TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İMAM-HATİP LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 175 - 201
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada İmam-Hatip Liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama ve karşılaştırmalı ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmada TÜİK'in Türkiye bölgeler sınıflamasından yararlanılarak belirlenen 14 ilde bulunan İmam Hatip Liselerinde görev yapan toplam 1113 öğretmene 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu ile birlikte öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerini tespit etmek amacıyla Kuzgun, Sevim ve Hamamcı tarafından geliştirilen "mesleki doyum ölçeği" (1999) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel analizlerle birlikte, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İHL'lerde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının "yüksek" düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada İHL'lerde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının çeşitli değişkenler açısından anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

2. The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and job satisfaction
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 149 - 170
Veri Tabanı: Sosyal

The purpose of this research is to determine the relationship between teachers’ perceived organizational justice and job satisfaction. This quantitative study is designed in relational survey model. The sample of the research consists of 396 teachers working in the public high schools located in four central provinces of Mersin city. Organizational Justice Scale and Job Satisfaction Scale were used as data collection tools in the study. Arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA and correlation analysis were performed by using SPSS 21 package program. According to the findings, the level of perception of teachers' organizational justice and job satisfaction is high. Of the demographic variables, only professional tenure caused meaningful differentiation at job satisfaction. Other variables did not cause meaningful differences at organizational justice and job satisfaction perceptions. There is a meaningful, low level and positive relationship between organizational justice and job satisfaction perception levels.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.