini yeterli bulmadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin mesleklerine atandıktan sonra da disleksi hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri ortaya çıkmıştır. Disleksi hakkındaki bilgilerinin kaynağı incelendiğinde ise öğretmenlerin % 25’i bu kavramı, formal eğitim ortamlarında değil, Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir adlı bir Hint Filmiyle öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin disleksi bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve kendilerini yetersiz hissettikleri öğrenilmiştir. Öğretmenler aynı zamanda, disleksili bir öğrenciyle karşılaşmaları durumunda; farkına varma, belirleme yönünde gerekli bilgi ve mesleki beceriye sahip olmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim yöntemlerini bilmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler disleksili öğrencileri için özel bir çalışma yapmamakta ve beden eğitimi, müzik gibi derslerde ya da öğle aralarına sıkıştırarak eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğretmenler bu öğrencilerin eğitimlerinin kaynaştırma eğitiminden ziyade destek eğitim odaları aracılığıyla yapılması gerektiğini düşünmektedirler.

3. Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation
Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 202 - 218
Veri Tabanı: Sosyal

Seeking new approaches on in-service trainings, The Ministry of National Education has recently developed a number of vocational training programs in order to increase teachers’ pedagogical formation skills. The films with educational content covered by this study have been suggested to teachers in those programs. Through these films, teachers are expected to gain new perspectives in a pedagogical sense and to recall existing ones. The relationship between the film outputs and the social behavior is a matter of curiosity. This study intended to examine the films proposed by the Ministry of National Education for teachers within the scope of the ‘vocational study program’ in terms of the elements of measurement and evaluation and the sub-texts they contain. Research was conducted in qualitative research design. Document analysis used in the research, The study evaluates the educational content of the films that were suggested to the teachers within the scope of September 2017 Professional Study Program which was created to increase the knowledge and skills of teachers and administrators working in pre-school, primary and secondary education institutions by the General Directorate of Teacher Training and Development of Ministry of National Education. In collecting data, a Film Evaluation Form which was developed by the researchers under 26 themes was used. Given that the films recommended by MoNE to teachers have already been watched by the majority of teachers, it is inevitable for teachers to be affected from the scenes, content and sub-texts in the educational content consciously/unconsciously and to acquire new patterns of behavior. Another important point, however, is that these well-known and popularized film are also watched by parents. They affect not only the teachers, but also behaviors of the students and parents. The result of the research, points to the fact that these films, which are proposed to teachers as part of in-service training, can lead to the acquisition of negative behaviors in view of measurement and evaluation and that they have implicit messages that can create negative perception.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.