TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Dijital Kültür ve Eğitim
Yıl: 2017 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 493 - 522
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırma dijital kültür ve eğitim ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Doküman incelemesi yöntemiyle, ilgili alanyazın değerlendirmesi yapılarak, dijital kültür ve eğitim ile ilgili Türkiye'de yapılan ve Türkçe yayınlanan bilimsel nitelikte çalışmalardan 2012 ve sonrası makale ve tez çalışmaları doküman olarak kabul edilmiştir. Dokümanlar 38 makale ve 6 yüksek lisans tez çalışmasından oluşmaktadır. Araştırma kapsamına alınan makale ve tezler dijital kültürün sosyolojik boyutu ile dijital kültürün eğitimle ilişkisi başlıkları dikkate alınarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada dokümanların dijital kültürün sosyolojik boyutuna göre analizinde; en çok dijital kültürün bireyler, toplum, geleneksel yapı üzerindeki etkisi ve dijital kültürün iletişim ve eğlence aracı olarak kullanılması unsurlarına yer verildiği; dijital kültürün eğitimle ilişkisi boyutuna göre analizinde ise; bir eğitim yöntemi/tekniği olarak teknolojinin kullanılması ve dijital kültürle eğitimin boyutları arasındaki ilişki unsurlarına yer verildiği görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında, dijital teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik boylamsal ve deneysel çalışmaların yapılması önerilmiştir.

2. The investigation of the relationship between Turkish EFL teachers' technological pedagogical content knowledge skills and attitudes towards technology
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 20 - 33
Veri Tabanı: Sosyal

The technology has entered our life day by day and the effects of this are felt in English language teaching and learning, as well as it does in the education. This study aims to investigate the relationship between Turkish EFL teachers' technological pedagogical content knowledge (TPACK) skills and attitudes towards technology. This research also examined whether Turkish EFL teachers' TPACK skills and their attitudes towards technology differs according to the gender, FATIH project training and professional experience. This research was conducted with 721 Turkish EFL teachers working in 81 provinces of Turkey. Correlational survey model was used in this study. "TPACK Implementation Scale" and "Attitude Scale towards Technology" were used as data collection tools. Arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used in data analysis. As a result of the study, it was determined that Turkish EFL teachers' TPACK skills and attitudes towards technology were at high level. While the attitudes of Turkish EFL teachers towards technology did not show a significant difference according to gender, FATIH project training and professional experience, the female teachers and the teachers who got the FATIH Project training had higher TPACK skills. However, it was found that TPACK skills of the teachers did not differ significantly according to the professional experience. In addition, it was concluded that there is a low, positive and significant relationship between teachers' TPACK skills and attitudes towards technology.

3. EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI ve PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 1593 - 1607
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de öğretmen yetiştirme üniversitelerin eğitim fakültelerinde ve çeşitli meslek gruplarından insanların öğretmen olmasını sağlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ile yürütülmektedir. Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde uzun yıllar özellikle alan bilgisinin ön plana çıktığı söylenebilir. Oysa pedagoji bilgisinin de en az alan bilgisi kadar önemli olduğuna dikkat edilmelidir. Yalnızca alan bilgisinin yeterli olmayacağı düşüncesinden hareketle Shulman (1987) pedagoji ve alan bilgisinin kesişiminden Pedagojik Alan Bilgisi(PAB) kavramını tanımlamıştır. Bu kavram; öğretim içeriğinin düzenlenmesinden başlayarak ilgili içeriğin sınıf ortamına nasıl uyarlanacağı ve öğrenciye nasıl sunulacağı konularında yol göstericidir. Ancak bilgi toplumu olma yolunda, teknolojik gelişmeler ve bunların eğitim ortamlarına entegre edilmesinin gerekliliği ile birlikte Shulman tarafından tanıtılan kavram teknoloji ile birleştirilerek Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi(TPAB) olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan araştırmalarda bir model olarak önerilen TPAB nin, teknoloji entegrasyonu konusunda öğretmen ve öğretmen adaylarının sahip olduğu bilgileri ölçmeye yönelik bir araç geliştirmek içinde uygun bir yapıya sahip olabileceği Schmidt ve diğerleri tarafından ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; öğretmen yetiştirme programları göz önüne alındığında Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayların TPAB arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından olan ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu 154 İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İMÖ), 37 Lise Matematik Öğretmenliği(LMÖ) ve 42 Pedagojik Formasyon eğitimi(FGÖA) alan öğretmen adayları oluşturmuştur. Veriler Schmidt ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Dikkartın Övez ve Akyüz tarafından Türkçeye uyarlanan TPAB ölçeği ile toplanmıştır. Veriler tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. İMÖ adayları ile LMÖ adaylarının TPAB puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. İMÖ ve LMÖ adayları ile FGÖA adaylarının TPAB puanları arasında sırasıyla İMÖ ve LMÖ adaylarının lehine anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi: Sivas Örneği
Yıl: 2020 Cilt: 55 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1561 - 1575
Veri Tabanı: Sosyal

Özgüveni yüksek bireylerin yaptıkları işte daha başarılı oldukları yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, insanların üstlendikleri görevlerinde veya varmak istedikleri hedeflerinde başarıya ulaşabilmeleri için belli düzeyde özgüvene sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu hedef kitlesi insan olan meslek gruplarında ise bu durum kendini daha net hissettirmektedir. Bu anlamda kendisine “insan” yetiştirmeyi amaç edinen öğretmenlik mesleğinde de bu mesleği ifa edenlerin sahip olacağı özgüven; yaratıcı, üretken, çözüm odaklı çalışan, öz yeterlilik bilincine sahip bireyler yetiştirmelerine etki edecektir. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüvenleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili genelinde görev yapan 214 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak Uysal ve Gürol (2018) tarafından geliştirilen "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular aritmetik ortalama, standart sapma, Mann- Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi aracılığı ile çözümlenmiş ve verilerin anlamlı olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım gösteren sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüven düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüvenleri mesleki kıdem yılı, cinsiyet ve mezun olunan anabilim dalı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiş; mezun olunan fakülte, görev yapılan okulun öğretim türü ve haftalık ders yükü değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermemiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.