TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Schommer’in Epistemolojik İnançlar Modelinin Cinsiyet ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analizi Çalışması
Yıl: 2019 Cilt: 44 Sayı: 198 Sayfa Aralığı: 389 - 411
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de Schommer’in Epistemolojik İnançlar Modelikullanılarak yapılan bazı çalışmalarda epistemolojik inançlarıncinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, bazı çalışmalarda iseanlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekildebazı çalışmalarda epistemolojik inançların akademik başarıylaanlamlı bir ilişkisi olduğu belirlenmişken, bir kısım çalışmadaanlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu nedenle bu araştırmanınamacı, epistemolojik inançların cinsiyete göre anlamlı bir farklılıkgösterip göstermediğini ve akademik başarı ile ilişkisini metaanaliz yöntemiyle belirlemektir. Böylece bu çalışmanınalanyazındaki çelişkiyi çözmesi umulmaktadır. Bu amaçla 2005-2017 yılları arasında Türkiye’de yürütülmüş ve içerme ölçütlerinikarşılayan 37 çalışma meta-analiz yöntemiyle incelenmiştir.Epistemolojik inançların cinsiyete göre anlamlı bir farklılıkgösterip göstermediğini belirlemek için 36 çalışma; epistemolojikinançların akademik başarıyla ilişkisini belirlemek için 7 çalışmakullanılmıştır. Epistemolojik inançları cinsiyete göre incelemek içinetki büyüklüğü indeksi olarak Cohen’nin d’si; epistemolojikinançların akademik başarıyla ilişkisi için Pearson’nun r’sikullanılmıştır. Epistemolojik inanç alt faktörlerinin akademikbaşarı ile ilişkisini ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösteripgöstermediğini belirlemek için alt grup analizi yapılmıştır.Çalışmaların alanyazından toplanmasından dolayı cinsiyet vebaşarı için hesaplanan etki büyüklükleri rastgele etkiler modelinegöre birleştirilmiştir. Birleştirme sonucunda cinsiyet içinhesaplanan genel etki büyüklüğü (d= -0.052), erkekler lehine“zayıf” aralıkta; ancak anlamlı (p<.05) olarak belirlenmiştir. Busonuç erkeklerin epistemolojik inanç toplam puanlarınınkadınlardan daha yüksek olduğu; dolayısıyla kadınlarınepistemolojik inançlarının erkeklere göre daha gelişmiş olduğunugöstermektedir. Alt grup analizinde kadınların öğrenmenin çabayave yeteneğe bağlı olduğu inançlarının erkeklerden daha gelişmişolduğu belirlenmiştir. Başarı için hesaplanan genel etki büyüklüğü(r= 0.056) ise pozitif yönde, “küçük” düzeyde; ancak anlamlı (p>.05)değildir. Alt grup analizinde de epistemolojik inançların başarı ile ilişkisine yönelik anlamlı olmayan (p>.05) etki büyüklükleri eldeedilmiştir. Cinsiyet ve başarı için hesaplanan etki büyüklükleriarasında heterojenliğin varlığını ve büyüklüğünü belirlemek içinyapılan heterojenlik testi sonucunda (Q>χ2, p<.05) “yüksek”düzeyde heterojenlik olduğu belirlenmiştir. Bu heterojenliğe katkısağlayan bağımsız değişkenleri belirlemek için yapılan kategorikmoderatör analizi sonucunda hem cinsiyet (yayın türü, çalışmamodeli, örneklem grubu, örnekleme yöntemi, ölçek türü) hem debaşarı (yayın türü, örnekleme yöntemi) için seçilen değişkenlerinanlamlı olmadığı (p>.05) belirlenmiştir.

2. Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması
Yıl: 2019 Cilt: 33 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 275 - 305
Veri Tabanı: Sosyal

Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesinidesteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu velilerin çocukları araştırmanınkatılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında öğrenme stilleri envanteri, ders ses kayıtları, alan notları,araştırmacı günlüğü, whatsapp grubu, öğrenci çalışma kağıtları, geçerlik-güvenirlik komitesi toplantı kayıtları ile odak grupgörüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen temel sonuçlar şunlardır: (a) Velilerin veli eğitimiçalışmasına katılımlarında devamlılığın sağlanmasında ve motive olmalarında öğrenme ihtiyaçlarının saptanması ve yüz yüzedersler yanında sosyal ağın da kullanılması etkili olmuştur. (b) Veliler destekleme çalışmalarında genellikle anlamlandırma,yineleme ve örgütleme stratejilerinin kullanımını anlamayı izleme ve duyuşsal stratejilere göre daha kolay gerçekleştirmişlerdir.(c)Veli eğitimi çalışması velilerin çocuklarının öğrenmelerini nasıl destekleyebileceklerini öğrenmelerinde, kendilerini dahayeterli hissetmelerinde ve aile katılımı çalışmalarını yapmaya olan isteklerinin artmasında etkili olmuştur. (d) Veli eğitimiçalışması çocukların akademik başarıları, özgüvenleri, sınıf içi derse katılımları ve öğrenmeye yönelik tutumlarında olumludeğişikliklere neden olmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.