TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Analysing studies conducted on responsibility education in Turkey: A meta-synthesis study
Yıl: 2020 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 865 - 888
Veri Tabanı: Sosyal

The aim of this study was to analyse studies conducted on the topic of responsibility education in Turkey up to the present. The research method was structured in two stages. In the first stage, the trends in all studies conducted with regard to responsibility education were determined with descriptive content analysis, and in the second stage, the findings in the studies were synthesised by reinterpretation with meta-synthesis. Criteria for inclusion of studies in the research were that: (1) research related to responsibility education was carried out, (2) the method used was clearly stated, (3) they were articles published in refereed scientific journals or masters/doctoral theses, and (4) the research sample was within the borders of Turkey. Review was carried out with the keyword “sorumluluk” (“responsibility”) on the DergiPark, Google Scholar and Higher Education Council Thesis databases. These studies were analysed using a “Research Information Form” prepared by the researchers. As a result of the analysis, the findings can be summarised as follows: the great majority of the conducted studies are scientific articles and recent studies. They vary in terms of methods used. A large majority are studies in which teachers’ opinions are examined. The studies were grouped into four categories depending on their aims in relation to responsibility education, namely, “studies examining opinions”, “studies in which activities and practices are used in lessons”, “studies on curriculum development”, and “studies examining course books”.

2. KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ALGILAR
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 1365 - 1388
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının “Karakter ve Değerler Eğitimi Dersi”ne ilişkin metafor algılarını tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Denizli’de pedagojik formasyon eğitimi alan ve “Karakter ve Değerler Eğitimi Dersi”ni seçen 52 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, katılımcıların “Karakter ve Değerler eğitimi dersi .........gibidir. Çünkü.......” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adayları Karakter ve Değerler eğitimi dersine ilişkin 50 metafor üretmiştir. Öğretmen adaylarının en çok “hayat bilgisi”, “kalem” metaforunu kullandıkları görülmüştür. Metaforların ortak özellikleri dikkate alınarak öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar 10 kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler “İnsanı şekillendiren bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Ustalık gerektiren bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Yönlendirici, yön verici bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Erken yaşta alınması gereken bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Canlı bir yapı olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Hayati öneme sahip bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Çok yönlü bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Kişilik gelişimi olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”,ğ“Bilgilendirici bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Değerli bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi” olarak belirlenmiştir.

3. Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi ve Öğretim Üyelerine Yönelik Metaforik Algıları
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 40
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, doktora öğrencilerinin ‘doktora ‘eğitimi’ ve ‘öğretim üyelerine’ yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Çalışma grubu farklı üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine aktif olarak devam eden 63 doktora öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseninde kurgulanmış; elde edilen veri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların doktora eğitimine yönelik 52 farklı toplam 56 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlar gerekçelerin niteliklerine göre kategorilere ayrıldığında; 29 metaforun olumlu; 25 metaforun olumsuz ve 2 metaforun ise yansız algıları yansıttığı görülmektedir. Öğretim üyelerine yönelik 43 farklı toplam 58 metafor ortaya konmuştur. Bu metaforlar gerekçelerin niteliklerine göre kategorilere ayrıldığında; 38 metaforun olumlu algıları, 12 metaforun olumsuz algıları, 1 metaforun yansız algıları yansıttığı; 7 metaforun ise iki yönlü olduğu değerlendirilmiştir.

4. Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Karşılaştırması: Türkiye ve Fransa
Yıl: 2019 Cilt: 17 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 247 - 289
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada Türkiye İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ile Fransa Vatandaşlık ve Ahlak Eğitimi Programı’nda kazanımlarda yer alan değer türleri ve ilişkili olduğu içerik bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki ülke vatandaşlık eğitimi programında en fazla demokratik değerlere yer verildiği, bunu Türkiye programında sosyal değerlerin, Fransa programında vatandaşlık değerlerinin izlediği, Fransa programında arkadaşlık, dostluk, sevgi, aile birliğine önem verme ve sabır değerlerine ilişkin kazanımların ise yer almadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Fransa programında “duyarlılık” değerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, Türkiye programında “sorumluluk” ve “bireysel haklara” ilişkin kazanımların daha fazla olduğu, Fransa programında en fazla “adalet”, Türkiye programında en fazla “özgürlük” değerine yer verildiği görülmüştür. En alt sırada olan değerler ise, Türkiye programında “laiklik”, Fransa programında ise”kardeşlik”tir. Türkiye ve Fransa vatandaşlık eğitimi programlarında değer türleri ile ilişkili kazanımların içeriklerinde ise benzer ve farklı konular tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.