TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 77
Veri Tabanı: Sosyal

Doğum ağrısı, anneyi mekanik olarak yoran, stres ve anksiyeteye neden olan hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını arttıran bir olaydır. Ağrı ile mücadelede başarısız olunması; annenin tükenmesine sebep olarak, anne bebek etkileşimini zorlaştırmakta, doğum eyleminden alınacak mutluluğu engellemekte, doğum sonu konforu azaltmakta ve annenin diğer doğumlara yönelik tepkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum, doğum ağrısının kabul edilebilir veya gerekli olduğu düşüncelerini ortadan kaldırmış ve doğum ağrısının varlığı tedavi için bir endikasyon olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle doğumu ağrıdan bağımsız kılmak amacıyla çok fazla yol denenmiştir. Fakat doğum ağrısının azaltılmasındaki ilerlemelere karşın, ağrı kadınların tamamında belirgin olarak yönetilememiştir. Bu durum hem kadınları hem de bakım verenleri ağrının yönetiminde farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tamamlayıcı Tedavi yöntemleri kadınların ve sağlık profesyonellerinin son zamanlarda doğum ağrısıyla baş etmelerinde çok fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu derlemede konu ile ilgili kaynaklar taranarak doğum ağrısını hafifletmek amacıyla en sık kullanılan Tamamlayıcı Tedavi yöntemlerine yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm bireylere bakış sağlamak amaçlanmıştır.

2. ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 258 - 263
Veri Tabanı: Fen

AMAÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, dünyadaki birçok değişikkültürlerden kaynaklanmakta olup geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Bu uygulamaları kullanan kişilerin özelliklerininve hangi nedenlerle bu uygulamalara yöneldiklerinin saptanması; hasta tatmini, tedavi etkinliği ve hizmeti sunanlar açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinebaşvuran kişilerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye yöneliktutum ve davranışlarını belirlemektir.GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma üniversite hastanesine başvuran 700 kişiye yüz yüze görüşme yöntemiile anket uygulanarak gerçekleştirildi. Anket formu içerisindesosyodemografik özellikler, tamamlayıcı ve alternatif tedavikullanım durumlarını değerlendiren, araştırmacı tarafından hazırlanmış sorular ile Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif TıbbaKarşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) yer almaktadır. İstatistiksel verilerIBM SPSS V20 istatistik programı kullanılarak değerlendirildi.İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi, Mann-Whitney U ve Kruskall–Wallis H testleri kullanıldı vep<0.05 anlamlı kabul edildi.BULGULAR: Katılımcıların ortalama yaşı 43.10±13.64; %56'sıkadındı ve %92.0’si tamamlayıcı ve alternatif tedavi hakkındabilgi sahibiydi. Katılımcıların BTATÖ ortalama skoru 29.51±5.70olarak bulundu. Kadınların, yüksek gelir düzeyine sahip sağlıklıolan kişilerin, sağlık algısı kötü kronik hastalığı olan ve tamamlayıcı tedavilerin kullanımı hakkında bilgisi olanların tutumpuanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı ve pozitifolarak bulundu (p<0.05 ).SONUÇ: Çalışma sonuçları, hem demografik değişkenlerinhem de bireyin sağlık özelliklerinin tamamlayıcı ve alternatifyöntemlere yönelik tutum üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda, katılımcıların tamamlayıcı ve alternatiftıbba yönelik tutumlarının pozitif ve ılımlı olduğu bulunmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.