TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. MUTFAK ŞEFLERİNİN İŞTEN KAYNAKLI GERGİNLİKLERİ İLE İŞ‐AİLE ÇATIŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 463 - 476
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, mutfak şeflerinin işten kaynaklı gerginlikleri ile iş‐aile çatışmaları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma House ve Rizzo’nun (1972) ve Netemeyer, Boles ve McMurrian’ın (1996) çalışmalarında kullanmış olduğu ölçek ifadelerinin yer aldığı bir anket formuyla, 1‐20 Şubat 2018 tarihleri arasında Kayseri’de çalışan 113 mutfak şefinden kararsal ve kolayda örnekleme yöntemleri kullanılarak veri toplanmasıyla gerçekleştirilen ilişkisel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Elde edilen veri uygun istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve analizlerde faktör, korelasyon ve doğrusal regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda mutfak şeflerinin işten kaynaklı gerginlikleri ile iş‐aile çatışmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif birilişkinin olduğu, işten kaynaklı gerginliğin iş‐aile çatışmasının artmasına yol açtığı tespit edilmiştir. Araştırma literatürde mutfak şefleri özelinde bu konuda yapılmış yeterli düzeyde güncel bir çalışma olmamasından dolayı ilgili boşluğa katkı sağlaması bakımından önemli olarak değerlendirilmektedir.

2. Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 125 - 142
Veri Tabanı: Sosyal

Bir bölgede yaşayan insanların en temel kültürel özelliklerinden birisi yemek kültürü, diğer bir ifadeyle mutfağıdır. Bölgenin iklimi, coğrafi yapısı ve bölgede yetişen tarımsal ürünler, o bölgenin mutfak kültürünü ve yemeklerin çeşit zenginliğini şekillendirmektedir. Bu durum, yöresel mutfak kavramının gelişmesine olanak sağlamıştır. Doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleri yönünden zengin bir şehir olan Isparta, kendine özgü bir mutfağa sahiptir. Bu çalışmada, Akdeniz kültürünün zenginliğini yansıtan yönü ile Isparta mutfağının ve ilin yöresel yemek kültürünün araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği tercih edilmiştir. Nitel yöntemin tercih edilmesinde, araştırmacının katılımcı olabilmesi, konunun kendi çevresinde incelenmesi ve veri toplamada esneklik sağlaması gibi özellikler etkili olmuştur. Araştırmada örneklem olarak, Isparta ilinde geçmişten günümüze faaliyet gösteren yöresel yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerdeki usta aşçılar seçilmiştir. Çalışma, 2017 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yöneltilen sorular, ilgili literatür incelemesi ve alanında uzman kişilerin bilgisine başvurularak oluşturulmuştur.

3. Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı
Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: Special Issue 2 Sayfa Aralığı: 219 - 229
Veri Tabanı: Sosyal

Tarih boyunca diğer birçok kültürlerle yaşanan etkileşim, geniş bir coğrafyada hüküm sürmesi ve bu hüküm sürdüğü coğrafyada farklı kültürlerin bir arada yaşaması gibi nedenler Türk mutfağının zenginleşesi ve çeşitlenmesine katkı sağlamıştır. Türk Mutfak kültürü ve zenginliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, Türk Mutfağının farklı kültürleri etkilemesi, bu kültürlerden etkilenmesi ve köklü bir geçmişe sahip olması zenginliğine vurgu yapılarak dünya mutfakları içerisinde en önemli ilk üç mutfaktan (Fransız ve Çin mutfağı ile birlikte) biri olduğu savunulmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, internet üzerinden dünyanın en iyi mutfakları ile ilgili bilgi veren internet sayfalarında Türk mutfağının yerini belirlemektir. Belirtilen bu amaca ulaşmak için dünyanın en iyi mutfakları ile ilgili bilgi veren ve en çok ziyaret edilen internet sayfaları incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda, arama motorlarında en çok ziyaret edilen 16 adet web sayfası arasında 9'unda Türk Mutfağı'nın yer aldığı, en iyi ülke sıralamaları yapılan ve Türk Mutfağı'nın yer aldığı web sayfalarında ise ortaya çıkan durumun istenilen seviyelerde olmadığı belirlenmiştir

4. İthal Gıda Ürünü Kullanımının Yöresel Lezzetler Üzerine Etkisi
Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 213 - 228
Veri Tabanı: Sosyal

Mutfak kültürünün oluşması ve gelişmesi üzerinde birçok etkenin olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda mutfak kültürü üzerinde etkili olan en önemli parametrelerin; yaşanılan coğrafya, iklim koşulları ve yöresel bitki çeşitliliği, dini inançlar ve inanışlar, göçler ve savaşlar gibi başka kültürler ile etkileşimler vb. olduğu gözlemlenmiştir. Eğer mutfak kültürü korunmak isteniyor ise, yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin yöresel olmasının önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüzün en önemli kavramlarından birisi olan sürdürülebilirliğin mutfaklar için de geçerlidir. Sürdürülebilir geleneksel mutfak kültürü ise ancak yerel ürünler kullanılarak mümkün olabilir. Bu nedenle de konun detaylı bir şekilde ve bilimsel olarak araştırılması gerekir. Bu çalışmanın amacı da ithal gıda ürünü kullanımının yöresel yemekler ve yöresel mutfak kültürü üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada, çalışmaya katılan uzmanlara açık uçlu sorular sorulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde kendilerine hazırlanan sorular yöneltilerek veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, geleneksel mutfağın ve yerel lezzetlerin sürdürülebilirliği için bütün paydaşlara düşen sorumluluklar, ödevler ve önerilere yer verilmiştir.

5. Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yöresel Yemek Yarışmaları: Aksaray Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1958 - 1982
Veri Tabanı: Sosyal

Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması ve halkın turizm hususunda bilinçlendirilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü tarafından her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında birtakım çalışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliklerden bir tanesi de yöresel yemek yarışmalarıdır. Yöresel yemek yarışmaları yöre insanının kendi mutfak kültürü hakkında yeterince bilgi sahibi olması ve bölgeye gelen turistlere mutfak kültürünün tanıtılması açısından önem arz etmektedir. Yemek yarışmaları diğer taraftan uzun yıllardır tüketilen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemekleri derlemek, yazılı ve görsel olarak arşivlemek, bu yemekler çevresinde oluşan kültürel değerleri saptamak, derlenen yemeklerin yapılışlarını ve adlarını standartlaştırmak, sağlık ve kültür açısından geliştirmek amacıyla organize edilmektedir. Bunun yanında yöresel yemek yarışmaları, ödül olarak sembolik bir takım hediyeler de verdiğinden; yarattığı rekabet ortamı sayesinde katılımcıların kendilerini geliştirmesine de imkân tanımaktadır. Bu bakış açılarından hareketle Aksaray ilinde de 2015 yılından bugüne kadar dört adet yöresel yemek yarışması düzenlenmiştir. Bu çalışma ile 2015-2018 yılları arasında Aksaray’da düzenlenen yöresel yemek yarışmaları incelenmiş ve yarışmalardan elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Toplam 161 kişinin katılım gösterdiği yarışmalarda 2015 yılından bugüne dek 136 yöresel yemek ile 101 tatlı çeşidi jüriye takdim edilmiştir. Yarışmalar her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenli olarak Aksaray Kültür Evi’nde yapılmıştır. Çalışmanın, konunun muhataplarına yol gösterici olması ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

6. Restoranlarda Hizmet Adaletinin İşletmeye Yönelik Algıya Etkisi: Çalışanlarla İlgili Algının Aracılık Rolü
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1092 - 1112
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada hizmet adaleti ile işletmeye yönelik algı arasındaki ilişkide çalışanlara ilişkin algının aracılık etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Şırnak merkezdeki restoran işletmelerinde yemek yeme alışkanlığı olan ve Şırnak merkezde ikamet eden 18 yaş ve üstü tüketicilerdir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket, örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Veri toplama süreci sonunda kullanılabilir 361 anket elde edilmiştir. Aracılık etkisini incelemek amacıyla, Baron ve Kenny’nin üç aşamalı regresyon eşitliği analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, dağıtım adaleti ile işlem adaletinin çalışanlarla ilgili algıyı anlamlı ve olumlu yönde etkilediği, ancak sadece dağıtım adaletinin işletmeye yönelik algıyı anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanlarla ilgili algı olumlu yönde arttıkça işletmeye yönelik algının da olumlu yönde artış gösterdiği görülmüştür. Dağıtım adaletinin işletmeye yönelik algıya etkisinde çalışanlarla ilgili algının kısmi aracılık etkisinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.

7. TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRK MUTFAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 97 - 112
Veri Tabanı: Sosyal

Türk kültürü içerisinde, yemek kültürü de çok önemli bir yere sahiptir. Türklerin yıllar boyunca yaşadıkları ve hükümdarlık sürdürdükleri coğrafyalar ve bu coğrafyalarda yaşayan diğer kültürlerle olan etkileşim "Türk Mutfağı"nın günümüzdeki popülerliğine ulaşmasına katkı sağlamıştır. Kültürel etkileşimlerle zenginleşen Türk Mutfağı, Türk Cumhuriyetlerindeki yemek kültürü ile de benzerlik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'ye Türk Cumhuriyetlerinden eğitim amaçlı gelen soydaşların Türk Mutfağı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç kapsamında, Türk Cumhuriyetlerinden Balıkesir Üniversitesi'ne gelen öğrencilere yönelik bir anket formu oluşturulmuştur. Toplam 376 anket formu değerlendirilmeye uygun bulunup analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların Türk mutfağının çeşitlilik açısından zengin bir yemek kültürüne sahip olduğu, Türk yemeklerini lezzetli buldukları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların Türk yemeklerinin kaliteli, doyurucu ve güvenli olarak görmesi de belirlenen diğer önemli sonuçlardır

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.