TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Serebral Palsili Çocuklarda Entelektüel Gelişim ve İlişkili Faktörler
Yıl: 2017 Cilt: 54 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 37
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Serebral Palsi (SP) çocukluk çağında en sık görülen ciddi motor bozukluktur. SP'li çocuklarda her ne kadar entelektüel bozukluk yaygın olsa da, SP primer olarak postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, epilepsi gibi eşlik eden komorbid durumların varlığı, SP tipi ve kaba motor fonksiyon ve el fonksiyonu ile ilişkili entelektüel düzeyi incelemektirYöntem: SP'li 107 çocuk çalışmaya alındı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, prenatal/natal/postnatal risk faktörleri, SP tipi, diğer nörogelişimsel bozuklukları kaydedildi. Çocukların entelektüel fonksiyon düzeyleri; klinik muayene, günlük yaşamda uyumsal işlevselliğin değerlendirilmesi ve bireye uygulanan, kabul gören bir zeka ölçümü ile doğrulamayla belirlendi. Çocukların kaba motor fonksiyon ve el fonksiyonları "Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS)" ve "Bimanuel İnce Motor Fonksiyon (BİMF)" ölçümü kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 8,10±3,43 yıl (2-16 yaş) olan 107 olgu çalışmaya alındı. Olguların 63'ü (%58,9) erkek, 44'ü (%41,1) kızdı. Klinik tiplendirmede, spastik tip %80,4, mikst tip %11,2, diskinetik tip %4,7 ve ataksik tip %3,7 olarak bulundu. Çocukların %26,2'si normal entelektü- el gelişim düzeyine sahip iken, %10'unda sınır, %16'sında hafif, %17'sinde orta ve %30,8'sinde ağır düzeyde entelektüel yetiyitimi saptandı. SP tipi ile entelektüel düzey arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Entelektüel düzey, el fonksiyonları ve motor düzeyin ikisi ile de korele bulundu (p<0,001). Konvülsiyon, epilepsi ve konuşma bozukluğu varlığının, entelektüel kapasite ile ilişkili olduğu bulundu. Sonuç: Entelektüel değerlendirme, SP ile ilişkili değerlendirmenin ve araştırmaların temel parçasıdır. SP'li çocuklarda entelektüel düzeyi değerlendirmek için güvenilir ve fikir birliği sağlanmış geçerli veriler ve toplumlara spesifik normlar yeterli değildir. SP'li çocuklarda entellektüel değerlendirmenin doğru yapılmasına yönelik araştırmalara gereksinim vardır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.