TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 128 - 141
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amaçlarından biri BSB’ ye dayalı laboratuar yaklaşımının kavratılması amacıyla geliştirilmiş bir mesleki eğitim programının sınıf öğretmeni adaylarının BSB yaklaşımına dayalı deney tasarlama becerilerine etkisini incelemektir. Diğeri ise; sınıf öğretmeni adaylarının tasarladıkları BSB yaklaşımına dayalı bir deneyi uygulama becerilerini belirlemektir. Pedagojik eylem araştırması yöntemiyle yürütülen çalışmada öğretmen adayları 4. sınıf fen deneylerini BSB yaklaşımına göre tasarlamış, sonra bu deneyleri ders kapsamında uygulamışlardır. Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları I dersinde gerçekleştirilen bu araştırmaya 56 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri; doküman inceleme, ders gözlemi ve 12 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinden elde edilmiştir. BSB yaklaşımına dayalı deney tasarlama becerileri derecelendirme ölçeği aracılığıyla değerlendirilmiştir. Derecelendirme ölçeğinden elde edilen puanlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının uygulama sürecinde bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuar tasarlama becerilerinin arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının tasarım ve uygulama aşamasında; sorgulama temelli soru hazırlama, araştırma problemi belirleme, deneyin amacını belirleme, değerlendirme gibi kısımlarda zorluk yaşadıkları belirlenmiştir.

2. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI MODELLEMEYE DAYALI ETKİNLİK ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 51 - 65
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının “Suyun Canlılar İçin Önemi” konusunda tasarladıkları etkinliklerin modellemeye dayalı öğretim yöntemine uygunluğunun ve suyun canlılar için önemi konusunda anlayışlarının incelenmesidir. Bu çalışmada durum araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 2018-2019 eğitim öğretim yılında ikinci sınıfta öğrenim gören 36 fen bilgisi öğretmen adayı (4 erkek ve 32 kadın) katılmıştır. Suyun canlılar için önemi konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarından grup üyeleriyle çalışarak modellemeye dayalı öğretim yönteminde belirlenen döngüye göre birer etkinlik tasarlamaları istenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından hazırlanan altı etkinlik araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Etkinliklerden elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Etkinliklerin belirlenen modelleme döngüsüne göre betimsel olarak analiz edilmiştir. Tasarlanan etkinliklerdeki suyun canlılar için önemi konusuna yönelik bilgiler ise içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Tasarlanan etkinliklerde suyun canlılar için önemi konusunda birçok farklı bilgi ve kavramlara yer verildiği söylenebilir. Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının tasarladıkları etkinliklerin çoğunda temel düşünce şeması ile yapısal eşleştirmeleri yaptıkları; fakat giriş kısmında konu ile tanımsal bilgiler verdikleri ve deney yapma, yeni duruma uygulama aşamalarında ise diğer aşamalara uygun tasarımlar yaptıkları belirlenmiştir.

3. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 859 - 884
Veri Tabanı: Sosyal

Globalleşen Dünya’da bilgi ve teknolojideki değişmeler bireylerin mevcut bilgiyi öğrenmesine ya da ezberlemesine değil, öğrenmeyi öğrenmesine neden olmuştur. Bireylerin mevcut duruma adapte olabilmesi için bilgiyi elde etme yollarını öğrenmesi ve çeşitli durumlarda bilgiyi kullanması önemlidir. Eğitim sistemimizdeki temel amaç, mevcut bilgiyi öğrencilere aktarmaktan çok bilgiye ulaşma yollarını ya da becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu bazen bir bilim insanı gibi çalışmayı gerekli kılabilir. Bu nedenle öğrencilerin bilim ve bilimle ilgili durumları bilmesi önemlidir. Bu bilgiyi yaşamında elde edebilmesi için bilimsel süreç becerilerini edinmesi gerekmektedir. Bilimsel süreç becerileri, bireylerin bilimsel bilgiyi yapılandırmasında, bilimin doğasını anlamasında, öğrenmeyi kolaylaştırmasında, günlük yaşamdaki problemlerin çözmesinde, akademik başarıyı artırmasında, fen okuryazarı bireylerin yetişmesinde önemli bir faktördür. Bu bireylerin yetişmesinde öğretmenlerin önemi büyüktür. Bu nedenle öğretmenlerde var olması gereken bilimsel süreç becerilerinin durumunu tespit etmek için bu çalışma yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve yeterlilikleri hakkındaki durumu değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ise iki üniversitede öğrenim gören 8 Fen Bilgisi öğretmen adayından görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler sonucunda öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş süreç becerilerinin alt boyutu olan; hipotez kurma ve yorumlama, değişkenleri belirleme, grafiği okuma ve yorumlama, deney tasarlama, deney sonuçlarını yorumlama, işevuruk tanımlama ve deney verilerini kaydetme gibi alt boyutları tanımlamada ve belirlemede iyi düzeyde beceriye sahip oldukları düşünülebilir. Fakat bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlerin tanımlanmasında ve belirlenmesinde, bilimsel süreç becerilerini tanımlamada ve kavramada sıkıntı yaşadıkları görülmüştür.

4. Investigation of Pre-Service Teachers' Beliefs about Addressing Science Process Skills Using Theory of Planned Behavior
Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 159 - 172
Veri Tabanı: Sosyal

This study intended to specify salient beliefs of pre-service primary school teachers (PPSTs) in terms of addressing science process skills (SPS) in their future science teaching. For this purpose, Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior was used as a theoretical framework. Twelve Turkish junior PPSTs completed a questionnaire comprised of open-ended questions, which was followed by one-to-one interviews. According to content analysis results, PPSTs believed that including SPS in science teaching results in largely positive consequences, such as allowing students to learn knowledge permanently and enabling students to use these skills in daily life. The only negative consequence of implementing SPS in science teaching articulated by PPSTs was that the time left for science subjects would be short. Parents and school administrators emerged as the most prominent normative referents related to using SPS in science teaching. Lastly, a number of control factors that would ease or obstruct PPSTs’ implementation of SPS during science teaching were specified, such as availability of laboratory equipment and materials at school, large class size, and support from school administrators. Recommendations were made in order for PPSTs to address SPS in their future science teaching.

5. ARGÜMANTASYON VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ TEMELLİ KİMYA DENEY TASARIMLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KONUSUNDAKİ ANLAYIŞLARINA ETKİSİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 106
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, argümantasyon temelli deney tasarımı ile bilimsel süreç becerileri temelli deney tasarım uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Çalışma 2017-2018 bahar dönemi kimya deney tasarımları dersini alan argümantasyon temelli çalışma grubunda (AÇG) 34 ve bilimsel süreç becerileri temelli çalışma grubunda (BSBÇG) 37 olmak üzere 71 fen bilgisi öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde AÇG argümantasyon temelli kimya deneyleri tasarlarken, BSBÇG ise 2018 Fen Bilimleri öğretim programında yer alan Madde ve Doğası konu alanı kazanımlarına yönelik deneyler tasarlamıştır. Çalışma sürecinde 7 hafta boyunca AÇG ve BSBÇG’ye ikişer saat uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki anlayışlarını belirleyebilmek için 48 mddeden oluşan Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği çalışma öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda AÇG öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışlarında BSBÇG öğretmen adaylarına göre istatiksel olarak anlamlı ve daha olumlu yönde bir fark olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca, argümantasyon temelli deney tasarım yönteminin, fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimin doğasını anlamada olumlu bir etkisi olduğu gözlenirken, bilimsel süreç becerileri temelli deney tasarım yönteminin olumlu bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bilimsel süreç becerileri temelli çalışma gurubunda yer alan öğretmen adaylarının genellikle temel ve nedensel süreç becerilerine yönelik deney tasarladıkları ve bu süreçte bütünleştirilmiş süreç becerilerini ise daha az kullandıkları gözlenmiştir. Deney tasarımında, temel süreçler ile birlikte bütünleştirilmiş süreç becerilerinin yer almasının, üst düzey düşünme becerilerin gelişimine katkı sağlayacağı ve bu durumda bilimin doğası anlayışını da olumlu yönde geliştirebileceği düşünülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.