TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)
Yıl: 2018 Cilt: 32 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1155 - 1170
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisini ve öğrencilerin şehrin ekonomisine olan etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak adına 815 öğrenci için anket hazırlanmıştır. Harcama gruplarına ait gelir esneklikleri engel fonksiyonları aracılığıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak, gıda, giyim-ayakkabı, barınma, ulaşım ve eğitim-öğretim harcamalarının zorunlu harcamalar, haberleşme, kişisel bakım, eğlence, sosyo-kültürel, şans oyunları ve diğer harcamaların ise öğrenciler açısından lüks harcamalar niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

2. Engel Yasası’nın Türkiye Sınaması ve Gıda Talebinin Gelir Esnekliği: Gıda Harcamalarının Bütçe Payının Hane Profili ve Toplam Harcama ile İlişkisi (2003-2013)
Yıl: 2018 Cilt: 26 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 105 - 133
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında gıda harcamalarının Engel Yasası sınaması ve gıda talebinin gelir esnekliği tahmin edilmekte ve farklı demografik özelliklere sahip hane profilleri ile gıda harcamalarının ilişkisi ortaya konmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak, Working-Leser Modeli çerçevesinde, dilim regresyon yöntemi ile yapılan tahminler sonucunda, Türkiye’de anılan dönemde gıda talebinin gelir esnekliğinin 0,62-0,79 aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gıdaya ayrılan bütçe payının daha yüksek olduğu koşullu dilimlerde, gıdanın gelir esnekliğinin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Hane halklarının gıdaya ayırdıkları bütçe payının, hanehalkı reisinin yaşı, sosyal güvence durumu ve eğitim düzeyinin yanı sıra, hanenin yerleşim yeri ile ilişkili olduğu ortaya konulmaktadır. 2008 Yılı Krizinin olası etkileri ulaşılan sonuçlarda görülebilmektedir.

3. 12 YAŞ ALTI ÇOCUK SAHİBİ AİLELERİN DIŞARIDA YEME ALIŞKANLIKLARI: KKTC ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1459 - 1480
Veri Tabanı: Sosyal

KKTC’de yaşayan 12 yaş altı çocuk sahibi ailelerin dışarıda yeme içme alışkanlarının tespiti amacı ile yapılan bu araştırma, betimsel araştırma yöntemi ile yapılmış, araştırma verileri anket formu vasıtası ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılan ebeveynlerin ve çocuklarının demografik özelliklerinin sorulduğu 8 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların çocukları ile dışarıda yemek olgusuna bakışlarını tespit etmek amacıyla sorulan 18 soru yer almaktadır. Anket formunu eksiksiz ve istenilen şekilde dolduran 395 ebeveynin anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Anket formu değerlendirmeye alınan ebeveynlerin 688 çocuğu vardır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar ile bilgisayarda bir veri tabanı oluşturulmuş, elde edilen veriler araştırmanın amacı doğrultusunda frekans, yüzde dağılımı, ağırlık hesaplama ve sıralama işlemlerine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ailelerin dışarıda yemek yeme sıklığı çocukları olduktan sonra azalmaktadır. Aileler en çok özel günlerde dışarıda yemek yemektedirler. Aileler dışarıya yemeğe çıktıklarında döner, kebap, pide türü yiyecekler sunan restoranları tercih etmektedirler. Çocuklar en çok yemeklerini sevdikleri işletmelere gitmek istemektedirler. Aileler dışarıda yemeğe çıktıklarında çocuklarının yiyecek içecek siparişlerine müdahale etmektedir, müdahaleler çocukların sağlıklı yiyecek içecek tüketmelerini sağlamak için yapılmaktadır. Aileler dışarıda yemeğe çıktıklarında işletmelerde ortalama 1-2 saat vakit geçirmektedirler. Çocukların dışarıda yemek yemeyi istemesi, ailelerin en fazla dışarıda yemek yeme nedenidir. Dışarıda yemek yemeyi azaltan en önemli faktör ise çocuğun yaşına ve ağız tadına uygun yiyecek bulunamamasıdır. Gidilecek işletmenin seçiminde çocukların tercihi %80 oranında etkili olmaktadır. Araştırmaya katılanlar %80,76 gibi yüksek oranda çocuklarına yönelik daha iyi hizmet almaları durumunda daha fazla ödeme yapmayı göze alabileceklerini belirtmişlerdir. Daha fazla ödemeyi göze alırım yanıtını veren katılımcılara fazla ödeyebileceği oran da sorulmuş olup, katılımcılar ödedikleri ücretin %53,32 daha fazlasını ödeyebileceklerini belirtmişlerdir.

4. Hanehalkı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Analizi: Isparta İli Örneği
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 411 - 421
Veri Tabanı: Fen

Çalışmada Isparta ili kentsel alanda hanehalkı gıda tüketim talepleri ve bu talepleri etkileyen tüketici davranışları analiz edilmiştir. İl kentsel alandaki tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri, toplam tüketim harcamaları, gıda harcamaları, gelirleri belirlenmiş ve tüketim harcamaları ile gıda ürünlerinin esneklikleri Working-Leser modeliyle hesaplanmıştır. Çalışmada, Isparta şehir merkezinde 240 hane ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmada hanehalkları toplam gelirlerine göre küçükten büyüğe sıralanarak %20’lik 5 eşit gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortalama hanehalkı genişliği 3.41 kişi, ortalama hanehalkı geliri 4.430 TL/Ay olarak belirlenmiştir. Gıda harcamalarının toplam harcama içerisindeki payı %28.76 olarak bulunmuştur. Yapılan hesaplamalara göre gelir esnekliği en yüksek çıkan harcama grubu 0.983 ile eğlence ve kültür harcamaları olurken, gelir esnekliği en düşük çıkan harcama grubu ise 0.030 ile sağlık harcamalarıdır. Gıda harcamalarının gelir esnekliği ise 0.382 olarak hesaplanmıştır. Gıda alt gruplarında en düşük gelir esnekliği 0.203 ile ekmek ve tahıllar grubu olurken, en yüksek gelir esnekliği 0.524 ile diğer gıda ürünlerine ait olduğu belirlenmiştir. Araştırmada gelir gruplarının toplam gelirden aldıkları paylarda hesaplanarak Lorenz eğrisi çizilmiştir. Buna göre en düşük gelir grubu olan birinci %20’lik grubun toplam gelirden %6.49’luk bir pay aldığı, en yüksek gelire sahip olan beşinci %20’lik grubun ise %40.26’lık bir pay aldığı hesaplanmıştır. Bu araştırma sonuçları ile Isparta kentsel alandaki hanehalklarının gıda harcamalarına Türkiye ortalamasından daha fazla pay ayırdığı gözlemlenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.