TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 751 - 764
Veri Tabanı: Sosyal

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri öğrenme alanları doğrultusunda yapılandırmacı yaklaşım ekseninde ve etkinlik yaklaşımı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple dersin öğretmen adaylarının ders planı geliştirebilmeleri için öğrenme alanlarına göre ve kazanımlara uygun olarak etkinlik hazırlayabilmeleri beklenmektedir. Bu araştırmada Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğrenme alanları doğrultusunda hazırladıkları etkinliklerde tercih ettikleri kazanımlar ve bu kazanımların etkinlik süreci ile uyumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı olan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi programı kapsamında Özel Öğretim Yöntemleri dersi alan 30 kişi oluşturmaktadır. Araştırmadaki inceleme nesneleri çalışma grubundaki öğretmen adayları tarafından hazırlanmış okuma, yazma ve sözlü iletişim (dinleme/konuşma) etkinlikleridir. Öğretmen adaylarından etkinlik geliştirebilmeleri için ortaöğretim 100 temel eser içerisinden istedikleri bir örneği seçmeleri ve etkinliğe yönelik eğitim ortamlarında bu örneklerden yararlanmaları istenmiştir. Eser seçme, kazanım seçme ve sınıf düzeyi belirleme hususlarında öğretmen adayları serbest bırakılmıştır. Doküman incelemesi ile toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Etkinlik süreci ile kazanımların uyumu üç alan uzmanı tarafından “uyumlu”, “kısmen uyumlu” ve “uyumsuz” olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kazanım seçimlerinde ve kazanımları etkinlik süreciyle eşleştirmede sınırlı oldukları belirlenmiştir. 4 saatlik bir içeriği olan özel öğretim yöntemleri dersini alan öğretmen adaylarının öğrenme alanlarını tanıyabilmeleri ve bu doğrultuda etkinlik geliştirebilmeleri için Türk Dili ve Edebiyatı eğitimine yönelik farklı dersler de almaları gerektiği düşünülmektedir.

2. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI’NIN 2017 PROGRAMINDAKİ YETERLİLİKLER VE BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 238 - 254
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, 2017 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’na göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2017-2018 Öğretim Yılı’nda 9. sınıflarda okutulmaya başlanan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı’nın programda belirtilen yeterlilikler ve beceriler açısından incelemesidir. Öğretim programında “Yeterlilik ve Beceriler” başlığı altında ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik yeterliliği, bilim ve teknoloji yeterliliği, dijital yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal yeterlilikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade yeterliliklerine yer verilmiştir. Programda ayrıca “Alana Özgü Beceriler” başlığı altında bilgi okuryazarlığı, eleştirel düşünme, görsel okuryazarlık, iletişim ve iĢ birliği, medya okuryazarlığı, yaratıcı düşünme yeterlilik ve becerilerine yer verilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması araştırması kullanılmış, araştırma verileri doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmada; öğretim programındaki öğrenme alanlarının tasnifi esas alınarak okuma, yazma, sözlü iletişim ve dilbilgisi temalarına göre yeterlilikler ve becerilerin kullanım sıklıkları belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları tablolar halinde sunularak yorumlanmış ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

3. ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ
Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 865 - 881
Veri Tabanı: Sosyal

Dil; bildirişim odaklı olmasının yanı sıra bireyin kavramlaştırma, anlamlandırma, sosyalleşme edimlerini mümkün kılan, sembolik yapısıyla diğer iletişim araçlarından ayrılan çift eklemli ve uzlaşıma dayalı araç olarak tanımlanabilir. Konuşma; fizyolojik, duyuşsal ve sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayan, bilişsel denetim mekanizmasına tabi, doğal ve dışsal nitelik taşıyan temel dil becerisidir. Bu çalışmanın amacı, ana dili eğitiminde uygulama boyutunda ortam ve dinleyicilere göre konuşabilme, ahlaksal sorumluluklarının farkında olma, yetenekleri ve kapasiteleri doğrultusunda konuşabilme, hazırlıklı konuşmalar yapabilme, konuşmayı değerlendirebilme, ses ve beden dilini etkili şekilde kullanabilme, gözlem gücü ile bilgi birikimini konuşmalarına aktarabilmeye yönelik konuşma becerilerinin eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel türde bire bir görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, yarı yapılandırılmış 9 maddeden oluşan görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmış, görüşme sırasında gerektiğinde katılımcılara ek sorular yöneltilmiştir. Çalışma grubunu, Malatya ilinde aktif olarak görev yapan 4’ü kadın, 6’sı erkek toplam 10 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Görüşme sürecinde katılımcılara yeterli açıklayıcı bilgiler verilerek araştırmanın aktarılabilirliği, yazılı hâle getirilen katılımcı görüşleri tekrar kontrol ettirilerek araştırmanın inandırıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Verilere yönelik çalışmayı yürüten iki araştırmacı tarafından birbirlerinden bağımsız şekilde içeriğe yönelik kodlamalar yapılmış ve her iki kod dizisi arasındaki uyumun %78 olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda; argo kullanımına, söz varlığı yetersizliğine, düşük sosyoekonomik yapının yansımalarına, etkinliklerin yetersizliğine, öğrenci merkezli sınıf ortamlarının oluşturulamadığına yönelik katılımcı görüşleri dikkat çekicidir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.