TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerinin Sosyo-akademik Geçmişleri Hakkındaki Bilgisi
Yıl: 2017 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 109 - 135
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin sosyo-akademik geçmişleri hakkındaki bilgilerini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Amaçlı örneklemeyle seçilen ortaokul matematik öğretmenleriyle görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin öğrenci sosyo-akademik bilgisi; öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri, önceki öğretmelerle olan geçmişi, öğrenme yolları, öğretim hayatındaki durumları, ilgileri ve ders dışı aktiviteleri, aile yapıları, ev ortamı ve bireysel özelliklerinden oluşmaktadır. Sonuçlar, öğretmenlerin bu bilgilerini, öğretim etkinlikleri sırasında, meslektaşlarla ve ailelerle konuşarak, öğrencilerle öğretim dışında konuşarak, empati kurarak, tecrübelerine dayanarak, teknoloji kullanarak, öğretim dışında öğrenci davranışlarını gözleyerek, öğrencinin arkadaşlarıyla konuşarak elde ettiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin bu bilgileri öğretim sürecinde, uyarlama yapmak, ilişkilendirmek, hazırlık yapmak, bilgiyi hatırlamak ve uygun kararı almak, öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olup dikkate almak ve öğrencileri dahil etmek için kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenler bu bilgiyi elde ederken ve kullanırken zorluklarla karşılaşmaktadırlar

2. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Yönelik Değerlendirmeleri
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 127 - 148
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin, lisans eğitimleri sırasında almış oldukları Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması dersleri ile ilgili düşüncelerini almak ve özellikle mesleği icra ederken bu derslerde edindikleri bilgi ve deneyimleri ne kadar yansıtabildiklerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışma, devlet üniversitesinden mezun olup, Türkiye’nin farklı illerine bağlı devlet okullarında kadrolu görev yapan 29 gönüllü Fen Bilgisi Öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma türünde olup veriler, literatür ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çoğunun okul deneyimi dersinde, doğru ve yeterli yönlendirme almadıkları ve uygulama öğretmenlerinin engellemeleri, yetersiz bilgilendirmeleri ve yeni yaklaşımları uygulamamalarından kaynaklı verimli bir süreç geçirmedikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersinin ise genelde sadece bir ders anlatımı şeklinde uygulandığı ve değerlendirmeler konusunda yetersizlikler yaşandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin bu dersler kapsamında edindikleri deneyimleri mesleğe yeterince aktaramadıkları tespit edilmiştir.

3. Investigating Teachers’ Attitude and Beliefs about Classroom Management through Their Perceptions of the Quality of the School Life
Yıl: 2018 Cilt: 47 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 126 - 150
Veri Tabanı: Sosyal

This research investigating teachers’ attitude and beliefs about classroom management through their perceptions of the quality of school life is a descriptive survey study. A total of 198 teachers (32 from primary schools, 98 from secondary schools and 68 from high schools) working in the Tercan District of Erzincan participated in the study. The data was collected through the “The Quality of School Life Scale (QSLS)” developed by Sarı (2007) and “Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC) Inventory” developed by Martin, Yin and Baldwin (1998), adopted into Turkish by Ekici (2008). Besides descriptive statistics, the Mann Whitney U-Test and the Kruskal Wallis Test were used for the data analysis. At the end of the study, it was found that the teachers’ perceptions about the quality of the school life range in the mid-level. The teachers’ perceptions about “Status” and “School Administration” were found to be more positive while their perceptions about students were more negative. With regard to different study cycles, primary school and high school teachers’ perceptions and, with regard to different subjects, social science teachers’ perceptions about the quality of school life were found to be more positive. The variables of gender and years of experience did not make a significant difference in the teachers’ perceptions about the quality of school life. The teachers’ attitudes about instructional management were found to be interventionist, while attitudes about people and behavior management were found to be interactionist; with gender, years of experience, study cycles and subjects not causing significant differences in these behaviors. The perception of the quality of school life did not make a significant difference for their attitudes about instruction and behavior management while teachers were detected to be more interactionist towards people management at schools where the quality of life was perceived to be better.

4. The Change in the Curricula: Teachers’ Perceptions
Yıl: 2019 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 623 - 661
Veri Tabanı: Sosyal

This research aims to explore how the changes made in the curricula are perceived by teachers, the reasons for the changes and their reflections on education. This study utilized “explanatory design” one of the mixed research models. The research sample held a total of 449 teachers working at primary, secondary and high schools located within the province of Kahramanmaraş during the 2017-2018 academic year. For the qualitative phase of the study, the working group of the study consisted of 11 teachers who were selected bythe criterion sampling method. The study employed Curriculum Change Perception Scale (CCPS) which was developed by the researchers and semi-structured interview form. The quantitative research data was analyzed through the use of SPSS 21.0 package program, while content analysis for the qualitative data analysis. Research findings revealed that teachers’ perceptions towards the changes in the curriculum are at the level of ”Not sure”, and that no significant difference was identified across teachers’ perceptions towards the curriculum changes in terms of gender, teaching level and educational status, yet a statistically significant difference was found across seniority.The research also suggested the reasons for the changes in the curriculum as political reasons, the shortcomings arising from the previous curricula, adapting to the change and improving the education system. The considerations that shouldbe paid attention in the implementation of the changes in the curriculum were determined as acting in accordance with the instructions and diversifying the teaching methods and techniques; whereas those by administrators were identified as preparing and implementing the changing plan, preparing material in accordance with the change and ensuring cooperation

5. Özel Dershanelerden Resmi Okullara Atanan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algıları ve Davranışlarının İncelenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 456 - 503
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı özel dershanelerde görev yaparken Millî Eğitim Bakanlığına atanan/geçen fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki yeterlik algılarını ve öğrenme-öğretme sürecindeki davranışlarını incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde resmi ortaokullarda 2015-2016 öğretim yılında görev yapan altı fen bilimleri öğretmeni oluşturmuştur. Amaçsal örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarına atanmadan önce dershanede çalışmış olma ve fen bilimleri öğretmeni olma ölçüt olarak alınmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde gözlem, görüşme, doküman incelenmesi ve öz değerlendirme formundan faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özel dershanede görev yaparken MEB’e atanan /geçen fen bilimleri öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği genel yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin özellikle program ve içerik bilgisi yeterliklerini çok yüksek algıladığı mevzuat bilgilerini ise yetersiz algıladığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin fen bilimleri öğretim programın ilke ve yaklaşımına uygun dersleri yürütmediği, daha çok sınav odaklı ders işlediği ve etkinlikler yaptığı, sınav konusunda rehberlik ettiği ve öğrencileri sınavla motive ettiği belirlenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.