TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Examining the use of picture books in preschool education institutions
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 535 - 559
Veri Tabanı: Sosyal

The present study aims to examine the use of picture books in preschool classes. Case Study, a qualitativeresearch method, was employed as the research method. The data were collected through video recording, semistructuredinterviews, and documents. They were analyzed by means of document and descriptive analysistechniques. The research findings revealed that the books in the classes were generally composed of the picturebooks in the form of series and fairy tale books. Teachers participating in this study thought that books were notsufficient in most classes and that in addition to the books present in the classes, there should be more booksrelated to science. The research findings showed that when children are read informative picture books, theydisplay more distracted behavior compared to when narrative picture books are read. However, when examinedin general, distracted behavior by children while the teacher reads were understood to be associated more withthe strategies that the teacher uses while reading. The most remarkable finding of the study was that the teachersmade a limited eye contact with the children while story reading, they did not adjust their tones according to thecharacters and carry out an activity except asking questions about the story in the post-story reading process.

2. BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE GECE GÜNDÜZ KAVRAMLARINI ANLAYIŞLARINA ETKİSİ
Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 155 - 172
Veri Tabanı: Sosyal

ÖZ: Bu çalışmada bütünleştirilmiş fen ve Türkçe etkinliklerinin okul öncesi çocuklarının Dünya’nın şekli ve gece-gündüz kavramlarını anlayışlarına etkisini incelemek amaçlanmış-tır. Araştırma Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız bir anaokulunda 60-72 ay arası 23 kız, 21 erkek toplam 44 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ön-test, son-test ve izleme testli kontrol gruplu deney öncesi desen kullanılmış, nicel olarak toplanan veriler analiz edilerek sonuçları yorumlanmıştır. Çocukların Dünya’nın şekli ve gece-gündüz oluşumu kavramları ile ilgili anlayışlarını ortaya koyabilmek için Dünya-2 testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının bulunduğu çalışmada deney grubundaki çocuklara araştırmacı tarafından 2013 okul öncesi eğitim programı çerçevesinde hazırlanan 8 etkinlik uygulanmış ve 8 hikaye okunmuş 4 hafta süresince uygulanmış, kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının zaman için-deki performansları incelendiğinde deneysel müdahale öncesinde gruplar arasında istatis-tiksel olarak anlamlı bir fark yok iken, müdahale sonrasında deney grubunun lehine an-lamlı bir fark oluştuğu ve bu farkın izleme testinde de devam ettiği gözlenmiştir. Sonuçlar, çalışma kapsamında geliştirilen bütünleştirilmiş fen ve Türkçe etkinliklerinin çocukların

3. ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1216 - 1242
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı çocuk kitaplarının (yazar, kitap seçimi ve okumaetkinliklerini planlama) değerlendirilmesidir. Verilerin toplanmasındadoküman incelemesi ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanınörneklemini Çanakkale ilinde Millî Eğitime bağlı anaokullarında görevyapmakta olan 145 okul öncesi öğretmeni ve 12 resimli çocuk kitabıoluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ve betimselanaliz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenenkitaplardan elde edilen bulgular resimli çocuk kitaplarında yer alan dil veanlatım özellikleri, görseller ve kitapta sunulan problem ve çözümdurumlarının yazarlara göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Öğretmengörüşleri değerlendirildiğinde Eric Carle, Feridun Oral ve Sara Şahinkanat’ınokul öncesi öğretmenleri tarafından en çok bilinen çocuk kitabı yazarlarıolduğu, ancak genel olarak değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerininçocuk kitabı yazarları konusunda bilgilerinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.Ayrıca sonuçlar öğretmenlerin çocuk kitabı seçimlerinde yazarlardan çokkitapların içeriğini ve eğitici ve öğretici olma özelliklerini dikkate aldıklarınıve öğretmenlerin çoğunun sınıflarında okuma etkinliklerini düzenli birbiçimde gerçekleştirmediklerini (haftada bir gün, her gün vb.) ortayakoymaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.