TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının TPAB ve Sınıf İçi Uygulama Becerilerine Etkisi
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1208 - 1232
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, TPAB temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmenadaylarının gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu konularına ilişkin TPAB ve sınıf içi uygulamaları üzerineetkisini araştırmaktır. Araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören 37öğretmen adayı katılmıştır. Tek grup ön test-son test deneysel desenli bu araştırmada, öğretmenadaylarının TPAB’larını belirlemek için vignette tekniğine dayalı bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar;sınıf içi uygulamaları için sınıf içi gözlem notları, ders video kayıtları ve sınıf içi gözlem ölçekleri veritoplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılanöğretmen adaylarının gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu konuları kapsamındaki TPAB ve sınıf içiuygulamalarına ilişkin ön ve son testler arasında son test sonuçları lehine anlamlı bir değişimin olduğutespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak, TPAB temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleriöğretmen adaylarının TPAB ve sınıf içi uygulamalarının gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğugörülmektedir.

2. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1384 - 1410
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli argümantasyona yönelik görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden tek araçsal durum çalışması kullanılan bu çalışmada dört adet açık uçlu sorudan oluşan teknoloji destekli argümantasyon görüş formu ve demografik bilgi formu ile veriler çevrimiçi olarak toplanmıştır. Katılımcılar Türkiye'deki 35 farklı üniversitede fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıflarında okuyan 182 öğretmen adayıdır. Verilerin analizi içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının argümantasyon ortamlarının yararlarına, teknoloji destekli fen sınıflarının yararları ve sınırlılıklarına ve ayrıca teknoloji destekli argümantasyon ortamlarının önemine yönelik farklı görüşler bildirdiklerini ortaya koymuştur. Bulgular tartışılarak teknoloji destekli argümantasyon eğitimlerine yönelik önerilere yer verilmiştir.

3. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Argümantasyona Yönelik Görüşleri
Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 22
Veri Tabanı: Sosyal

Argümantasyon son yıllarda fen eğitimi araştırmalarında dikkat çeken alanlardan biridir. Ancak Türkiye'de fen eğitimi bağlamında yapılan çalışmaların çoğunlukla öğrencilerin ve öğretmen adaylarının argümantasyona yönelik özyeterlikleri ve algılarına yönelik çalışmaları kapsadığı, öğretmenlerin argümantasyona yönelik sahip oldukları görüşlerin belirlemede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki okullarda görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenlerinin argümantasyona yönelik görüşlerini belirlemektir. Türkiye'nin 67 farklı ilinde görev yapan 357 fen bilgisi öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Veriler beşi çoktan seçmeli ve üçü açık uçlu olmak üzere toplam sekiz sorudan oluşan bir çevrimiçi "argümantasyon görüş formu" ile toplanmıştır. Çoktan seçmeli sorulardan elde edilen verilerin analizde betimsel istatistikler, açık uçlu sorulardan elde edilen veriler ise içerik analiziyle analiz edilmiştir. Çalışmadaki çoktan seçmeli sorulara ait bulgulara göre öğretmenler konuşma ve argümantasyon ortamlarını sınıflarında sık sık oluşturduklarını, bu ortamları oluştururken en çok deneylerden yaralandıklarını, fizik konularının argümantasyon uygulamalarına en uygun konular olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin açık uçlu sorulara yönelik olarak en sık belirttikleri görüşler ise şunlardır. (a) Öğretmenler argümantasyonu fen öğrenmeye güdüleme için önemli görmektedirler. (b) Öğretmenler argümantasyonu fen derslerinde kullanmada en sık yaşanan zorluğu sınıf hakimiyeti olarak belirtmişlerdir. (c) Ayrıca argümantasyonu fen sınıflarında kullanımını desteklemek için sosyobilimsel konuların kullanımının gerekliliği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bulgulardan yola çıkarak, hizmet içi eğitim programlarına yönelik önerilere yer verilmiştir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.